Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Iwierzyce, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00026038/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Iwierzyce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszyw drogowych na remont dróg gminnych w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iwierzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Iwierzyce 80

1.5.2.) Miejscowość: Iwierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-124

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: (17)7455950

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@iwierzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.iwierzyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszyw drogowych na remont dróg gminnych w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b817b29-9250-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00026038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024086/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kruszyw drogowych na remont dróg gminnych w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https//przetargi.iwierzyce.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https//przetargi.iwierzyce.pl , www.bip.iwierzyce.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zamówień Publicznych ZETO PZP.

Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej.
1.2) Zamawiający w sytuacjach awaryjnych może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@iwierzyce.pl.
1.3) Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Dostawa kruszyw drogowych na remont dróg gminnych w 2023 r.”
1.4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz instrukcja składania ofert i sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, jest dostępna na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
1.5) Postępowanie dostępne jest pod adresem: https://przetargi.iwierzyce.pl
1.6) Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
W zakresie proceduralnym: Paulina Adamska
W zakresie merytorycznym: Grzegorz Daniel
1.7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
1.8) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
1.9) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane przez Zamawiającego na adres Platformy lub adres e-mail podany przez Wykonawcę, zostały doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z pkt. XVIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z pkt. XVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BID.271.1.2023.PA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego; kliniec frakcja 4-31,5 mm – 1 200 t , mieszanka kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm – 1 700 t na remont dróg na terenie Gminy Iwierzyce w 2023 r., która będzie zlecana osobiście lub telefonicznie przez upoważnionego pracownika urzędu. Poprzez sformułowanie „dostawa kruszywa” należy rozumieć sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego załadunek, dowóz i rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego punkcie rozładunku (składowania) na terenie Gminy Iwierzyce.
Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć odpowiedni rodzaj kruszywa, sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego w ciągu 4 dni od czasu złożenia zamówienia, na miejsce składowe wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Iwierzyce.
Zamawiający wymaga, aby dostawca posiadał możliwość dostarczenia 140 ton kruszywa w ciągu tygodnia.
Zamawiający żąda dostawy kruszyw naturalnych, pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej obróbce. Gatunki skał z których pozyskiwane jest kruszywo powinny być trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Dostarczane kruszywo powinno odpowiadać zamówieniu oraz musi być zgodne z obowiązującą normą PN – EN 13242. Zamawiający na potwierdzenie spełniania norm dostarczonych materiałów, może żądać od Wykonawcy stosownych dokumentów np. deklaracji, certyfikatów itp. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności każdej partii dostawy z załączoną do niej dokumentacją, w szczególności może przed odbiorem dokonać sprawdzenia wagi dostarczonej partii kruszywa w miejscu przez siebie wskazanym.
W przypadku dostawy kruszyw w ilości lub jakości nieodpowiadającej załączonej w dokumentacji lub zamówieniu, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii kruszywa w terminie 48 godzin.
Podane ilości kruszyw są wielkościami szacunkowymi, dlatego też Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości pobranego kruszywa tj. zwiększenia bądź zmniejszenia o 30% ilości kruszyw w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych określonych powyżej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyjmuje jedno kryterium oceny ofert, tj.:
- cena – waga 100%

W kryterium „cena” (wartość brutto zamówienia) zostanie zastosowany wzór:
cena [C ] = [cena oferowana minimalna : cena badanej oferty] x 100 pkt

Cena brutto oferty - łączna cena oferty zł brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ za realizację przedmiotu zamówienia – wartość zł brutto podana z dokładnością maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania pełnego przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Stosowana punktacja: od 0 – 100 punktów.

1.2) Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy uwzględnieniu ww. kryterium otrzyma najwyższą punktację.
1.3) O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
1.4) Zgodnie z art. 223 ustawy Pzp, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. IX.1. , oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- dysponuje co najmniej dwoma samochodami ciężarowymi, samowyładowczymi o łącznej ładowności nie mniejszej niż 30 ton, sprawnymi technicznie i przystosowanymi do transportu kruszywa drogowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, złożonych wraz z ofertą na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. ( wzór oświadczenia zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wyposażenia (pojazdów) tj. co najmniej dwa samochody ciężarowe, samowyładowcze o łącznej ładowności nie mniejszej niż 30 ton, sprawne technicznie i przystosowane do transportu kruszywa drogowego - dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące i 00/100 złotych)

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

W przypadku wyboru pieniężnej formy, wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp., Odział w Iwierzycach, na Nr 87 9172 1013 0260 0202 2000 0020, z dopiskiem; Wadium na zadanie: Dostawa kruszyw drogowych na remont dróg gminnych w 2023 r.

4. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który wynosi 30 dni.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy;
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, mogą wykazać spełnienie warunków, o których mowa w pkt VIII.1) łącznie, z zastrzeżeniem że oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące wstępnego potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, brak istnienia podstaw wykluczenia musi wykazać każdy
z wykonawców samodzielnie.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest obowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zamówień publicznych ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.iwierzyce.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-26 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie przedmiotu zamówienia (wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum).

Zobacz inne

Prawo