Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łącko, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00026544/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Łącko

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łącko

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892423

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Łącko 445

1.4.2.) Miejscowość: Łącko

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-390

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: 18 4140710

1.4.8.) Numer faksu: 184140740

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lacko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lacko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00026544

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00526630

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko, na zasadach określonych w SWZ. Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zamówienie obejmuje modernizację następujących dróg:
1) drogi gminnej nr 292027K "Łącko- Słoneczna" w m. Łącko na odcinku w km 0+000 - 0+390,
2) drogi gminnej nr 291967K Łącko - Łączki w m. Łącko w km 0+000 - 0+300,
3) drogi gminnej nr 291988K "Łącko - Do Kopania" w m. Łącko w km 0+050 - 1+040
4) drogi gminnej nr 292022 K "Łącko- Kobyle Dunajczyska" w m. Łącko w km 0+250 - 0+615
5) drogi gminnej nr 292016 K "Łącko- Krakowska" w m. Łącko 0+000 - 0+900
6) drogi gminnej nr 292135 K "Czarny Potok- Na Berdychów" w m. Czarny Potok w km 0+390 - 1+130
7) drogi gminnej nr 292068 K Zagorzyn - Na Sośnie w km 0+000 - 1+030
8) drogi gminnej nr 291850K Jazowsko - W Płanki (Moczarki) w m. Jazowsko w km 0+000 - 0+650
9) drogi gminnej nr 291845K Jazowsko - Płanki w m. Jazowsko w km 0+000 - 0+660
10) drogi gminnej nr 291816 K "Kadcza- Pod Górę " w m. Kadcza w km 0+000 - 0+960
11) drogi gminnej nr 291670 K w "Obidza- Ligasówka Place" w m. Obidza w km 0+000 - 0+520
12) drogi gminnej nr 292187 K "Kicznia- Wygony" w m. Kicznia w km 0+000 - 0+425
13) drogi gminnej nr 291870 K "Maszkowice- Biały Potok" w m. Maszkowice w km 0+000- 1+100
14) drogi gminnej nr 291915 K "Zabrzeż- Na Zarzecze" w m. Zabrzeż w km 0+000-0+343,
15) drogi gminnej nr 292218K Wola Piskulina - Parysz w m. Wola Piskuina w km 1+900 - 2+510
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej
- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, łamanych
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- wykonanie gabionów i oczepów żelbetowych,
- montaż barier drogowych,
- umocnienie rowów, wymiana przepustów drogowych
- wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej, ułożenie krawężników
- utwardzenie poboczy
Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt budowlany – zał. nr 4 oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca zał. nr 10 do SWZ, przedmiar robót stanowiący zał. nr 9 oraz zapisy SWZ. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko, na zasadach określonych w SWZ. Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zamówienie obejmuje modernizację następujących dróg:
1) drogi gminnej nr 292027K "Łącko- Słoneczna" w m. Łącko na odcinku w km 0+041 - 0+390,
2) drogi gminnej nr 291967K Łącko - Łączki w m. Łącko w km 0+004 - 0+293,
3) drogi gminnej nr 291988K "Łącko - Do Kopania" w m. Łącko w km 0+080 - 1+120
4) drogi gminnej nr 292022 K "Łącko- Kobyle Dunajczyska" w m. Łącko w km 0+250 - 0+615
5) drogi gminnej nr 292016 K "Łącko- Krakowska" w m. Łącko 0+000 - 0+905
6) drogi gminnej nr 292135 K "Czarny Potok- Na Berdychów" w m. Czarny Potok w km 0+390 - 1+130
7) drogi gminnej nr 292068 K Zagorzyn - Na Sośnie w km 0+000 - 1+000
8) drogi gminnej nr 291850K Jazowsko - W Płanki (Moczarki) w m. Jazowsko w km 0+000 - 0+650
9) drogi gminnej nr 291845K Jazowsko - Płanki w m. Jazowsko w km 0+000 - 0+380
10) drogi gminnej nr 291816 K "Kadcza- Pod Górę " w m. Kadcza w km 0+051,5 - 0+970,50
11) drogi gminnej nr 291670 K w "Obidza- Ligasówka Place" w m. Obidza w km 0+000 - 0+555
12) drogi gminnej nr 292187 K "Kicznia- Wygony" w m. Kicznia w km 0+000 - 0+425
13) drogi gminnej nr 291870 K "Maszkowice- Biały Potok" w m. Maszkowice w km 0+000- 1+120
14) drogi gminnej nr 291915 K "Zabrzeż- Na Zarzecze" w m. Zabrzeż w km 0+005-0+195,
15) drogi gminnej nr 292218K Wola Piskulina - Parysz w m. Wola Piskuina w km 1+900 - 2+510
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej
- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, łamanych
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- wykonanie gabionów i oczepów żelbetowych,
- montaż barier drogowych,
- umocnienie rowów, wymiana przepustów drogowych
- wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej, ułożenie krawężników
- utwardzenie poboczy
Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiału niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt budowlany – zał. nr 4 oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca zał. nr 10 do SWZ, przedmiar robót stanowiący zał. nr 9 oraz zapisy SWZ. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-18 11:00

Po zmianie:
2023-01-19 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-18 12:00

Po zmianie:
2023-01-19 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-16

Po zmianie:
2023-02-17

Zobacz inne

Prawo