Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sosnowiec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00027463/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Piłsudskiego 9 na potrzeby Ośrodka Badań Klinicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276240724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gabrieli Zapolskiej 3

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-218

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dap@czdir.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://centrum-pediatrii.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Piłsudskiego 9 na potrzeby Ośrodka Badań Klinicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34f56b29-926e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00027463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027083/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Piłsudskiego 9 na potrzeby Ośrodka Badań Klinicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/714854

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały określone w zapisach SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny) wskazano w SWZ oraz we wzorze umowy - klauzula informacyjna

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZ/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 9, mające na celu dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Badań Klinicznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy PZP w zakresie: remontu pomieszczeń Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. w wysokości nie wyższej niż 50% wartości podstawowego wynagrodzenia.
2. Nazwa i kody opisujące przedmiot zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45.22.00.00-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45.26.23.00-4 Betonowanie
45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie
45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
3. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Będzie ono polegało na powtórzeniu podobnych robót do robót, które stanowią zamówienie podstawowe i zostanie udzielone na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
4. Zamówienia powtarzające się rozliczone będą na podstawie kosztorysów uproszczonych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. W ww. przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorysy, brakujące ceny składników cenotwórczych zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia do terminu składania ofert należy złożyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp o treści określonej w Załączniku nr 4 do SWZ.
2. oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022r. zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do terminu składania ofert należy złożyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 ustawy Pzp o treści określonej w Załączniku nr 3 do SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które należy załączyć do oferty tj. wypełnionego formularza oferty o treści określonej w Załączniku nr 2 do SWZ:

1. wypełniony kosztorys – Załącznik nr 8
2. zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby o treści określonej w Załączniku nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy);
3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 ustawy Pzp o treści określonej w Załączniku nr 3 do SWZ,
4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp o treści określonej w Załączniku nr 4 do SWZ.
5. oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022r. zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;
6. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), w przypadku gdy:
1.1 ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,
1.2 ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/ lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 7 projektowanych zapisów umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Odszyfrowanie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej nastąpi w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny Im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, Dział Administracyjno-Prawny, pokój -1.03.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo