Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ciężkowice, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00025834/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA CIĘŻKOWICE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYK. WRAZ Z DOST., MONT. I URUCHOM. AKTUALIZCJI I UZUP. ARANŻACJI EKSP. STAŁEJ MAŁOP. CENTRUM EDUKACJI EKOLOG.POPRZEZ DOSTOS. DO RAMOWEGO SCENARIUSZA EDUKAC. WRAZ Z WYPOSAŻ. DO NOWYCH FUNKCJI POM.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIĘŻKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661151

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 19

1.5.2.) Miejscowość: Ciężkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-190

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146285840

1.5.8.) Numer faksu: 146285820

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ciezkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYK. WRAZ Z DOST., MONT. I URUCHOM. AKTUALIZCJI I UZUP. ARANŻACJI EKSP. STAŁEJ MAŁOP. CENTRUM EDUKACJI EKOLOG.POPRZEZ DOSTOS. DO RAMOWEGO SCENARIUSZA EDUKAC. WRAZ Z WYPOSAŻ. DO NOWYCH FUNKCJI POM.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e703d52-9252-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00025834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040594/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 WYK. WRAZ Z DOST., MONT. I URUCHOM. AKTUALIZCJI I UZUP. ARANŻACJI EKSP. STAŁEJ MAŁOP. CENTRUM EDUKACJI EKOLOG.POPRZEZ DOSTOS. DO RAMOWEGO SCENARIUSZA EDUKAC. WRAZ Z WYPOSAŻ. DO NOWYCH FUNKCJI POM.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. 6 Dziedzictwo regionalnej, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy https://platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej przetargi@ciezkowice.pl), z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje wyłącznie przy użyciu https://platformazakupowa.pl.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z https://platformazakupowa.pl, stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły zgodnie z treścią Rozdziału 25 SWZ - Informacje dodatkowe oraz
załącznikiem nr 11 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły zgodnie z treścią Rozdziału 25 SWZ - Informacje dodatkowe oraz
załącznikiem nr 11 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GI.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3808201,44 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 200000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie obejmuje wykonanie wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem aktualizacji i uzupełnienia aranżacji ekspozycji stałej Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez dostosowanie do ramowego scenariusza edukacyjnego wraz z wyposażeniem do nowych funkcji pomieszczeń w ramach projektu ZIEMIA – WODA – POWIETRZE Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach.
2) Aktualizacja i uzupełnienie obejmuje swoim zakresem projekt nowych stanowisk dla wystawy stałej obejmującej pomieszczenia nr 1.1,1.5 oraz 1.6. wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych, przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznej w zakresie uzupełnienia wraz z uzupełnieniem oświetlenia ekspozycyjnego, przebudowy i rozbudowy systemu zarządzania ekspozycją, opracowaniem treści edukacyjnych, materiałów graficznych, pozyskanie zdjęć i grafik w tematyce stanowiska.
Główne elementy wyposażenia i zakres tematyczny wystawy stałej:
POMIESZCZENIE 1.1
W przewiązce pomiędzy Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków a Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej należy wykonać nadruki na folii metodą druku UV oraz nakleić od wewnętrznej strony tafli. Na nadrukach mają być umieszczone reprodukcje zdjęć i grafik nawiązujące do tematyki prezentowanej w Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Pozyskanie oraz opracowanie grafik po stronie Wykonawcy. Wszystkie treści należy uzgodnić z Zamawiającym przed wykonaniem docelowych elementów. Powierzchnia nadruków wynosi 35 m2 zgodnie z wymiarami ściany kurtynowej ALUP1 i ALUP2 (rysunek nr AW-15 - Zestawienie Stolarki i Ślusarki).
POMIESZCZENIE 1.5 - Pogórze Ciężkowickie
W pierwszej strefie ekspozycji jako uzupełnienie projektu należy zaaranżować ścianę na lewo od wejścia z łącznika 1.1. Głównym elementem zabudowy będzie lightbox o wymiarach 248 x 97 cm. Resztę ściany należy pokryć laminatem na podkonstrukcji zlicowanej z lightboxem.
W zabudowie ściany należy przewidzieć 2 rewizje zgodnie z rysunkiem AV-E-1.2. W ramach wykonania zabudowy należy pozyskać oraz opracować grafikę do lightbox. Tematyka opracowania: woda mineralna z odwiertu IGNACY w Ciężkowicach, grafika -przekrój geologiczny źródła z opisem, procesu powstawania źródła/złoża wody mineralnej. Dodatkowo Wykonawca wyeksponuje rdzenie pochodzące z wykonania odwiertu IGNACY oraz opracuje treści zawierające opis przekroju/budowy geologicznej odwiertu. Wszystkie treści należy uzgodnić z Zamawiającym przed wykonaniem docelowych elementów.
POMIESZCZENIE 1.6 – Klejnoty Pogórza
Uzupełnieniem powyższej strefy będą 3 ekspozytory pokazujące znaczenie siły wiatru. Ekspozytory będą obrazowały odpowiednio oddziaływanie siły wiatru na balon lotniczy, wiatrak oraz żaglówkę. W każdym z powyższych znajdą się elementy ruchome. W pierwszym przypadku ruch balonu będzie wywoływany poprzez naciśnięcie przycisku na obudowie ekspozytora. W zabudowie z wiatrakiem oraz żaglówką znajdzie się otwór z czujnikiem wiatru anemometrem, na podstawie jego odczytów będą poruszały się elementy ruchome w ekspozytorach. Do każdego z ekspozytorów należy opracować infografiki. Podstawę ekspozytorów należy wykonać ze sklejki, natomiast górną część z trudnopalnej lakierowanej płyty MDF zgodnie z rysunkami zawartymi w załączniku nr 1 do SWZ. Na powierzchni 15 m2 po ekspozytorami należy zamontować wykładzinę z długim włosem w kolorze zielonym.
