Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Biała Podlaska, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00028496/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

ZAKŁAD KARNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy dżemów, marmolady, oraz powideł śliwkowych do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Okręgu Lubelskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320905

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prosta 33

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 344 75 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zakład Karny

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Krasnymstawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5641040734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_krasnystaw@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9461829741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Południowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-482

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_lublin@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Chełmie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5631078103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 112

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_chelm@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Hrubieszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9191040385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 64

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_hrubieszow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5651023737

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierzy WIN 19

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_wlodawa@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9221731959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okrzei 14

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_zamosc@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Opolu Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7171805406

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Owocowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zakład Karny w Białej Podlaskiej jest zamawiającym wyznaczonym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających.

1.10.) Właściwe przepisy w przypadku wspólnego udzielania zamówień z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE

Nie dotyczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy dżemów, marmolady, oraz powideł śliwkowych do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Okręgu Lubelskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ecd6d23-9260-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00028496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526241/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy dżemów, marmolady oraz powideł śliwkowych do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w okręgu lubelskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ecd6d23-9260-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ochrona danych osobowych – RODO:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
15. administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska, tel.: (83) 344 75 00, e-mail: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl;
16. inspektorem ochrony danych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej jest por. Grzegorz Jakóbczuk, tel.: (83) 344 75 24, e-mail: iod_biala_podlaska@sw.gov.pl;
17. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na dostawy pn. „Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu” przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp;
18. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 19 oraz art. 72 ust.1 Pzp;
19. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
20. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
21. konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
22. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.2.2023.PN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Dżem wielosmakowy, niskosłodzony z owoców pestkowych kg 4920 CPV 15332290-3 Konsystencja gęsta lub galaretowata otrzymany z owoców pestkowych, pakowany w słoje lub wiaderka plastikowe zgodnie z obowiązującymi normami . Wielkość maksymalna opakowań 15kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.
2 Dżem wielosmakowy niskosłodzony z owoców bezpestkowych kg 7170 CPV 15332290-3 Konsystencja gęsta lub galaretowata otrzymany z owoców bezpestkowych, pakowany w słoje lub wiaderka plastikowe zgodnie z obowiązującymi normami . Wielkość maksymalna opakowań 15kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.
3 Marmolada wieloowocowa kg 7370 CPV 15332230-5 Konsystencja twarda lub miękka otrzymywana z jednego lub kilku owoców, pakowana w słoje lub wiadra plastikowe zgodnie z obowiązującymi normami, wielkość maksymalna opakowań 15kg Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.
4 Powidła śliwkowe kg 6670 CPV 15332200-6 Konsystencja gęsta, smarowna, otrzymywana ze śliwek węgierek i/lub innych gatunków śliwek, pakowane w słoje lub wiaderka zgodnie z obowiązującymi normami, wielkość maksymalna opakowań 15kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15332290-3 - Dżemy

15332230-5 - Marmolady

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-07

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium cena brutto - waga kryterium 60 pkt zostanie wyliczona na podstawie następującego wzoru. Sposób oceny - minimalizacja, stosownie do wzoru:


najniższa cena brutto spośród oferowanych
uzyskana liczba punktów = --------------------------------------------------------------- x 60% x100
cena brutto oferty badanej


2. Kryterium termin realizacji reklamacji towaru – waga kryterium 40 pkt. Termin wymiany towaru na towar wolny od wad:
1) termin reklamacji do 24 godzin (włącznie) – 40 pkt
2) termin reklamacji 25-48 godzin (włącznie) – 35 pkt
3) termin reklamacji 49-72 godziny ( włącznie) – 30 pkt

Zamawiający zastrzega maksymalny termin wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad do 72 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji, w przypadku zaoferowania terminu realizacji reklamacji dłuższego niż 72 godziny oferta otrzyma 0 pkt w danym kryterium. W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę terminu realizacji reklamacji, Zamawiający przyjmuje w celu oceny danej oferty maksymalny termin realizacji reklamacji tj. 72 godzin. Termin realizacji reklamacji będzie liczony od momentu przesłania reklamacji faksem bądź e-mailem. Wpisanie krótszego terminu realizacji reklamacji niż 24 godziny, spowoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów w tym kryterium tj 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji towaru na wolny od wad

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale XX SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu Stron na piśmie, w formie aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy:
1) zmiana ceny jednostkowej brutto:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy.
b) o wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-21

Zobacz inne

Prawo