Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łyse, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00026853/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Łyse

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łyse

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668172

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrołęcka 2

1.5.2.) Miejscowość: Łyse

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-437

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 29 77 25 003

1.5.8.) Numer faksu: +48 29 77 25 003 w. 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminalyse.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uglyse.e-bip.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja publiczna samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2b80c3e-9266-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00026853

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminalyse.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminalyse.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, elektronicznie na adres e-mail:
sekretariat@gminalyse.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminalyse.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: w godz.: poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 – 15.30, wtorek – 7.30 – 17.00, piątek – 7.30 – 14.00). Za datę
wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w
celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie
okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy
"Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Zamawiając informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z
dostawcą rozwiązania teleinformatycznego - Platforma zakupowa Gminy Łyse tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: Składając ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji)
opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w
zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument". W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminalyse.pl (nie dotyczy składania ofert). Informacje na temat wymagań sprzętowo aplikacyjnych umożliwiających pracę na Platformie Zakupowej oraz formatów przesyłanych danych znajdują się w rozdziale VIII
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łyse z siedzibą w Łysych, ul. Ostrołęcka 2,
kod pocztowy: 07-437.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Urzędzie Gminy Łyse.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
5. Przekazanie danych osobowych w zakresie w/w jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Inspektorem Danych Osobowych jest: dr Bartosz Mendyk adres e-mail: iod@gminalyse.pl.
11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse”. Zadaniem Wykonawcy jest przebudowa i rozbudowa 14 odcinków dróg o łącznej
długości ponad 12,9 km. Zostaną przebudowane drogi w miejscowościach: Łączki, Łyse, Lipniki, Zalas, Piątkowizna, Dudy Puszczańskie, Szafranki, Baba, Wyżega, Warmiak. Celem jest dostosowanie nawierzchni dróg do normatywnej nośności i szerokości, wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o nawierzchni z kruszywa oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.
5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do niniejszej SWZ.
5.3 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych:
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG
45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
45233140-2 ROBOTY DROGOWE
45233141-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSERWACJI DRÓG
45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
45233221-4 MALOWANIE NAWIERZCHNI
77211000-2 USŁUGI UBOCZNE ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM DRZEWA
5.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane zamówienie licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotowego zadania inwestycyjnego na okres nie krótszy niż 5 lat.
5.5. Wszystkie wskazane w dokumentacji SWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
5.6. Na podstawie art. 95 ust. 1 w związku z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu, organizacji i realizacji robót budowlanych w zakresie budowy dróg.
Wykonawca na żądanie zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zawiera załącznik nr 8 do SWZ – ogólne warunki umowy.
5.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
5.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5.9. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
5.10. Zamawiający zaleca (nie wymaga) Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający zapewni każdemu Wykonawcy możliwość wejścia na przyszły teren budowy i swobodne zbieranie informacji.
5.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Uzasadnienie: Podział zamówienia na części przy założeniu unieważnienia jednej z części oraz konieczności wszczęcia kolejnego postępowania obejmującego unieważnioną część po okresie 6 miesięcy od dnia uzyskania wstępnej promesy oznaczałby:
- utratę dofinansowania dla całego projektu,
- związany z tym brak możliwości zrealizowania unieważnionej części (brak montażu
finansowego) oraz
- konieczność realizacji umowy na pierwszą (nieunieważnioną część postępowania)
pomimo braku montażu finansowego.
Ponadto, podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, wpływać na jego terminowość oraz spowodować nieuzasadniony wzrost kosztów. Przedmiot zamówienia stanowi zespół robót wzajemnie na siebie wpływających i wskazane jest, aby wykonywał je jeden Wykonawca ze względu na ściśle ze sobą powiązane czynności oraz zachowanie rygorów technologicznych a także udzieloną gwarancję. Brak podziału zamówienia na części pozwoli otrzymać jedną gwarancję na cały przedmiot zamówienia.
Okres gwaranci stanowi kryterium oceny ofert, w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych - gwarancja mogłaby być udzielona na różne okresy. Brak podziału
zamówienia na części nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.
5.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5.14. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
5.15. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
5.16. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
5.17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5.18. Zamawiający nie określił w SWZ wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.19. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
5.19.1 Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą NR Edycja2/2021/5123/PolskiLad dotyczącą realizacji inwestycji pn. Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse.
5.19.2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 310 ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
5.20. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego) do wysokości nie większej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.
W ramach powtórzenia podobnych robot budowlanych przewiduje się m. in.:
- roboty pomiarowe,
- mechaniczne karczowanie,
- roboty ziemne,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego,
- wykonanie pobocza,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej,
- wykonanie oznakowania.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne zamawiający będzie
się kierował następującym kryteriami: 1.Cena - waga kryterium 60%, 2. Gwarancja - waga kryterium 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