3) Drobne towarzyszące prace montażowo-budowlane niezbędne do uruchomienia aktualizacji i uzupełnienia ekspozycji przyrodniczej (dalej jako: ekspozycja), polegające na: przygotowaniu powierzchni do montażu stanowisk, malowaniu oraz wykonaniu okładziny ściennej – fototapety, dostosowanie instalacji elektrycznej w obiekcie dla danych stanowisk, rozbudowa systemu zarządzania ekspozycją w obiekcie do włączenia stanowisk w jednolity system zarządzania, uzupełnienie oświetlenia ekspozycyjnego dla wykonywanych stanowisk.
4) Zakup zdjęć, grafik oraz wartości niematerialnych i prawnych do utworów wykorzystywanych w ekspozycji, zgodnie z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik do SWZ.
5) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu procedur technicznych pozwalających na zapewnienie utrzymania ekspozycji w pełnej sprawności technicznej, w zakresie niezbędnym dla jej publicznego udostępniania.
6) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do jego publicznego udostępnienia.
7) Przed rozpoczęciem realizacji ekspozycji wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu:
a. rysunków warsztatowych poszczególnych stanowisk określających m.in. rozmieszczenie poszczególnych elementów zabudowy w konkretnych pomieszczeniach oraz punkty kotwienia wraz z opinią osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, potwierdzającą, że zastosowana metoda mocowania zapewnia stabilność wszystkich elementów zabudowy i bezpieczeństwo użytkowania. Rozmieszczenie elementów zabudowy nastąpić musi zgodnie z założeniami wskazanymi w projekcie wykonawczym wystawy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
b. projektu elementów graficznych (wydruków wielkoformatowych fotografii, plansz z tekstami objaśniającymi oraz podpisów do stanowisk),
Warunkiem rozpoczęcia instalacji stanowisk jest zatwierdzenie przez Zamawiającego rozwiązań określonych we wskazanych wyżej dokumentach.
8) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenie i zapewnienie odpowiedniej organizacji szkoleń dla maksymalnie dziesięciu osób wskazanych przez Zamawiającego w celu przekazania wiedzy niezbędnej do prawidłowej konserwacji obsługi urządzeń i innych elementów ekspozycji jak również z funkcjonalności ekspozycji. Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy/koordynacji swoich działań z innymi podmiotami realizującymi zamówienia w ramach tego samego budynku.
9) Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej obejmującej w szczególności: opis zainstalowanego wyposażenia i urządzeń, stosowne rzuty i przekroje, schematy instalacji oraz wskazanie sposobów i miejsc kotwienia. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji w formie wydruku jednego egzemplarza oraz w wersji elektronicznej (edytowalny pdf lub za zgodą Zamawiającego inny format). Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wersji elektronicznej wydruków wielkoformatowych, podpisów i opisów (w formie umożliwiającej ich ponowny wydruk).
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera projekt wykonawczy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ – PROJEKT WYKONAWCZY oraz Załącznik nr 2 do SWZ – TABELE PRZEDMIAROWE będące integralną część SWZ. Uzupełnieniem powyższych jest Załącznik nr 3 do SWZ STWIOR.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wykonany zgodnie z wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, wolny od wad, odpowiadać normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych, posiadać aktualne aprobaty techniczne (jeśli dotyczy), gwarancje producenta (jeśli dotyczy), niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa (jeśli dotyczy) oraz winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobów.
6. Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, lecz o parametrach nie gorszych niż te które zostały szczegółowo opisane w ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ – PROJEKT WYKONAWCZY, ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ – TABELE PRZEDMIAROWE. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wypełniając w tym celu ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ – TABELE PRZEDMIAROWE, który należy złożyć wraz z ofertą.
a) Zamawiający wskazuje, że wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji projektowej ma charakter przykładowy i nadrzędna jest zasada dopuszczania stosowania materiałów lub rozwiązań równoważnych.
b) tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że gwarantują one realizację dostaw/usług w zgodzie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji,
c) dopisuje się wyraz „lub równoważny” do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; wszystkie zapisy specyfikacji należy rozpatrywać łącznie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ – Projekt Wykonawczy oraz Załącznik nr 2 do SWZ – Tabele przedmiarowe; w sytuacji, gdy wymagania w specyfikacji przekraczają wymagania zawarte w normach, zastosowanie mają postanowienia zawarte w specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39154000-6 - Sprzęt wystawowy

