Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Legnickie Pole, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00028163/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA LEGNICKIE POLE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa bazy turystyczno – kulturalnej opartej o bitwę pod Legnicą 1241r. oraz budowa nowego pola campingowego w Legnickim Polu II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEGNICKIE POLE

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA LEGNICKIE POLE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera, 1

1.5.2.) Miejscowość: Legnickie Pole

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-241

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@legnickiepole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.legnickiepole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa bazy turystyczno – kulturalnej opartej o bitwę pod Legnicą 1241r. oraz budowa nowego pola campingowego w Legnickim Polu II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6381274a-9279-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00028163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006198/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa bazy turystyczno – kulturalnej opartej o bitwę pod Legnicą 1241r. oraz budowa nowego pola campingowego w Legnickim Polu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6381274a-9279-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.legnickiepole.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail : org1@legnickiepole.pl i sekretariat@legnickiepole.pl .Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o
wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej – SWZ), kierując swoje zapytania w formie pisemnej za
pośrednictwem Platformy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jw. 1. Oferta musi być w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.). Maksymalny rozmiar plików
przesłanych za pośrednictwem dedykowanego „ Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”/„Formularze do
komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROG.271.2.2023.R.TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. I. CZĘŚC 1 - Budowa bazy turystyczno-kulturalnej opartej o bitwę pod Legnicą z 1241 r
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budynku kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Legnickim Polu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana przy ulicy Henryka Brodatego 7, na działce nr 66 obręb 0009 Legnickie Pole.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
• Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji (zamierzenia) pn.: „Budowa budynku kulturalno-sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Legnickim Polu”
• Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na terenie objętym opracowaniem
• Uzyskanie pozwolenia na budowę
• Wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji
• Wykonanie kosztorysów w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia inwestycji
• Wykonanie robót budowlanych zgodnie z ww. projektami, w wyniku których ma powstać obiekt dostosowany do pełnienia funkcji budynku kulturalno-sportowo-rekreacyjnego
• Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie
• Sporządzenie dodatkowych opracowań niezbędnych do funkcjonowania obiektu, takich jak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, plan ewakuacji itp.
UWAGI:
• W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać (także uaktualnić lub zweryfikować w zależności od potrzeb) wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
• Podane rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne należy traktować jako propozycje, które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego.
II. CZĘŚĆ 2 - Budowa nowego pola campingowego w Legnickim Polu
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu istniejącego kempingu w Legnickim Polu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana przy ulicy Henryka Brodatego 7, na działce nr 66 obręb 0009 Legnickie Pole.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
• Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji (zamierzenia) pn.: „Zagospodarowanie terenu istniejącego kempingu w Legnickim Polu”
• Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na terenie objętym opracowaniem
• Uzyskanie pozwolenia na budowę
• Wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji
• Wykonanie kosztorysów w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia inwestycji
• Wykonanie robót budowlanych zgodnie z ww. projektami, w wyniku których ma powstać teren kempingu wyposażony w budynek socjalno-higieniczny, pięć domków rekreacyjnych, pięć stanowisk kamperowych oraz elementy małej architektury wskazane w opracowaniu wraz z infrastrukturą techniczną
• Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie
• Sporządzenie dodatkowych opracowań niezbędnych do funkcjonowania obiektu, takich jak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, plan ewakuacji itp.
UWAGI:
• W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać (także uaktualnić lub zweryfikować w zależności od potrzeb) wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
• Podane rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne należy traktować jako propozycje, które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212400-0 - Budynki hotelowe i restauracyjne

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00408519 z dnia 2022-10-25
dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wówczas gdy:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił finansowanie Inwestycji w części niepokrytej udziałem
własnymZamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia
odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł.
1) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wówczas gdy:
a) co najmniej jedną (1) robotę, której zakres obejmował budowę, rozbudowę, przebudowę przychodni zdrowia, bądź innej
placówki lub zaprojektowanie bądź dokonanie rozbudowy budynku o kubaturze co najmniej 400 m3 w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do
niniejszego zamówienia w zakresie budowy, przebudowy lub remontu o wartości co najmniej 2 000.000,00 zł brutto,
b) warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, tj.:
- projektantem - jedna osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
- projektantem - jedna osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do projektowania oraz
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawoprojektantem
- jedna osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania oraz przynależność do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
- projektantem - jedna osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń:
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
- kierownik budowy - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia.
- jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi
związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
- jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń:
elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

20000

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, w
następujących zakresach:
1) Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo
zamówień publicznych.2) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej wskutek:
a) wystąpienia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi
ilościami wynikającymi z obmiarów robót wykonanych,
b) konieczności przeprowadzenia robót objętych dokumentacją projektową, które nie były przewidziane w zestawieniu robót
planowanych, niewykraczające poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej,
c) wykonania robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, zmian technologii wykonania
o ile nie powoduje to istotnego zwiększenia wynagrodzenia i o ile nie wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego
przewidzianego w dokumentacji projektowej,
d) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń (wycofanie z produkcji, zmiana obowiązującego prawa), pojawienie się
na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji,
e) zmian technologicznych poprzez pojawienie się na rynku nowszej technologii, pozwalającej zaoszczędzić koszty,
f) zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie będzie zbędne dla prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania zadania.
Zmiany w dokumentacji projektowej, o których wyżej mowa nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, jeżeli nie wpływają
na treść niniejszej umowy i nie są z nią sprzeczne.
3) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej
stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia
netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana
wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy.
4) Zmiany osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: projektanta, kierownika budowy. W przypadku braku
możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej czynności, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała
choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzone
czynności), wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających
co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dla przeprowadzonego postępowania.
W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy, wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co
najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę. Powyższe wymaga spisania aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo