Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łowicz, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00026151/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

CARITAS DIECEZJI ŁOWICKIEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Urzeczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CARITAS DIECEZJI ŁOWICKIEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: CARITAS ŁOWICZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 040013862

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stary Rynek 20

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 46 837-64-56

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lowicz@caritas.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://caritas.diecezja.lowicz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kościelna osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność charytatywna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Urzeczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8218114e-91ef-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00026151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8218114e-91ef-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamówienia.gov.pl lub w przypadku wymiany informacji. przekazywania dokumentów lub oświadczeń również przy użyciu poczty elektronicznej lowicz@caritas.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej lowicz@caritas.pl lub Platformy e-zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Postępowanie można wyszukać także ze strony głównej Platformy e-zamówienia poprzez kafelek „Przeglądaj postępowania / konkursy”.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie e-zamówienia będzie miał dostęp do formularzy służących do komunikacji z Zamawiającym oraz do formularzy umożliwiających złożenie lub wycofanie oferty.
UWAGA – Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją zakładania konta użytkownika, dostępną na Platformie e-zamówienia, kafelek „Centrum Pomocy”.
4. Wszystkie wysłane i odebrane przez Wykonawcę wiadomości widoczne będą po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w „Instrukcji użytkowania systemu” https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ oraz Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnym na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy e-zamówienia wynosi 150 Mb. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-zamówienia oraz wymagania dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-zamówienia.
7. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformę e-zamówienia, a za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-zamówienia, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datę potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Dyrektor Caritas Ks. Dariusz Krokocki, e-mail: lowicz@caritas.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumentach zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/P/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zwany w dalszej części SWZ „autobusem”, „pojazdem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do SWZ – Formularzu Ofertowym Wykonawcy wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Określone w Załączniku Nr 1 do SWZ wymagania (parametry techniczno-użytkowe) dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach, które winny zostać opisane w pkt VI Załącznika Nr 1 do SWZ - Formularzu Ofertowym Wykonawcy wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
3. Pojazd musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, w pełni sprawny, musi odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży.
4. Pojazd musi posiadać dokumenty umożliwiające pierwszą rejestrację pojazdu:
- potwierdzenie przystosowania autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych lub
- homologację fabryczną na autobus
oraz komplet dokumentów umożliwiających rejestrację jako autobus do przewozu osób niepełnosprawnych.
5. Pojazd powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazdy do ruchu drogowego na terenie kraju.
6. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu:
1) książkę gwarancyjną,
2) książkę serwisową,
3) instrukcję obsługi w języku polskim,
4) dokumenty gwarancyjne pojazdu wystawione przez producenta,
5) komplet kluczy do pojazdu w liczbie dostarczonej przez producenta, wraz z innymi przynależnościami,
6) instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim,
7) świadectwo homologacji jako pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich),
8) świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 988, z późn. zm.), z których będzie wynikać dopuszczenie pojazdu do ruchu jako autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózku inwalidzkim,
9) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu niezbędne do skutecznego zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby Zamawiającego.
7. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę siedziby Zamawiającego na własny koszt i odpowiedzialność.
8. Serwis pojazdu musi być realizowany bezpośrednio przez producenta samochodu lub przez podmiot upoważniony przez producenta.
9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na:
9.1. pojazd (gwarancja producenta bez limitu kilometrów) - na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego,
9.2. powłokę lakierniczą - na okres co najmniej 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego,
9.3. wykonaną zabudowę - na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego,
9.4. perforację blach nadwozia bez limitu kilometrów - na okres co najmniej 96 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego
10. Maksymalny okres udzielonej gwarancji jakości na:
10.1. pojazd (gwarancja producenta bez limitu kilometrów) - wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego
10.2. powłokę lakierniczą - wymagany przez Zamawiającego to 72 miesiące licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego,
10.3. wykonaną zabudowę - wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego,
10.4. perforację blach nadwozia bez limitu kilometrów - wymagany przez Zamawiającego to 144 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego11. Okres udzielonej gwarancji jakości jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34100000-8 - Pojazdy silnikowe

34120000-4 - Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 125 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy p.z.p.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:
- cena ofertowa brutto (C)
- okres gwarancji producenta na pojazd bez limitu kilometrów (G1)
- okres gwarancji na wykonaną zabudowę (G2)
- okres gwarancji na powłokę lakierniczą (G3)
- okres gwarancji na perforację blach nadwozia bez limitu kilometrów (G4)
5. Zasady oceny ofert: Oferty będą oceniane w skali stu – punktowej, według wzoru: S = C + G1 + G2 + G3 + G4

