Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdynia, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00027394/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Miasta Gdyni

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
EZP 1/23 Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni, w ramach realizacji projektu: „(...) – ucz się, doświadczaj, pracuj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675557

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

1.4.2.) Miejscowość: Gdynia

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-382

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wydz.edukacji@gdynia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.gdynia.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00027394

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00011963

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-16 09:00

Po zmianie:
2023-01-18 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-16 09:15

Po zmianie:
2023-01-18 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-14

Po zmianie:
2023-02-18

Zobacz inne

Prawo