Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Starachowice, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00029129/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontów bieżących nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu starachowickiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291019637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrowiecka 15

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp-starachowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-starachowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarząd dróg w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontów bieżących nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu starachowickiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7455b6c5-9265-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00029129

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017825/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie remontów bieżących nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7455b6c5-9265-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/
Komunikacja w postępowaniu z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikacje Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e- Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e -mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl ( nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, 27-200 Starachowice ul. Ostrowiecka 15;

 Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach jest Pan Paweł Żłobecki, kontakt pod adresem email: pawel.zlobecki@wp.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2510.01.2023
pn: „Wykonanie remontów bieżących nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego”,
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) „Ustawa Pzp”, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 z zastrzeżeniem art.74 ust. 3 i 4. Ustawy Pzp;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 ust. 1-3 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
Pan/Pani jest uprawniony/uprawniona do uzyskania od zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są jego/jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce jest uprawniony/ uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji określonych w art. 15 ust.1-3 RODO.
Zamawiający w celu wykonania powyższego obowiązku może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania
w szczególności:
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamówienia, lub
podania nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Wystąpienie Pana/Pani z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych
nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia wniesienie powyższego żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu. Zamawiający
nie udostępni tych danych, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2510.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a. Zadanie 1 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowice w technologii recyklingu przy założeniu 30% materiału Inwestora (odzysk materiału z nawierzchni przez Wykonawcę).

Zamówienie obejmuje następujące przewidywane ilości :

• remont nawierzchni przy średniej głębokości ubytku 4cm – 1 300 m2,
• uzupełnienie tłuczniem uszkodzonej podbudowy - 30 m3,
• wykonanie koryta pod uszkodzoną podbudowę – 12 m3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 80 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przewiduje się:

a) remont cząstkowy nawierzchni w technologii recyklingu przy założeniu 30% materiału Inwestora – odzysk materiału z nawierzchni przez wykonawcę w ilości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego (zadanie 1),

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Komisja dokona weryfikacji złożonych ofert. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych w postępowaniu oświadczeń, dokumentów lub środków podmiotowych czy też są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Komisja zweryfikuje oferty pod kątem przesłanek do odrzucenia na podstawie art.226 Ustawy, poprawi w ofertach zgodnie z art. 223 ust.2 Ustawy: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a także zwróci się o ewentualne wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert zgodnie z art. 223 ust. 1 Ustawy oraz ewentualne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, jeżeli zasadne jest wszczęcie procedury określonej w art.224 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

b. Zadanie 2 - Wyrównanie lokalnych nierówności emulsją i grysami na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego

Zamówienie obejmuje następujące przewidywane ilości:

• wyrównanie lokalnych nierówności emulsją i grysami – 160 ton,
• uszczelnienie spękań poprzecznych i podłużnych jezdni oraz rozszczelnionych połączeń technologicznych emulsją z grysami – 1500 mb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 80 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przewiduje się:

wyrównanie lokalnych nierówności emulsją i grysami na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego w ilości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego (zadanie 2).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Komisja dokona weryfikacji złożonych ofert. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych w postępowaniu oświadczeń, dokumentów lub środków podmiotowych czy też są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Komisja zweryfikuje oferty pod kątem przesłanek do odrzucenia na podstawie art.226 Ustawy, poprawi w ofertach zgodnie z art. 223 ust.2 Ustawy: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a także zwróci się o ewentualne wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert zgodnie z art. 223 ust. 1 Ustawy oraz ewentualne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, jeżeli zasadne jest wszczęcie procedury określonej w art.224 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek zostanie spełniony:

a) jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zrealizował co najmniej jeden:

Zadanie 1 – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w technologii recyklingu w ilości
1 200 m2.

Zadanie 2 – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami w ilości 150 ton.

W/w roboty mogą być wykonane w jednym lub w kilku zamówieniach.


b) wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował określonym sprzętem budowlanym, wskazanym poniżej, którego będzie używał w celu wykonania zamówienia:

Zadanie 1:

a. recykler - 1 jednostka
b. frezarka do nawierzchni bitumicznych o szerokości frezowania 0,5 m - 1 jednostka
c. sprzęt do zagęszczania - płyta wibracyjna lub walec - 1 jednostka.

Zadanie 2:

a. samochód specjalistyczny remonter lub maszyna drogowa tego typu – 1 jednostka

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

a. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4 Ustawy.

b. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju, w którym nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt.10.1a to zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 10.1a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą złożone przed
organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej wykonawcy. Przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio. (Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem).

c. Każdy wykonawca występujący wspólnie oddzielnie składa dokumenty lub
oświadczenia wymienione w pkt. a lub b.

d. Wykonawca , który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 ust.1 Ustawy zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione w pkt. a lub b.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu :

a. Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik 5a, 5b- w zależności od zadania.

b. Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zał. nr 6a, 6b) – w zależności od zadania.

Dokumenty wymienione powyżej składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu
wszystkich Wykonawców będą spełniać warunki określone w pkt. 8.2. (oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy i łączne doświadczenie zawodowe).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają zgodnie z art.117 ust. 4 Ustawy, oświadczenie (załącznik nr 4a, 4b SWZ), z którego wynika które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – propozycja zobowiązania - załącznik nr 3a, 3b do SWZ.
Kosztorys ofertowy - stanowiący załącznik nr 7a , 7b do SWZ oraz potwierdzenie wniesienia wadium na zasadach opisanych w ust. 12 SWZ.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości:

Zadanie 1 – 2 500,00 zł słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100,

Zadanie 2 – 1 500,00 zł słownie złotych: tysiąc pięćset 00/100

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). Wszelka korespondencja
oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik
pozostałych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym
konsorcja, spółki cywilne) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu
(podstawy wykluczenia - pkt. 8.1 SWZ.).
Natomiast spełnianie warunków opisanych w pkt. 8.2 Wykonawcy wykazują wspólnie,
łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie z
którego wynika które roboty wykonają poszczególni wykonawcy (9.2 SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy określone zostały w Rozdziale III SWZ - Projektowane postanowienia umowy ( na zadanie 1 i na zadanie 2 ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofert należy złożyć na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Zobacz inne

Prawo