Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sucha Beskidzka, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00026612/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Suski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa oraz remont drogi powiatowej K1695 Zawoja- Stryszawa w ramach inwestycji: Modernizacja dróg powiatowych: nr 1685K w Łętowni oraz nr 1695K w Stryszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Suski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 5 b

1.5.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 338757800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsuski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa oraz remont drogi powiatowej K1695 Zawoja- Stryszawa w ramach inwestycji: Modernizacja dróg powiatowych: nr 1685K w Łętowni oraz nr 1695K w Stryszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b841e1e-924d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00026612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037005/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Modernizacja dróg powiatowych: nr 1685K w Łętowni oraz nr 1695K w Stryszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b841e1e-924d-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej Platformą, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”)
- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie.
- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zdnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy(Dz. U. 2020 poz. 2415).
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza), a plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB.
- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
- Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.
- Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w niniejszym ustępie, składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
- W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia ws. podmiotowych środków dowodowych.
- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy
pozostałe informacje w swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.3.14 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.3.14.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suski , siedziba ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka;
1.3.14.2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Witold Korzec, e-mail: bip@powiatsuski.pl;
1.3.14.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa oraz remont drogi powiatowej K1695 Zawoja- Stryszawa w ramach inwestycji: Modernizacja dróg powiatowych: nr 1685K w Łętowni oraz nr 1695K w Stryszawie” (postępowanie nr WZ.272.1.2023) prowadzonym w trybie podstawowym;
1.3.14.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
1.3.14.5 okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od przepisów ustawy Pzp (zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany jest przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego
1.3.14.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.3.14.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.3.14.8 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.3.14.9 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określono w rozdz 1 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej K1695 Zawoja- Stryszawa na odcinku w km 5+160-6+140 w miejscowości Stryszawa oraz remont drogi powiatowej K1695 Zawoja- Stryszawa na 2 odcinkach w km (4+949-5+160) oraz (6+220-6+478) w miejscowości Stryszawa
w ramach inwestycji: Modernizacja dróg powiatowych: nr 1685K w Łętowni oraz nr 1695K w Stryszawie. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa numer Edycja2/2021/3352/PolskiLad

pozostałe informacje w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena (C) 60 % 60 punktów
2 Gwarancja i rękojmia (G) 40% 40 punktów

a) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium „Gwarancja i rękojmia” zostaną przydzielone na następujących zasadach:

Gwarancja i rękojmia Wykonawcy na okres 36 m-cy: 0 punktów
Gwarancja i rękojmia Wykonawcy na okres 37-41 m-cy: 5 punktów
Gwarancja i rękojmia Wykonawcy na okres 42 m-cy: 10 punktów
Gwarancja i rękojmia Wykonawcy na okres 43-47- m-cy: 15 punktów
Gwarancja i rękojmia Wykonawcy na okres 48 m-ce:20 punktów
Gwarancja i rękojmia Wykonawcy na okres 49-53 m-cy: 25 punktów
Gwarancja i rękojmia Wykonawcy na okres 54 m-cy: 30 punktów
Gwarancja i rękojmia Wykonawcy na okres 55-59 m-ce: 35 punktów
Gwarancja i rękojmia Wykonawcy na okres 60 m-ce i więcej: 40 punktów

Najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, wymagany przez Zamawiającego : 36 miesięcy
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, uwzględniany przy ocenie ofert : 60 miesiące