14.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
14.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
14.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
14.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
14.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca:
a) złoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na kwotę minimum 8 000 000,00 zł;
b) złoży dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 8 000 000,00 zł;
14.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że wykonawca:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze w zakresie proporcjonalnym do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do wykazania spełniania warunku, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone o całkowitej wartości robót minimum 8 000 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SWZ).
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w zakresie realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz osób (załącznik nr 7 do SWZ).
14.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
14.4. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
14.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 14.2 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
14.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
14.4.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 14.4.2. potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
14.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
14.4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
14.4.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
14.5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
14.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych - aktualnych na dzień złożenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia lub inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Więcej informacji na temat w/w dokumentów oraz wymagań stawianych wykonawcom mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, znajduje się w pkt 15.4.1. SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych - aktualnych na dzień złożenia:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na kwotę minimum 8 000 000,00 zł;
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 8 000 000,00 zł.
c) wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone o wartości minimum 8 000 000,00 zł brutto każda – załącznik nr 6 do SWZ,
Dowodami, o których mowa są:
 referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
d) wykaz osób (co najmniej jedna osoba), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy składają jeden dokument.

15.4.3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zgodnie z rozdziałem VIII SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.14. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 1do SWZ;
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Wykonawcy - zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Podmiot udostępniający zasoby- zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ.;
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) - zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
f) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
g) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
h) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
10.15. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
10.16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
10.17. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2452).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

17.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
17.2. Wadium może być wniesione w formie, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
17.3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Gmina Łyse prowadzony przez Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, Oddział w Łysych numer rachunku 47 8920 0001 0017 5362 2000 0050 z dopiskiem na przelewie: „Wadium – Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse,”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy zamawiającego.
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
17.4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
17.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
17.6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
17.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
17.8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse”.
17.9. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp.
17.10. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.
17.11. Na podstawie art. 450 ust. 4 Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
17.12. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3.
17.13. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14.7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
14.7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale XV ust. 15.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
14.7.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
14.7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy- zgodnie z wzorem Załącznika nr 4 do SWZ.
14.7.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

7.5. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
 wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
 wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę),
 konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
 aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
 konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
 okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może dokonać zmian umowy w związku z wpływem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy w oparciu o art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi1) (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.). Okoliczności mogą dotyczyć:
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 w/w ustawy;
d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
e) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności w/w termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji umowy, na pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiającego, złożony w terminie 14 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust. 1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

2) zmiany sposobu realizacji części zadania wynikająca z konieczności ewentualnego dostosowania robót budowlanych do zmiennych w terenie oraz związane z tym faktem zmiany łącznego wynagrodzenia wykonawcy - wartość wprowadzanych zmian nie może doprowadzić do znaczącego (ponad 15%) zwiększenia całkowitego wynagrodzenia wykonawcy.
3) wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wartość wynagrodzenia będzie liczona od wartości netto plus obowiązująca stawka podatku.
Szczegółowy opis zmian umowy znajduje się pkt 7.5 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminalyse.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-25

Zobacz inne

Prawo