39171000-1 - Witryny wystawowe

39290000-1 - Wyposażenie różne

42961000-0 - System sterowania i kontroli

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj. wykonanie wraz z dostawą i montażem ekspozycji przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem sal edukacyjnych i wystawowych.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówienia, o których mowa w ust. 1 będą prace z zakresu wykonania wraz z dostawą i montażem ekspozycji przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem sal edukacyjnych
i wystawowych obejmujące czynności wskazane rodzajowo w Rozdziale 2 SWZ, w załącznikach nr 1 - 3 do SWZ i czynności wskazane powyżej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
• cena brutto (z VAT),
• okres gwarancji,
Nazwa kryterium, waga, max liczba punktów przyznawana w danym kryterium:
Lp. Oznaczenie Nazwa kryterium Waga [%] Max liczba punktów
w kryterium
1 KC Cena brutto (z VAT) 60 60
2 KG Okres gwarancji 40 40
Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez
Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = KC + KG
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę,
KC – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena brutto (z VAT)”,
KG – Okres gwarancji.
1. Cena brutto (z VAT) – obejmuje wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (koszt zakupu, koszt dostawy, montażu, koszt serwisu gwarancyjnego, podatek VAT, koszty ubezpieczenia itp.).
KC – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto (z VAT)” obliczona wg wzoru:
Kc =( CN/COB ) x 60 pkt.
gdzie:
KC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
2. Okres gwarancji - KG.
Najkrótszy okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a najdłuższy 60
miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
KG – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja jakości” wg niżej opisanego schematu.
Za każde pełne 6 miesięcy gwarancji ponad wymagane minimum (24 miesiące) Zamawiający przyzna 5 punktów, zgodnie z
poniższymi zasadami:
• Okres gwarancji minimum 24 miesiące - 0 pkt.
• Okres gwarancji minimum 30 miesięcy - 15 pkt.
• Okres gwarancji minimum 36 miesięcy - 20 pkt.
• Okres gwarancji minimum 42 miesiące - 25 pkt.
• Okres gwarancji minimum 48 miesięcy - 30 pkt.
• Okres gwarancji minimum 54 miesiące - 35 pkt.
• Okres gwarancji minimum 60 miesięcy - 40 pkt.
UWAGA:
3. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 24 miesiące.
4. Maksymalny punktowany okres gwarancji – 60 miesięcy.
5. W przypadku niewypełnienia pola w formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SWZ,pkt.3), będzie to równoznaczne z udzieleniem przez Wykonawcę gwarancji na okres 24 miesięcy i zostanie w tym miejscu przyznane 0 pkt.
6. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach.
7. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający dla obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres 60 miesięcy.
Maksymalną łączną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej ekspozycji/wystawy o tematyce przyrodniczej o wartości ekspozycji nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, zawierającej minimum (2) mechaniczne stanowiska interaktywne, (1) opracowanie treści przyrodniczych i (1) stanowisko o tematyce geologicznej.
Zamawiający przez ekspozycję przyrodniczą rozumie wystawę prezentującą walory przyrodnicze (w zakresie przyrody ożywionej i/lub nieożywionej) i/lub zjawiska siły przyrody, i/lub procesy przyrodnicze.
Przez wykonanie stałej ekspozycji przyrodniczej zamawiający rozumie zarówno:
- wykonanie ekspozycji przyrodniczej wraz z projektem tej ekspozycji, jak i
- wykonanie stałej ekspozycji przyrodniczej bez usługi projektowej tej ekspozycji.
W przypadku wykazania się zamówieniem polegającym na wykonaniu stałej ekspozycji przyrodniczej, w ramach którego realizowane były także roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (np. remont, budowa, przebudowa, modernizacja), Wykonawca nie wlicza do wartości zamówienia (wykazywanej na potrzeby potwierdzenia spełnienia warunku), wartości robót budowlanych objętych tym zamówieniem.
b) o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj.:
 specjalista ds. przyrodniczych (1 osoba), posiadająca wykształcenie na kierunku przyrodniczym, biologicznym lub leśnym i mająca doświadczenie w projekcie/wykonaniu co najmniej (1) jednej wystawy/ekspozycji o tematyce przyrodniczej.