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalny okres tj. 36 miesięcy, natomiast gdy okres gwarancji będzie wynosił więcej niż 60 m-cy, dla punktacji Zamawiający przyjmie 60 miesięcy.
Wskazanie w formularzu ofertowym niższej wartości niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty ze względu na jej niezgodność z swz.
13.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą sumaryczną punktację.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż posiada stosowne doświadczenie
oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) w zakresie posiadanego doświadczenia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą remont lub przebudowę lub budowę nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej o długości co najmniej 0,5 km w ramach jednego zlecenia/ umowy.
b) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje personelem kierowniczym, odpowiedzialnym za należyte wykonanie zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy/robót posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 4.1.1. SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 4.1.2 pkt 4 lit. b. SWZ;
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty– na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 4.1.2 pkt 4 lit. a. SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7.7 Do upływu terminu na składanie ofert za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski” na Platformie e-Zamówienia - Wykonawca składa:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ oraz podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy
b) sporządzony przez wykonawcę kosztorys ofertowy uproszczony stanowiący Załącznik 1A do formularza oferty (na podstawie przedmiarów robót),
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik- jeżeli dotyczy (formę pełnomocnictwa określa Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej).
d) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zawarte w formularzu ofertowym) – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy.
e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.1.2. SWZ – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ- jeżeli dotyczy.
f) oświadczenia potwierdzające wstępnie spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu nie podleganie przez Wykonawców wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, dotyczące odpowiednio: samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
4.4.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4.4.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4.4.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
PODWYKONAWCY
4.5.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
4.5.2 Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Wykonawca po zawarciu umowy uprawniony jest do uzyskania zaliczki na poczet realizacji przedmiotu umowy.
2. Zaliczka będzie udzielona w oparciu o art. 442 ustawy Pzp.
3. Zamawiający udzieli zaliczki w zakresie realizacji przedmiotu umowy, która zostanie wypłacona Wykonawcy zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie faktury zaliczkowej.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy na wskazane na fakturze zaliczkowej konto zaliczkę w wysokości .............................. PLN (słownie: ............................. ...........................
5. W przypadku korekt zmieniających wartość Wynagrodzenia, wysokość udzielonej zaliczki nie ulega zmianie.
6. W przypadku zmiany niniejszej umowy na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2 umowy i podwyższenia kwoty zaliczki do pułapu powyżej 20% wartości zadania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki na następujących zasadach:
1) Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki w wysokości 100% udzielanej zaliczki (tj. na kwotę równą
wysokości udzielanej zaliczki), w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W przypadku braku wniesienia
zabezpieczenia zaliczki przez Wykonawcę Zamawiający nie udzieli zaliczki.
2) Po wniesieniu zabezpieczenia zaliczki Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę zaliczkową, która będzie podstawą do dokonania przelewu zaliczki na konto Wykonawcy podane na fakturze. Przez wniesienie zabezpieczenia zaliczki należy rozumieć dostarczenie do Zamawiającego oryginału dokumentu gwarancji. Ww. dokument wystawiony w języku obcym musi 3) Zabezpieczenie zaliczki musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu.
4) Wykonawca ma obowiązek uzgodnić treść gwarancji z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo nie przyjąć gwarancji
która nie była z nim uzgodniona.
5) Zabezpieczenie zaliczki powinno być wniesione najpóźniej do 15 dni po zawarciu umowy lub aneksu. W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia w ww. terminie Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy zaliczki.
6) Zabezpieczenie zaliczki musi być ważne przez okres od dnia wniesienia zabezpieczenia do 30 dni po ostatecznym
terminie końcowego odbioru robót.
7) Zamawiający zwróci zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni od dnia o którym mowa w pkt 6 (odbiór końcowy robót).
8) Zamawiający, w przypadku gdy dokument zabezpieczenia zaliczki wystawiony był w formie papierowej zwraca oryginał dokumentu zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa w pkt. 7 listownie, na adres wskazany przez Wykonawcę.
9) Zamawiający będzie żądał zwrotu zaliczki:
a) jeżeli wykonawca wykorzysta zaliczkę niezgodnie z przeznaczeniem,
b) gdy umowa uległa rozwiązaniu, a Wykonawca nie zwrócił kwoty zaliczki w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania;
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.
10) Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić zaliczkę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do jej zwrotu. W takim przypadku Zamawiający zwróci zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zwrotu
zaliczki.
11) W przypadku gdy Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu zaliczki w terminie wskazanym w pkt 10, Zamawiający
zatrzyma zabezpieczenie zaliczki.
12) Wszelkie spory związane z wniesieniem, zabezpieczeniem, zwrotem zaliczki będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z uwzględnieniem art.455
ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. w przypadku:
1) zmiany kierownika budowy/robót w przypadkach losowych wykluczających jego zatrudnienie, Wykonawca będzie
zobowiązany do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i wykształceniu niezbędnym do wykonania
zamówienia zgodnym z wymaganiami swz.
2) konieczności modyfikacji kwoty zaliczki w sytuacji gdy wartość umowy będzie wymagała dostosowania wysokości tejże
zaliczki do wartości wkładu własnego Zamawiającego w montażu finansowym przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę, iż jego
elementem są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (bazowo 95%) i wkład własny Powiatu (bazowo 5%).
Przedmiotowa zmiana może się wiązać jedynie z podwyższeniem kwoty zaliczki, ale w żadnym wypadku zaliczka nie może
być wyższa niż wartość wkładu własnego Zamawiającego i niższa niż 5% wartości umowy. W przypadku ewentualnego
zwiększania kwoty zaliczki powyżej 20 % Wykonawca zobowiązany jest do jej zabezpieczenia zgodnie z art. 442 ust. 4
ustawy Pzp.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,
tylko na warunkach określonych w Umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku skorzystania przez zamawiającego z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp - zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale 13 SWZ. art 289 ust. 3
stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Adres e-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl
strona internetowa Zamwiającego:
https://powiatsuski.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-rowne-lub-powyzej-130-tys/
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
https://powiatsuski.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-rowne-lub-powyzej-130-tys/
na sumę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny w: formie dopuszczonej w SWZ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 518128 0005 00657233 2000 0110
(Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej) z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy/ usunięcia wad dla
umowy nr WZ.273.1.2023 ” Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom). Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca
wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do
realizacji którego te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia pozostałe informacje w SWZ.
4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
4.1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
...............
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn. zm.)
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zobacz inne

Prawo