Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Hażlach, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00026235/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Hażlach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa mostu na rzece Piotrówka w Kończycach Wielkich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Hażlach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182479

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Główna 57

1.4.2.) Miejscowość: Hażlach

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-419

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@hazlach.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.hazlach.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00026235

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00500229

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie:
- 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie, budowie obiektu mostowego o klasie nośności co najmniej C, rozpiętości min. 8m i o wartości robót budowlanych co najmniej 800 000,00 zł brutto każda i wykaże, że w okresie 3 lat zrealizował co najmniej 2 (dwa) zadania obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy, przebudowy, budowy obiektu mostowego o klasie nośności co najmniej C i rozpiętości min. 8m
LUB
że w okresie 5 lat zrealizował co najmniej 2 (dwa) zadania obejmujące roboty budowlane w ramach jednego kontraktu, w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy, budowy obiektu mostowego o klasie nośności co najmniej C i rozpiętości min. 8m oraz wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto każda.
4.2.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia tj.:
a. projektant branży mostowej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Projektant musi mieć co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta w specjalności mostowej bez ograniczeń po dacie uzyskania uprawnień,
b. kierownik budowy – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Kierownik budowy musi mieć co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy po dacie uzyskania uprawnień
oraz
zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Po zmianie:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie:
- 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie, budowie obiektu mostowego o klasie nośności co najmniej C, rozpiętości min. 8m i o wartości robót budowlanych co najmniej 800 000,00 zł brutto każda i wykaże, że w okresie 3 lat zrealizował co najmniej 2 (dwa) zadania obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy, przebudowy, budowy obiektu mostowego o klasie nośności co najmniej C i rozpiętości min. 8m
LUB
że w okresie 5 lat zrealizował co najmniej 2 (dwa) zadania obejmujące roboty budowlane w ramach jednego kontraktu, w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy, budowy obiektu mostowego o klasie nośności co najmniej C i rozpiętości min. 8m oraz wykonaniu robót budowlanych o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto każda.
4.2.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia tj.:
a. projektant branży mostowej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Projektant musi mieć co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta w specjalności mostowej bez ograniczeń po dacie uzyskania uprawnień,
b. kierownik budowy – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Kierownik budowy musi mieć co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy w branży mostowej lub kierownika robót mostowych po dacie uzyskania uprawnień
oraz
zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-17 09:00

Po zmianie:
2023-01-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-17 10:00

Po zmianie:
2023-01-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-15

Po zmianie:
2023-02-18

Zobacz inne

Prawo