Kryterium nr 1:
Cena ofertowa brutto – ocena wg wzoru: C = (Cn/Cb) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość wartość punktowa w kryterium „cena ofertowa brutto”
Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - zaoferowana cena brutto badanej oferty,

Kryterium nr 2:
Okresu gwarancji producenta na pojazd bez limitu kilometrów – ocena wg wzoru:
G1 = (G1b/G1n) x 100 x 10 %
G1– ilość wartość punktowa w kryterium „okres gwarancji producenta na pojazd bez limitu kilometrów”
G1b – zaoferowany okres gwarancji badanej oferty,
G1n– najdłuższy zaoferowany okres gwarancji wśród ofert nieodrzuconych

Okres gwarancji na pojazd bez limitu kilometrów: min.: 24 m-ce, max.: 60 m-cy. Każdorazowo, w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji od 60 m-cy wzwyż, w kryterium gwarancja przyznana mu zostanie maksymalna ilość punktów.

Kryterium nr 3:
Okresu gwarancji na wykonaną zabudowę – ocena wg wzoru: G2 = (G2b/G2n) x 100 x 10 %
G2– ilość wartość punktowa w kryterium „okres gwarancji na wykonaną zabudowę”
G2b – zaoferowany okres gwarancji badanej oferty,
G2n– najdłuższy zaoferowany okres gwarancji wśród ofert nieodrzuconych

Okres gwarancji na wykonaną zabudowę: min.: 24 m-ce, max.: 60 m-cy. Każdorazowo, w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji od 60 m-cy wzwyż, w kryterium gwarancja przyznana mu zostanie maksymalna ilość punktów.

Kryterium nr 4:
okres gwarancji na powłokę lakierniczą – ocena wg wzoru: G3 = (G3b/G3n) x 100 x 10 %
G3– ilość wartość punktowa w kryterium „okres gwarancji na powłokę lakierniczą”
G3b – zaoferowany okres gwarancji badanej oferty,
G3n - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji wśród ofert nieodrzuconych

Okres gwarancji na powłokę lakierniczą: min.: 36 m-ce, max.: 72 m-cy. Każdorazowo, w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji od 72 m-cy wzwyż, w kryterium gwarancja przyznana mu zostanie maksymalna ilość punktów.

Kryterium nr 5:
okres gwarancji na perforację blach nadwozia bez limitu kilometrów –
ocena wg wzoru: G4 = (G4b/G4n) x 100 x 10 %
G4– ilość wartość punktowa w kryterium „okres gwarancji na perforację blach nadwozia bez limitu kilometrów”
G4b – zaoferowany okres gwarancji badanej oferty,
G4n – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji wśród ofert nieodrzuconych,

Okres gwarancji na perforację blach nadwozia bez limitu kilometrów: min.: 96 m-cy, max.: 144 m-cy. Każdorazowo, w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji od 144 m-cy wzwyż, w kryterium gwarancja przyznana mu zostanie maksymalna ilość punktów.

6. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty według przyjętej zasady, że 1% = 1 pkt. Punktacja z każdego kryterium oraz punktacja końcowa zostanie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Za najkorzystniejszą uznana będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów po ocenie według powyższych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji producenta na pojazd bez limitu kilometrów (G1)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonaną zabudowę (G2)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na powłokę lakierniczą (G3)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na perforację blach nadwozia bez limitu kilometrów (G4)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, którzy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Uwagi:
a) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu dostawy. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu dostawy oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
b) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres dostaw od wymaganych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.1.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
3.5.Jeżeli zdolności techniczne podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdziale 9 pkt 9.1. także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SWZ,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
c) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ppkt a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik Nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 9 pkt 9.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) warunek określony w:
- Rozdziale 7 pkt 7.2.4. musi spełnić jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- Rozdziale 8 pkt 8.1. musi spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika Nr 3 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 9 pkt 9.3. SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w pkt 9.3.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku,
- w pkt 9.3.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W związku z ograniczoną ilością znaków w niniejszym polu (4000), rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w Projekcie umowy - Załączniku Nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Postanowienia niniejszego ogłoszenia o zamówieniu dotyczą również Wykonawców mających siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zamawiający dodaje nową obligatoryjną przesłankę wykluczenia z postępowania: na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835).
3. Realizacja przedmiotu zamówienia jest dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar D.

Zobacz inne

Prawo