Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00027726/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi introligatorskie - oprawa (naprawa) książek i czasopism dla Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bankowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 032 359 13 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dzp.us.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi introligatorskie - oprawa (naprawa) książek i czasopism dla Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e8559da-8a91-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00027726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/us

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/us

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; z zastrzeżeniem próbek, o których mowa w III ust. 1 pkt 1) i 2) SWZ.
2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej
dalej także: „platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us;
3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy;
4) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. PRM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określił w SWZ niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.
5) Rekomendacje.
a) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozp. RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017r. 2247);
b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:.pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:- .zip - .7Z;
d) Do formatów uznanych za powszechne a nie występujących w rozporządzeniu należą: .rar .gif .bmp.numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie;
e) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB,oraz na
ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB;
f) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES;
g) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;
h) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
6) Forma oferty.
a) Ofertę oraz wszelkie dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
wskazanych zgodnie z art. 67 ustawy Pzp przez Zamawiającego, a więc za pośrednictwem platformazakupowa.pl, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/us; Zamawiający wymaga złożenia próbek w formie pisemnej, zgodnie z wymogami, o których mowa w III ust. 1 pkt 1) i 2) SWZ.
b) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami zamówienia;
c) Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający odstępuje od środków komunikacji elektronicznej i wymaga dostarczenia próbki w formie materialnej, gdyż jedynie tylko wtedy Zamawiający będzie w stanie ocenić jej jakość oraz zgodność z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia.
Zamawiający odstępuje od środków komunikacji elektronicznej i wymaga dostarczenia próbek do siedziby Zamawiającego do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, na adres:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice,
(pok. nr 0.38, parter budynku)
w kopercie zaklejonej i opisanej w następujący sposób:
„Nazwa i adres Wykonawcy
Nr post. DZP.381.089.2022.UGK
Usługi introligatorskie - oprawa (naprawa) książek i czasopism dla Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
z dopiskiem: PRÓBKA
Nie otwierać przed dniem 20.01.2023 r. godz.: 12:15”
W przypadku złożenia próbek drogą pocztową, o ważności ich złożenia będzie decydowała tylko i wyłącznie data wpływu do Zamawiającego.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdziale XVI ust. 5 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.381.089.2022.UGK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są usługi introligatorskie oprawy (naprawy) książek i czasopism, zwanych dalej także „materiałami”, dla Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. Wykaz Bibliotek wraz z adresami i wskazaniem osób do kontaktu zawiera załącznik nr 5 do wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
2) Zakres zamówienia obejmuje oprawę szytą i klejoną książek i czasopism w całe płótno typu introkal lub równoważne (tzn. materiał pokryciowy z barwionego miękkiego winylu na nośniku papierowym, gramatura warstwy zewnętrznej minimum 120 g/m2) wraz transportem materiałów, tj. odbiór książek lub czasopism przeznaczonych do oprawy z miejsca wskazanego w zleceniu, dostarczenie ich do Wykonawcy oraz zwrot oprawionych materiałów na miejsce wskazane w zleceniu. Wykonawca zapewni również pakowanie, załadunek i rozładunek. Transport będzie realizowany w terminach ustalonych z Zamawiającym, na adres wskazany w zleceniu.
3) Zamówienie będzie realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie zleceń, w terminie od daty zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy, albo do wcześniejszego wyczerpania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, jeżeli jej wyczerpanie nastąpi przed upływem 24 miesięcy.
4) Wymagany termin realizacji zleceń:
a) oprawa partii książek i czasopism liczącej maksymalnie 350 woluminów nie powinna trwać dłużej niż 30 dni;
b) mniejsze partie, tj. do 50 woluminów, winny być oprawione w terminie maksymalnym do 14 dni.
Wykonawca może skrócić termin realizacji zlecenia mniejszej partii (do 50 woluminów) w stosunku do wymaganego terminu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca skrócenie terminu otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
5) Wymagany minimalny okres gwarancji: 18 miesięcy.
Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji w stosunku do wymaganego minimalnego okresu wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79971100-2 - Usługi introligatorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
- cena brutto - 60 %
- Okres gwarancji - 30%
- Termin realizacji zleceń mniejszej partii o objętości do 50 woluminów - 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: realizacji zleceń mniejszej partii o objętości do 50 woluminów

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej, Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie :
- usługi introligatorskie oprawy książek i czasopism o wartości min. 150.000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100), zrealizowane w ramach maksymalnie 5 umów.
Zamawiający dopuszcza wykazanie usług obejmujących tylko książki lub tylko czasopisma, ale łącznie w wykazie usług należy wykazać i książki i czasopisma.
Jeśli Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawi w wykazie usług kwoty w walucie innej niż PLN, przeliczenie zostanie dokonane według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania.
Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt 1 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywanie oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są:
- referencje,
- inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
- a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
- w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1.
Zgodnie z §9 ust. 3 pkt 2) ww. Rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik 1E do SWZ.
Forma dokumentów: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.
Dokument składany na wezwanie Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wzorniki materiałów pokryciowych typu introkal lub równoważnego (tzn. materiał pokryciowy z barwionego miękkiego winylu na nośniku papierowym, gramatura warstwy zewnętrznej minimum 120 g/m2),
w co najmniej 12 odcieniach kolorystycznych łącznie spośród wszystkich wymienionych kolorów: bordo, granat, zielony, brąz i czarnym, w celu potwierdzenia zgodności usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ).
Zamawiający dokona oceny zgodności próbek z wymaganiami SWZ zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia; w wyniku oceny nie będą przyznawane punkty.
2) po 1 egz. wykonanych (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ):
- opraw książek szytych i klejonych (zgodnie z pkt 3 i 4 załącznika nr 2 do SWZ) oraz
- czasopism szytych i klejonych (zgodnie z pkt 5 i 6 załącznika nr 2 do SWZ)
w celu potwierdzenia zgodności usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ).
Zamawiający dokona oceny zgodności próbek z wymaganiami SWZ zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia; w wyniku oceny nie będą przyznawane punkty.
Dot. pkt 1 ) i 2):
Zgodnie z art. 77 ust. 1 -3 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich próbki. Próbka zostanie odesłana na koszt Wykonawcy lub odebrana przez Wykonawcę osobiście.
Zamawiający zwraca wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na jego wniosek, złożone przez niego plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, o ile nie stanowią one załączników do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający może zwrócić złożone przez wykonawcę plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, jeżeli wniosek, o którym mowa w art. 77 ust. 1 i 2, nie został złożony w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnienia postępowania.
Wymagana forma (dot. pkt 1 i 2): Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od środków komunikacji elektronicznej i wymaga dostarczenia próbek do siedziby Zamawiającego do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, na adres:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach,
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice,
(pok. nr 0.38, parter budynku)
w kopercie zaklejonej i opisanej w następujący sposób:
„Nazwa i adres Wykonawcy
Nr post. DZP.381.089.2022.UGK
Usługi introligatorskie - oprawa (naprawa) książek i czasopism dla Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
z dopiskiem: PRÓBKA
Nie otwierać przed dniem 20.01.2023r. godz.: 12:15”
W przypadku złożenia próbek drogą pocztową, o ważności ich złożenia będzie decydowała tylko i wyłącznie data wpływu do Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Wzorniki materiałów pokryciowych typu introkal lub równoważnego (tzn. materiał pokryciowy z barwionego miękkiego winylu na nośniku papierowym, gramatura warstwy zewnętrznej minimum 120 g/m2),
w co najmniej 12 odcieniach kolorystycznych łącznie spośród wszystkich wymienionych kolorów: bordo, granat, zielony, brąz i czarnym, w celu potwierdzenia zgodności usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ).
Zamawiający dokona oceny zgodności próbek z wymaganiami SWZ zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia; w wyniku oceny nie będą przyznawane punkty.
2) po 1 egz. wykonanych (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ):
- opraw książek szytych i klejonych (zgodnie z pkt 3 i 4 załącznika nr 2 do SWZ) oraz
- czasopism szytych i klejonych (zgodnie z pkt 5 i 6 załącznika nr 2 do SWZ)
w celu potwierdzenia zgodności usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi załącznik 1D do SWZ. Forma dokumentu: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający
zasoby podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).
2) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Forma dokumentu: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą.
3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w
imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub
osobistym lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.
4) Postanowienia pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
5) W celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w art. 94 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty lub oświadzenia wskazane w rozdz. VI ust. 4 pkt 5) SWZ.
6) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca dołączy do oferty: Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 1B i 1C do SWZ. Forma dokumentu: Oryginał
w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem kwalifikowanym), w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym. Oświadczenie składane wraz z ofertą.
7) Wykonawca, w przypadku polegania za zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 6) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie w ofercie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznik 1A).
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w
takim wypadku składają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) W odniesieniu do warunku określonego w art. 94 ustawy Pzp (klauzula zastrzeżona) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi wykazać się prowadzeniem określonej działalności oraz minimum 30% wskaźnikiem zatrudnienia określonej grupy osób.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w § 11 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
3. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342 ze zm.)
- na zasadach i w sposób określony w par. 12 ust. 2 - 15 wzoru umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie na zasadach określonych w par. 12 ust. 16-29 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków kom. elektr. w rozum. art. 68 ustawy Pzp, poprzez platformazakupowa.pl, z wyjątkiem próbek, o których mowa w III ust. 1 pkt 1) i 2) SWZ. 2) Sposób i miejsce składania próbek określono w sekcji III pkt 3.1 ogłoszenia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-20 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590).
2. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), która weszła w życie 16 kwietnia 2022 r., na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) - „rozporządzenie 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i nie-zależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) – „rozporządzenie 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
3. Wykluczenie na podstawie przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2 następuje na okres trwania okoliczności określonych w tymże artykule. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek, o których mowa w ust. 2, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie przesłanek opisanych w ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w zdaniu poprzednim, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
5. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zostały wymienione w załączniku nr 1B do SWZ – wzorze formularza oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zobacz inne

Prawo