Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00026664/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługi stacjonarnej i zdalnej ochrony fizycznej terenu, obiektów i mienia Instytutu Ochrony Roślin-PIB, znajdujących się w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 29

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000080217

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Władysława Węgorka 20

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-318

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61-864-90-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@iorpib.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ior.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność naukowo-badawcza w zakresie ochrony roślin

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługi stacjonarnej i zdalnej ochrony fizycznej terenu, obiektów i mienia Instytutu Ochrony Roślin-PIB, znajdujących się w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 29

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d7e899e-925c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00026664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d7e899e-925c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Szczegółowe zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia(w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z
usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia) określa Regulamin dostępny na stronie
internetowej pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
4. Wymagania co do formatu danych, w jakim przekazywane są dokumenty:
• Ofertę, oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo sporządza się jako
załączniki, w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j.),
• W zakresie kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych zamawiający dopuszcza poza formatami danych
wymienionymi w rozporządzeniu w sprawie KRI również zastosowanie archiwum RAR (Roshal archive).
• Inne dokumenty, informacje lub oświadczenia mogą zostać również sporządzone, jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości i
przekazane przy użyciu jednego ze wskazanych w treści SWZ środków komunikacji elektronicznej.
• Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (z
wyjątkiem złożenia oferty), na Platformie e-zamówienia. System umożliwia dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości
poprzez użycie przycisku „dodaj załącznik”.
• Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji” wynosi do 150 MB (rozmiar ten dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
• W przypadku załączników, które są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, może być zastosowany podpis typu zewnętrznego (wraz z wygenerowanym plikiem podpisu) lub typu wewnętrznego.
• Korzystanie z funkcjonalności Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz
zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
• Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do składania wniosków dotyczących treści dokumentów zamówienia
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
• Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania, w zakładce „Komunikacja”.
• W przypadku występowania problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy
mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez
formularz udostępniony na stronie internetowej, w zakładce „Zgłoś problem”: https://ezamowienia.gov.pl/soz/latest-faq
Dalsze informacje w Rodziale X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Instytut Ochrony Roślin-PIB informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ochrony Roślin-PIB, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań • w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pocztą elektroniczną
na adres e-mail: iod@iorpib.poznan.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania
jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Pzp a także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Cd. informacji-zał. nr 3 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IORPIB/ZP/U/Ochr./Soś/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi stacjonarnej i zdalnej ochrony fizycznej terenu, obiektów i mienia Instytutu Ochrony Roślin-PIB, znajdujących się w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 29. Teren objęty ochroną to około 4 ha gruntu, na którym zlokalizowanych jest 6 głównych budynków oraz kilka pomocniczych. Formuła ochrony: 1 posterunek (budynek portierni) czynny w godzinach: w dni robocze 6.00 – 18.00, w soboty 7.00 – 16.00, w niedziele i w dni ustawowo wolne od pracy bez ochrony fizycznej. Cel usług: ochrona przed włamaniem, przed kradzieżą, uszkodzeniem, niszczeniem mienia, terenu, obiektów znajdujących się w zakresie ochrony.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-10 do 2024-01-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - całkowity koszt realizacji
zamówienia 100% .
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody
do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
8. Wzory zastosowane do obliczenia punktowego.
Nazwa kryterium Cena (całkowity koszt wykonania zamówienia)
Wzór Sposób oceny (a:b) x 100 (a = najniższa zaoferowana cena
brutto, b = cena brutto z badanej oferty) Wynik odzwierciedli liczbę punktów uzyskaną przez badaną ofertę w kryterium - cena
(całkowity koszt realizacji zamówienia).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca wykaże, w zakresie
a zdolności do występowania w obrocie gospodarczym-Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie,
b kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie i uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór-zał. nr 1 do SWZ) oraz wykaże, że posiada uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. ważną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995). Ocena spełniania warunku dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie,
dokument koncesji złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie
spełnia.
c sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie i uzna, że
Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór-zał. nr 1 do SWZ) oraz dostarczy dokument(y) potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2000000 zł (dwa miliony złotych). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu Zamawiający dopuszcza złożenie przez
Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie, dokument
potwierdzający ubezpieczenie od oc złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego -
spełnia/nie spełnia.
d zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie i uzna, że Wykonawca
spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór-zał. nr 1 do SWZ) oraz wykaże co najmniej 2 usługi w zakresie ochrony
mienia, o wartości powyżej 150 tys. zł brutto każda wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub
są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu-załącznik nr 5 do SWZ).
Ocena spełniania warunku dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie, wykaz usług+dowody wykonania usług złożone
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu [w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.108 ust. 1 pzp]. Wzór
oświadczenia zawarto w zał. nr 1 do SWZ. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, niepodleganiu wykluczeniu [w zakresie braku podstaw do
wykluczenia z postępowania na podstawie art.108 ust. 1 pzp]. Wzór oświadczenia zawarto w zał. nr 1 do SWZ. Oświadczenie należy
złożyć wraz z ofertą.
• oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 4 do SWZ; Dokument składany na wezwanie.
• odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Dokument składany na wezwanie.
• dokument(y) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia [na sumę gwarancyjną odpowiednio
nie mniejszą niż 2000000 zł (dwa miliony złotych)]. Dokument składany na wezwanie.
• W ramach podmiotowych środków dowodowych wykaz co
najmniej 2 usług w zakresie ochrony mienia, o wartości powyżej 150 tys. zł brutto każda wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu-załącznik nr 5 do SWZ). Dokument składany na
wezwanie.
• ważna koncesja wydana przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności w zakresie objętym
zamówieniem (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995). Dokument składany na
wezwanie.
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1
pzp składa każdy z Wykonawców (w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania).
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty
jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
2) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą m.in. zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, pandemię, na które strony nie mają wpływu;
3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
2. W przypadku zmiany w zakresie stawki podatku od towarów i usług wartość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, zmienia się automatycznie wartość podatku.
3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu z pracę wpływającego na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, wykonawca wystąpi do zamawiającego z wnioskiem o dokonanie adekwatnej zmiany wynagrodzenia. Wniosek winien zawierać kalkulację i dowody potwierdzające wpływ zmiany przepisów na zmianę kosztów zamówienia.
4. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wpływających na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, wykonawca wystąpi do zamawiającego z wnioskiem o dokonanie adekwatnej zmiany wynagrodzenia. Wniosek winien zawierać kalkulację i dowody potwierdzające wpływ zmiany przepisów na zmianę kosztów zamówienia.
5. Ustala się, że po upływie 6 miesięcy obowiązywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu, wynikać będzie, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z miesiącem w którym zawarto Umowę, wzrośnie lub spadnie o więcej niż 10%, każdej ze Stron przysługiwać będzie prawo do żądania odpowiednio zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy lub jego obniżenia (waloryzacja), przy czym jedynie o 50% różnicy pomiędzy wskaźnikiem z miesiąca waloryzacji a wskaźnikiem z miesiąca odniesienia. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy następuje przy tym ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, co oznacza, iż wynagrodzenie za usługi zakończone przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie. Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy jest także wyłączone w stosunku do usług, które zgodnie z postanowieniami Umowy powinny być zakończone, a zakończone w terminie nie zostały z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszego ustępu następować może nie częściej niż 1 raz na 12 miesięcy kalendarzowych. Zamawiający dopuszcza przy tym maksymalną zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, następującą w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu w całym okresie obowiązywania Umowy, w wysokości 15%.
6. Waloryzacja, której mowa w ust. 2, 3, 4 dotyczy wyłącznie kosztów wykonania zamówienia, które powstały po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów.
7. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na Platformie e-zamówienia: adres https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d7e899e-925c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-20 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-17

Zobacz inne

Prawo