Wykształcenie i uprawnienia, o których mowa w niniejszym Rozdziale mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i uprawnieniami uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wskazuje, iż sytuacja, w której Wykonawca sam dysponuje osobami, które zostaną skierowane do wykonywania zamówienia, a więc gdy tytułem prawnym do powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie tymi osobami jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a tymi osobami, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. W sytuacji dysponowania bezpośredniego nie dochodzi do korzystania z potencjału podmiotu trzeciego i Wykonawca nie ma obowiązku składania dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego.
Gdy Wykonawca powołuje się na osoby należące do innych podmiotów tj. podmiotów, które dysponują tymi osobami (a udostępnienie następuje, np. w postaci oddelegowania pracownika przez pracodawcę do wykonywania pracy u innego przedsiębiorcy) mamy do czynienia
z sytuacją dysponowania pośredniego, co prowadzi do obowiązku złożenia przez Wykonawcę dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego.
Zamawiający informuje, że na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez termin "wystawa" rozumie: prezentowany publicznie w lokalizacji o charakterze muzealnym/publicznym zbiór eksponatów lub nośników informacji o eksponatach, zaś przez "budowę" - rozmieszczenie i montaż elementów zabudowy, urządzeń i wyposażenia wystawy/ekspozycji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Wykonawca wraz z ofertą
zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5
do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust. 1
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5a do SWZ.
Składane na wezwanie Zamawiającego:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. (wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 7 do SWZ)
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności,
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
f) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5
do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust. 1
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5a do SWZ.
3. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
Składane na wezwanie Zamawiającego:
2. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 9 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o
których mowa wyżej dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ).
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w Rozdziale 6 ust. 6. ppkt. 4) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
(1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
(2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
(3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Niniejsze oświadczenie podmiotu trzeciego powinien zostać złożone pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w Rozdziale 6. ust. 6. ppkt 4) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale 8 ust.1., dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 8 ust.1. Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy P.Z.P., tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Ciężkowice Nr 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020.
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14 ustawy PZP.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zapisami art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy sporządzić zgodnie z zapisami określonymi w niniejszej SWZ.
2) oferta musi być złożona w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej, podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
3) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
3) Oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej.
4) dokumenty, o których mowa w Rozdziale 8 ust.1 lit. a – f zobowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
8) Mając na uwadze przepis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 5a do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany oraz warunki ich wprowadzenia zawarte są w załączniku nr 11 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, niemożliwe jest zamieszczenie w ogłoszeniu wszystkich dopuszczalnych zmian umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-20 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

wniosek przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej (przetargi@ciezkowice.pl)
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających
negocjacjom.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 PZP, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Procedura zmian będzie dokonywana zgodnie z treścią art. 286 PZP.
9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

Zobacz inne

Prawo