Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Młynary, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00026886/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Młynary

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowę drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Młynary

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748130

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dworcowa 29

1.4.2.) Miejscowość: Młynary

1.4.3.) Kod pocztowy: 14-420

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 552486082

1.4.8.) Numer faksu: 552486400

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mlynary.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mlynary.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00026886

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00503167

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-13 11:00

Po zmianie:
2023-01-24 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-13 12:00

Po zmianie:
2023-01-24 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-11

Po zmianie:
2023-02-22

Zobacz inne

Prawo