Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00028530/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278818

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Św. Ducha 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-023

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12-424-45-23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wasik@teatrwkrakowie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwkrakowie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b63c1269-9281-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00028530

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b63c1269-9281-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu portal e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl oraz ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Centrum Pomocy portalu e-Zamówienia.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt. 1), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem portalu e-Zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email wasik@teatrwkrakowie.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Plac św. Ducha 1, 31-023 Kraków,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – wasyleczko@teatrwkrakowie.pl

3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9), prowadzonym w trybie z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. bez przeprowadzenia negocjacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO

4) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

5) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; a także sądy, organy administracji publicznej, urzędy oraz inne instytucje państwowe i samorządowe, oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (podmioty przetwarzające) w tym m.in. obsługa IT, kancelarie prawne, likwidatorzy szkód, wykonawcy, kurierzy.

6) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora

7) posiada Pani/Pan/Państwo:
- na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;
- na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych*;
- na podst. art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

9) obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleni zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

10) w oparciu o Pani/Pana/Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana/Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana/Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe zostały odpowiednio zabezpieczone, w sposób zgodny z RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAM.282.2.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9), zgodnie z warunkami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, warunkami SWZ oraz zgodnie z zapisami projektu umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenione zostaną w oparciu o kryterium – cena 60%, doświadczenie personelu- 20%, kwalifikacje personelu – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje personelu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawcy spełnią warunek jeśli wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł.
2. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawcy spełnią warunek jeśli wykażą, że:
- w okresie ostatnich trzech lat, a gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa razy wykonywali usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, to jest usługę polegającą na sprzątaniu w obiektach użyteczności publicznej typu teatry, opery, operetki z widownią min. na 299 osób, biurowce itp. o powierzchni min. 9.000 m2, w sposób ciągły w okresie minimum 6 miesięcy na kwotę nie niższą niż 350.000,00 zł brutto w skali roku oraz usługę tę wykonali w sposób należyty,

-dysponują zespołem co najmniej 16 osób, wykonujących równocześnie prace porządkowe, posiadających następujące kwalifikacje:
1. co najmniej 10 osób powinno posiadać zaświadczenie (certyfikat) potwierdzający pozytywne ukończenie kursu z zakresu utrzymania czystości, organizowanego lub akredytowanego przez niezależny organ wydający np. Polską Izbę Gospodarczą Czystości (PIGC) lub inny podmiot reprezentujący branżę związaną z profesjonalnym utrzymaniem czystości,
2. co najmniej 3 osoby powinny posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
c) dowody określające, czy usługi, o których mowa pod lit. b) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
d) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

e) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem - dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
g) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Przed przystąpieniem do wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wykazu środków chemicznych oraz wykazu sprzętu, które stosować będzie w trakcie realizacji umowy. Środki chemiczne i sprzęt muszą spełniać KRYTERIA DOBORU PREPARATÓW MYJĄCYCH ORAZ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH oraz KRYTERIA DOBORU SPRZĘTU MECHANICZNEGO wskazane w załączniku nr 1 do SWZ. Zmiana stosowanych środków oraz sprzętu względem środków i sprzętu wskazanego w przedłożonych wykazach nastąpić może wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego oraz wyłącznie na środki i sprzęt spełniające kryteria wskazane powyżej.
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a) wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 2 do SWZ),
b) dokumenty wymienione w punkcie VII.1. SWZ,
c) dowód wniesienia wadium,
d) pełnomocnictwo udzielone przez podmioty wspólnie składające ofertę do ich reprezentowania w postępowaniu (jeśli dotyczy),
e) wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 8.000,- zł.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, to jest rachunek numer 72 1240 2294 1111 0010 1739 4223. W przypadku wnoszenia wadium przelewem uważane jest ono za skutecznie wniesione jeżeli w dniu otwarcia ofert (do godziny otwarcia ofert) wpłata znajduje się na koncie Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.
6. Zwrot i zatrzymanie wadium następuje na warunkach określonych w art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych, przy czym oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty określone w punkcie VI.2 e-i winny zostać złożone w odniesieniu do każdego z wykonawców z osobna, natomiast dokumenty określone w punkcie VI.2.a-d w odniesieniu do wszystkich wykonawców działających wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy o zamówienie publiczne stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy co do zakresu czynności oraz odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności zmiany powierzchni podlegającej usłudze świadczonej przez Wykonawcę w wyniku zmiany przeznaczenia pomieszczeń, zmiany podmiotu korzystającego z pomieszczeń, włączenia nowych pomieszczeń do eksploatacji przez Zamawiającego lub wyłączenia pomieszczeń z eksploatacji, również czasowego np. w przypadku prowadzenia prac remontowych przez zamawiającego lub w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany zakresu czynności w związku z prowadzeniem prac remontowych przez Zamawiającego lub wskutek wydania przez uprawnione podmioty zaleceń wiążących dla Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, obowiązującej dla usług objętych przedmiotem zamówienia, jedynie w zakresie uzasadnionym zmianą stawki tego podatku.
4. Zmiana umowy nastąpić może również w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego zmniejszenia zakresu świadczonych usług, poprzez wyłączenie z eksploatacji części pomieszczeń budynków Zamawiającego i/lub zmniejszenie zakresu wykonywanych usług, w przypadku wprowadzenia ograniczeń działalności instytucji kultury mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. W takim przypadku zmniejszeniu ulegnie kwota wynagrodzenia, proporcjonalnie do zmniejszonej powierzchni i/lub zmniejszonego zakresu usług, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
6. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia o dokonanie zmiany wynagrodzenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy i nie częściej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy i kolejno od zawarcia aneksu do umowy, w przypadku jeśli wzrost wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres ostatnich sześciu miesięcy przed zgłoszeniem wniosku przekroczy 10%,
2) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku,
3) Wnioskodawca składając wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia w uzasadnieniu wskazuje wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji, które nie zostały wykonane do dnia złożenia wniosku i mają zostać objęte waloryzacją,
4) waloryzacja będzie polegała na wzroście wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania począwszy od kolejnego miesiąca od złożenia wniosku o wartość procentową wymienionego wskaźnika za okres ostatnich sześciu miesięcy,
5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którymi zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, zgodnie z treścią art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6) Zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będą od dnia wynikającego z zawartych w tym zakresie aneksów do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Centrum Pomocy portalu e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-20 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli zaangażowanych podwykonawców. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
2. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności bezpośredniego utrzymania czystości (z wyłączeniem kadry zarządzającej), były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zobowiązanie wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszego zamówienia. Szczegółowe wymogi w tym zakresie zawarte są w Załączniku nr 1 do SWZ i projekcie umowy.

Zobacz inne

Prawo