Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ruda Śląska, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00027664/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynków położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Potyki 31, Sobieskiego 11 i Bielszowickiej 114, w wyniku której zostanie utworzonych 6 lokali mieszkalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273545647

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 218

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-710

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322420133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mpgm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpgm.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynków położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Potyki 31, Sobieskiego 11 i Bielszowickiej 114, w wyniku której zostanie utworzonych 6 lokali mieszkalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c990900-9273-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00027664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024776/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej 114/8

1.1.4 Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku przy ul. Sobieskiego 11/2 oraz przy ul. Ks. Augusta Potyki 31/01 w Rudzie Śląskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/714508

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mpgm lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem
zamowienia@mpgm.com.pl.
Strona prowadzonego postępowania znajduje się pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/714508

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os X 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Zalecany format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie jak
na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w
rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB.
5Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu
XAdES.
Szczegółowe informacje techniczne w zakresie korzystania z platformy, m.in. takie jak: specyfikacja
połączenia, format przesyłania danych oraz kodowanie i czas odbioru danych znajdują znajdują się w
Instrukcjach dla Wykonawców udostępnionych na platformie (po wybraniu postępowania) w zakładce
„Instrukcje” (na dole strony). Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej
zostały szczegółowo opisane w rozdziale XII i XIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska., tel. 322420133;
e-mail: mpgm@mpgm.com.pl.
1. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@mpgm.com.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji da-nych,
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4. art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów
powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. Zasada jawności ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1
RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jed-nolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego prze-kracza 4 lata – przez cały okres
obowiązywania umowy.
7. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochro-ny
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawo zamówień
publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; kon-sekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Prawa zamówień publicznych.
11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Klauzula informacyjna została zawarta w informacji dla Wykonawców w rozdziale XXXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18
ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TIR/01/RB/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa budynków położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Potyki 31, Sobieskiego 11 i Bielszowickiej 114, w wyniku której zostanie utworzonych 6 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
• Część nr 1: Zadanie nr 1 – przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego przy ul. Potyki 31/01 w Rudzie Śląskiej, w wyniku, którego powstaną trzy lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobnie gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 191,50m² – załącznik nr 4 do SWZ,
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie Miasto Ruda Śląska.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, załącznik 4 do SWZ oraz załączniki do SWZ tj.
- przedmiar robót - załącznik nr 4a dołączony do SIWZ przedmiar robót jest poglądowy i pomocnicze w wyliczeniu ceny ofertowej
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b
- Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego
- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262700-8 - Przebudowa budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyrażonymi w punktach:

1) cena ofertowa – 60 pkt
2) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy – 20 pkt
3) kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy – 20 pkt

2. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
3.
Ad. 1) cena ofertowa IPc - maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru:

CN
IPc = ----- x Zc
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie/waga kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach- 60 pkt.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Ad. 2) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy – IPg (20 punktów):
deklarowane wydłużenie gwarancji- punktacja
Gwarancja 48 miesięcy = 0 pkt.
Gwarancja 60 miesięcy = 5 pkt.
Gwarancja 72 miesięcy = 10 pkt.
Gwarancja 84 miesięcy = 15 pkt.
Gwarancja 96 miesięcy = 20 pkt.

Ad. 3) Kara umowna – IPdg (20 punktów):
deklarowana procentowa kara umowna nieterminowe wykonanie umowy= punktacja :
Kara umowna 0,5% = 0 pkt.
Kara umowna 1,0% = 5 pkt.
Kara umowna 1,5% = 10 pkt.
Kara umowna 2,0% = 15 pkt.
Kara umowna 2,5% = 20 pkt.

4. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma końcową (łączną) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
KIP = IPc + IPg + IPg
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KIP – końcowa ilość punktów,
IPc – ilość punktów w kryterium: cena ofertowa,
IPg – ilość punktów w kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy
IPddg - ilość punktów w kryterium: kary umowne

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa budynków położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Potyki 31, Sobieskiego 11 i Bielszowickiej 114, w wyniku której zostanie utworzonych 6 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
Część nr 2: Zadanie nr 2 – zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego położonego przy ul. Sobieskiego 11/02 w Rudzie Śląskiej w wyniku, którego powstaną dwa lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy – załącznik nr 4 do SWZ.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie Miasto Ruda Śląska.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, załącznik 4 do SWZ oraz załączniki do SWZ tj.
- przedmiar robót - załącznik nr 4a dołączony do SIWZ przedmiar robót jest poglądowy i pomocnicze w wyliczeniu ceny ofertowej
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b
- Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego
- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

Cena oferty jest ceną ryczałtową.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:
1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy
1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Nie dotyczy
1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: 200 000,00 PLN.
1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
1.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a) 2 roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej, robotach tynkarskich i malarskich, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie instalacji wod-kan, wykonaniu instalacji c.o. o łącznej wartości co najmniej 70 000 zł brutto (niezależnie od ilości zadań, na które składana jest oferta).

Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

1.4.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/osobami:
a) zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń
-instalacji elektrycznej bez ograniczeń

• dla zadania przebudowy lokalu usługowego przy ul. Potyki 31/01 wykonawca dodatkowo musi wykazać dysponowanie osobą:

b) zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- instalacyjnej w zakresie instalacji c.o., gazu wod-kan bez ograniczeń

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną/nymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1117),
lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) tj. osobą/osobami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262700-8 - Przebudowa budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyrażonymi w punktach:

1) cena ofertowa – 60 pkt
2) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy – 20 pkt
3) kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy – 20 pkt

2. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
3.
Ad. 1) cena ofertowa IPc - maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru:

CN
IPc = ----- x Zc
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie/waga kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach- 60 pkt.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Ad. 2) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy – IPg (20 punktów):
deklarowane wydłużenie gwarancji- punktacja
Gwarancja 48 miesięcy = 0 pkt.
Gwarancja 60 miesięcy = 5 pkt.
Gwarancja 72 miesięcy = 10 pkt.
Gwarancja 84 miesięcy = 15 pkt.
Gwarancja 96 miesięcy = 20 pkt.

Ad. 3) Kara umowna – IPdg (20 punktów):
deklarowana procentowa kara umowna nieterminowe wykonanie umowy= punktacja :
Kara umowna 0,5% = 0 pkt.
Kara umowna 1,0% = 5 pkt.
Kara umowna 1,5% = 10 pkt.
Kara umowna 2,0% = 15 pkt.
Kara umowna 2,5% = 20 pkt.

4. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma końcową (łączną) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
KIP = IPc + IPg + IPg
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KIP – końcowa ilość punktów,
IPc – ilość punktów w kryterium: cena ofertowa,
IPg – ilość punktów w kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy
IPddg - ilość punktów w kryterium: kary umowne

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zmianę sposobu użytkowania części budynków położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Gierałtowskiego 3A/03, ul. Bielszowickiej 112- strych,
ul. Bielszowickiej 114/2, w wyniku której zostaną utworzone 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.
2. Zamówienie dzieli się na 2 następujące części:
• Część nr 1: Zadanie nr 1 – adaptacja lokalu użytkowego przy ul. ul. Gierałtowskiego 3a/03 w Rudzie Śląskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dwa lokale mieszkalne
– załącznik nr 4 do SWZ,
• Część nr 2: Zadanie nr 2 – adaptacja strychu w budynku przy ul. Bielszowickiej 112
w Rudzie Śląskiej na mieszkanie – załącznik nr 4 do SWZ.
• Część nr 3: Zadanie nr 3 – adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Bielszowickiej 114/2 w Rudzie Śląskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokal mieszkalny – załącznik nr 4 do SWZ.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie Miasto Ruda Śląska.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, załącznik 4 do SWZ oraz załączniki do SWZ tj.
- przedmiar robót - załącznik nr 4a dołączony do SIWZ przedmiar robót jest poglądowy i pomocnicze w wyliczeniu ceny ofertowej
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b
Cena oferty jest ceną ryczałtową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262700-8 - Przebudowa budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyrażonymi w punktach:

