Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mykanów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00027104/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Mykanów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mykanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Samorządowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Mykanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-233

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.olejarz@mykanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mykanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50614814-9268-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00027104

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003126/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow/proceedings
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/ dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu https://platformazakupowa.pl/ znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4)Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca,
będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ do konkretnego wykonawcy.
7) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/ ,tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 104, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na https://platformazakupowa.pl/ odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
11) Zamawiający wymaga, by formaty dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę były zgodne z
załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i jednocześnie rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
12) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
13) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za
złożone nieskutecznie.
14) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
15) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES. 16) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć
zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym.
19) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Mykanowie
jest Wójt Gminy Mykanów z siedzibą: ul. Samorządowa 1, 42‑233 Mykanów;
2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych Gminy Mykanów pod adresem e‑mail:
ewa.olejarz@mykanow.pl lub na adres siedziby Urzędu Gminy w Mykanowie ul. Samorządowa 1 42-
233 Mykanów;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie
przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy
pozuskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. Dla
uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane
Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego
zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych
przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania przedmiotowego zamówienia publicznego wymagane
jest oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób
trzecich, które zawarte jest w formularzu oferty

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKZ.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej.”

Zakres prac obejmuje między innymi:
1) Przebudowę drogi o długości 533,45 m, szerokości jezdni 3,5m oraz pobocza szer. 0,75 m wzmocnione kruszywem kamiennym,
Przebudowa ulicy Nowej rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Częstochowską (bez skrzyżowania). Łączna długość ujętego odcinka drogi ul. Nowej wynosi 533,45 m. Planowana przebudowa ma na celu wydzielenie jezdni szerokości 3,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej. W ciągu jezdni za krawężnikiem wykonane zostanie pobocze szer. 0,75 m (szerokość liczona wraz z krawężnikiem) wzmocnione kruszywem kamiennym lub ułożony ściek z prefabrykowanych elementów betonowych. Wykonane zostaną również zjazdy na posesje. Pozostałą część pasa drogowego stanowić będzie pas zieleni, z warstwą humusu gr. min. 10 cm i obsiany trawą.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca dokładnie zlokalizuje zaleganie kabli energetycznych, teletechnicznych, sieci gazowej i wodociągowej, sprawdzi głębokość ich posadowienia i zaplanuje usunięcie kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu poprzez zabezpieczenie istniejących sieci (w przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia istniejącego). Roboty w pobliżu ww. sieci wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem administratorów urządzeń.

2) Budowę kanalizację sanitarną grawitacyjną składającą się z dwóch odcinków. Pierwszy odcinek z odprowadzany do ul. Częstochowskiej od studnie Sk1 do studni Sr1. Drugi odcinek z reszty ul. Nowej od studni Sk6 do przepompowni Ps.
Przepompownię ścieków PS należy umieścić na działce o nr ewid. 229/15 przy ul. Nowej miejscowości Czarny Las.
Odcinek Sk1 – Sr1
Kanał sanitarny zaprojektowany na tym odcinku odprowadza ścieki z budynków położnych przy ul. Nowej do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej w ul. Częstochowskiej w miejscowości Czarny Las. Długość kanału z rur PVC-U o średnicy ø200/5,9mm wynosi 220,09m. Ilość zaprojektowanych sięgaczy do granicy działek wzdłuż projektowanej kanalizacji pomiędzy studniami Sk1 – Sr1 wynosi 13 sztuk
Włączenie do istniejącej kanalizacji w ul. Częstochowskiej należy wykonać poprzez montaż studni kanalizacyjnej na istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nawierzchnie należy odtworzyć zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.

Odcinek Sk6 – Ps
Kanał sanitarny zaprojektowany na tym odcinku odprowadza ścieki z budynków położnych przy części ul. Nowej do projektowanej przepompowni ścieków Ps.
Kanalizację zaprojektowano w jezdni. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur PVC-U o średnicy ø200/5,9 mm o łącznej długości 220,09 m. Ilość zaprojektowanych sięgaczy do granicy działek wzdłuż projektowanej kanalizacji pomiędzy studniami Sk6 – P1 wynosi 26 sztuk. Ponadto na tym odcinku zaprojektowana została sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przepompowni PS, która zostanie wykonana z rur PE RC SDR17 PN10 o średnicy ø90x5,4mm. Kanał będzie przebiegał w nowoprojektowane drodze gminnej asfaltowej, a włączenie kanału ciśnieniowego nastąpi do projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej do projektowanej studni rozprężnej Sr1.


Do zadań Wykonawcy należeć będzie również wykonanie instalacji elektrycznej pompowni.

3)Przebudowę sieci gazowej
Całkowita długość wykonania przebudowy istniejącej sieci gazowej wynosi 67,81m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót - stanowiące integralną część SWZ – załącznik nr 8

Opis inwestycji zawarty we wniosku o dofinansowanie:
Gmina wykonała dokumentację w 2018r. jednak przez brak środków finansowych inwestycja nie została zrealizowana. Droga stanowi drogę dojazdową do rozbudowującego się osiedla. Projekt obejmuje kompleksową budowę drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym tj. kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową. Budowa kanalizacji koliduje na niewielkim odcinku z istniejącym gazociągiem. Posiadana dokumentacja obejmuje również projekt budowlany przebudowy gazociągu. Ze względu na nieprzepuszczalny grunt woda opadowa zalewa sąsiednie działki. Efektywny system zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową, zlikwiduje różnice w dostępności do usług publicznych przez zwiększenie dostępności do infrastruktury kanalizacyjnej i przyczyni się do ochrony środowiska oraz do ochrony głównego ujęcia wody dla miasta Częstochowy i gmin sąsiednich ( ok. 300 tys. Mieszkańców).


