Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00028686/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi i Terenowych Oddziałach w woj. łódzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franciszkańska 17/25

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-433

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adm@krwiodawstwo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krwiodawstwo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi i Terenowych Oddziałach w woj. łódzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b57d7d58-9281-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00028686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rckiklodz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://rckiklodz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem https://rckiklodz.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej „Platformą”.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu
sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale VII SWZ.
W rozdziale VII pkt 11 SWZ przedstawiono niezbędne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXIV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne odpadów medycznych (o kodach: 18-01-01, 18-01-02, 18-01-03, 18-01-04, 18-01-06, 18-01-07, 18-01-09) powstających w wyniku działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (RCKiK) oraz podległych Punktów Pobrań w województwie łódzkim, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.).
2. Warunki, jakie Wykonawca musi spełnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, określa załącznik nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
1) Zamawiający skorzysta z prawa opcji:
a) do zmniejszenia ilości przekazywanych do odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne odpadów medycznych do 30% zamówienia podstawowego w przypadku, gdy nie będzie możliwości wykorzystania całego, planowanego pierwotnie zapotrzebowania na usługę odbioru ww. odpadów w związku z wytworzeniem mniejszej niż przewidywana na etapie wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, którego wynikiem jest zawarcie niniejszej umowy, ilości rzeczonych odpadów;
b) do zwiększenia ilości przekazywanych do odbioru odpadów medycznych do 30% zamówienia podstawowego w przypadku wykorzystania całości zamówienia podstawowego przed terminem zakończenia umowy, w sytuacji zwiększenia ilości powstałych odpadów spowodowanego m.in. większą liczbą dawców krwi lub zmianą technologii produkcji składników krwi.
2) Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w całości lub w części.
3) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, w związku z tym nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
4) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie tylko te ilości odpadów, które faktycznie zostaną odebrane przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy do odbioru, transportu i unieszkodliwienia;
5) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać;
6) prawo opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp):
Opis warunku: w ramach tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument, o którym mowa w rozdz. V.3 (l.p. 1, 2 tabeli) SWZ.
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp):
Opis warunku: w ramach tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - w wykazie Wykonawca winien ująć wyposażenie zakładu, które zostało określone w rozdz. V.3 (l.p. 3 tabeli) SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 7 do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (patrz pkt 2, l.p. 1 tabeli), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie usług związanych z unieszkodliwianiem odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.).
2) Dokument wydany przez właściwy organ potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (o którym mowa w Rozdziale 2 Działu IV ustawy o odpadach).
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi: min. jeden środek transportu do przewozu odpadów od Zamawiającego do miejsca utylizacji, spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2147) - wg zał. nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zaświadczenie wydane przez właściwy miejscowo dla spalarni wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdzające, że wskazana instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych jest eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody a ich standardy są dotrzymane.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zaświadczenie wydane przez właściwy miejscowo dla spalarni wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdzające, że wskazana instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych jest eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody a ich standardy są dotrzymane.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SWZ).
2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg. zał. nr 3 do SWZ), składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach podmiotu trzeciego, wraz z oświadczeniem podmiotu trzeciego, składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w odpowiednim zakresie (wg. zał. nr 4 do SWZ).
3. Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg. zał. nr 5 do SWZ).
4. Oryginał pełnomocnictwa w wersji elektronicznej lub elektroniczna kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zamawiający będzie prowadzić
korespondencję wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
2) Warunki określone w art. 57 pkt 1 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
musi spełniać samodzielnie.
3) Warunki określone w art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, powinien spełniać co najmniej
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty.
5) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zastrzega prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały opisane w §10 Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną za pośrednictwem (URL): https://rckiklodz.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-20 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-18

Zobacz inne

Prawo