1) cena ofertowa – 60 pkt
2) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy – 20 pkt
3) kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy – 20 pkt

2. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
3.
Ad. 1) cena ofertowa IPc - maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru:

CN
IPc = ----- x Zc
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie/waga kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach- 60 pkt.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Ad. 2) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy – IPg (20 punktów):
deklarowane wydłużenie gwarancji- punktacja
Gwarancja 48 miesięcy = 0 pkt.
Gwarancja 60 miesięcy = 5 pkt.
Gwarancja 72 miesięcy = 10 pkt.
Gwarancja 84 miesięcy = 15 pkt.
Gwarancja 96 miesięcy = 20 pkt.

Ad. 3) Kara umowna – IPdg (20 punktów):
deklarowana procentowa kara umowna nieterminowe wykonanie umowy= punktacja :
Kara umowna 0,5% = 0 pkt.
Kara umowna 1,0% = 5 pkt.
Kara umowna 1,5% = 10 pkt.
Kara umowna 2,0% = 15 pkt.
Kara umowna 2,5% = 20 pkt.

4. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma końcową (łączną) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
KIP = IPc + IPg + IPg
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KIP – końcowa ilość punktów,
IPc – ilość punktów w kryterium: cena ofertowa,
IPg – ilość punktów w kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy
IPddg - ilość punktów w kryterium: kary umowne

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:
3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy
3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Nie dotyczy
3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: 200 000,00 PLN.
3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a) 2 roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej, robotach tynkarskich i malar-skich, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie instalacji wod-kan, wykonaniu instalacji c.o. o łącznej wartości co najmniej 70 000 zł brutto (niezależnie od ilości zadań, na które składana jest oferta).

Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym za-kresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywa-nych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

3.4.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/osobami:
a) zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń
-instalacji elektrycznej bez ograniczeń

• dla zadania przebudowy lokalu usługowego przy ul. Potyki 31/01 wykonawca dodatko-wo musi wykazać dysponowanie osobą:

b) zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- instalacyjnej w zakresie instalacji c.o., gazu wod-kan bez ograniczeń

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcze-śniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną/nymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1117),
lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-lane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) tj. osobą/osobami której/ych odpowied-nie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub speł-niającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.3
4.2.1 potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (polisa);
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.
4.2.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywa-nie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.2.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4.2.4. dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy które muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie lub przez podmiot udostępniający zasoby.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
Wraz z ofertą należy złożyć:
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym
w SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ..
2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi
postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy
w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią
zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ
3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu,
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
5. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.
6. Dowód wniesienia wadium.
7. Wypełniony załącznik nr 6/6a/6b- Zestawienie rzeczowe projektu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7.1.
niniejszego rozdziału SWZ.
7.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie
zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 5 do SWZ.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem Formularzu składania oferty lub wniosku dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Strona postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/714508

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę w przypadkach , o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Ustala się, że niezależnie od zadania, w poszczególnych etapach realizacji (częściach) Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie częściowe w następującej wysokości i pod następującymi warunkami:
a) I etap płatności-15% wynagrodzenia ryczałtowego, po osiągnięciu 15% stanu zaawansowania robót
b) II etap płatności-do 50% wynagrodzenia ryczałtowego, po osiągnięciu do 50% stanu zaawansowania robót c) III etap płatności-do 80% wynagrodzenia ryczałtowego, po osiągnięciu do 80% stanu zaawansowania robót
d) IV etap płatności-pozostała część wynagrodzenia ryczałtowego, po osiągnięciu końcowego stanu zaawansowania robót.

Zobacz inne

Prawo