Do zadań Wykonawcy należy także zakup wraz z dostawą i montażem tablic informacyjnych i pamiątkowych.
Wykonanie przez Wykonawcę na własny koszt i umieszczenie tablic - 4 szt. informacyjnych i pamiątkowych zgodnych z wytycznymi instytucji dofinansowującej w ramach programu Polski Ład.

Celem sporządzenia oferty należy zapoznać się z dokumentacją będącą załącznikiem do niniejszej SWZ.

Wykonawca Inwestycji zobowiązany jest do zapewnienia finansowania przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w załączniku 7 projekt umowy w § 6 , z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy materiałów do realizacji zadania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Tzn. Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia ) Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia.
Zgodnie z art.101 ust.4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust.1 pkt2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, ze każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art.101 ust.5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 Pzp, ze proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z materiałów własnych tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.
Na podstawie art.95 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw.koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak, więc wymóg ten dotyczy następujących czynności: prace ogólnobudowlane, rozbiórkowe, ziemne, wszelkie prace Instalacyjne, roboty drogowe, porządkowe przez cały okres wykonywania tych czynności.

Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagan związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wamagań zawarto we wzorze umowy paragraf 10
– załącznik nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 94

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Na podstawie art.112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, Wykonawcy wykazują łącznie - Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnego sposobu spełnienia warunku, o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy.

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej

Doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie drogi wraz z budową /przebudową gazociągu oraz budową kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 2 mln zł - wykaz wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Uwagi:
Zamawiający dopuszcza, że w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, to warunek ten powinien spełniać ten podmiot, który w ramach wewnętrznego podziału zadań zrealizuje tę cześć zamówienia, z którą wiąże się posiadanie konkretnego doświadczenia, kwalifikacji.
W przypadku, gdy wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia, jako członek konsorcjum, winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która odpowiadała zakresowi określonemu przez Zamawiającego.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
b) Zasoby ludzkie zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym, co najmniej
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przewidzianą na stanowisko kierownika budowy ,

- jedną osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej wydane zgodnie z Prawem budowanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

- jedną osobę , która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych- posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane zgodnie z Prawem budowanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Uwagi:
 Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,  Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z art.109 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp, zamawiający wymaga przedłożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
- Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z art.109 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp, zamawiający zamiast przedłożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem – wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie została zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do zlożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzający okoliczności, o których mowa w art. 273 ust.1 ustawy Pzp:
1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych – załącznik nr 5 ( warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi podpisany przez osobę uprawnioną wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat prze upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o którym mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
- wykaz osób ( na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz osób
skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami podpisany przez osobę uprawnioną sporządzony na podstawie załącznika nr 6
- dokumenty potwierdzające , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000, 00zł

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ( oświadczenie należy wypełnić i podpisać przez osoby( osobę) uprawnioną - załącznik nr 2
2)oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu ( oświadczenie wypełnić i podpisać przez osoby(osobę) uprawniona – załącznik nr 3
3) klauzula informacyjna RODO - oświadczenie składane na druku oferty
4) pełnomocnictwo z art.58 ust.2 ustawy, – Pzp ( jeśli dotyczy)
5) pełnomocnictwo dla osoby / osób podpisującej ofertę – pełnomocnictwo dla osoby/ osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w odpisie z właściwego rejestru. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału
6) Wykaz rozwiązań równoważnych, – ( jeśli dotyczy)
7) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informac je stanowią tajemnicę przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art.222 ust.5 ustawy Pzp. Jeśli oferta zawiera dokumenty, co których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być ujawnione- wówcza oferta powinna być sposządzona w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie dokumentów ( z wyjątkiem okreslonych w art.18 ust.3 ustawy Pzp) wszystkim zaintersowanym. Dokument musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentacji
8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ( w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) w takim przypadku należy również złożyć oświadczenie podmiotu udostepniającego o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków
9) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcja, spółki cywilne), dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców oddzielnie, również podmiot udostepniający swoje zasoby składa te dokumenty. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się (konsorcja, spółki cywilne) mają obowiązek złożyć zgodnie z art.117 ust.4 ustawy Pzp oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni z nich. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
30 000,00 zł ( słownie ; trzydziestu tysięcy zł )
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 25.02. 2023r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kliku formach wskazanych w art.97 ust.7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
56 8258 0005 2000 0017 6965 0001 w BS Mykanów
z dopiskiem „ wadium dla zamówienia:”
pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej.”
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert ( decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie ( wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta /poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu być Gmina Mykanów ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów;
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
- kwotę gwarancji / poręczenia;
- termin ważności gwarancji/ poręczenia;
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art.98 ust.6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art.98 ust.2 pkt.3, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.226 ust.1 pkt.14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.98 ust.1 – 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art.98 ust.6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art.58 ust.2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Jeżeli dokument został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kompii dokumentu poświadczonej za zgodnośc z oryginałem przez notariusza tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcja, spółki cywilne), dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców oddzielnie, również podmiot udostepniający swoje zasoby składa te dokumenty. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się (konsorcja, spółki cywilne) mają obowiązek złożyć zgodnie z art.117 ust.4 ustawy Pzp oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni z nich. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwości zmiany umowy zostały wskazane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr. 7 do SWZ § 14 i § 15
KLAUZULA WALORYZACYJNA

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w SWZ i załącznikach

Zobacz inne

Prawo