Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Józefów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00027788/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Józefowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób TBS w Józefowie Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Józefowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013070619

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zielona 2

1.4.2.) Miejscowość: Józefów

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-420

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: tbs@tbsjozefow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsjozefow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00027788

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00027132

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.2. Numer referencyjny

Przed zmianą:
TBS.26.4.2023.MM

Po zmianie:
DI.26.4.2023.MM

Zobacz inne

Prawo