Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gubin, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00029147/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770190

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Piastowska 24

1.4.2.) Miejscowość: Gubin

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-620

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 684558100

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gubin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gubin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00029147

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00008726

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Po zmianie:
Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiot zamówienia obejmuję dostawę wymienionych niżej sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia z ich obsługi. Szczegółowy opis elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku do niniejszego postępowania:
1. Przełącznik sieciowy - Typ I – 2 szt.
2. Przełącznik sieciowy - Typ II – 3 szt.
3. Serwer – 1 szt.
4. Infokiosk zewnętrzny – 1 szt.
5. Laptop z oprogramowaniem – 15 szt.
6. Zestaw do nauki hybrydowej – 8 szt.
7. Szkolenie on-line dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania – 62 szt.
2. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
• Dokumentacja techniczna.

Po zmianie:
1. Przedmiot zamówienia obejmuję zakup i dostawę wymienionych niżej sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia z ich obsługi. Szczegółowy opis elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku do niniejszego postępowania:
1. Przełącznik sieciowy - Typ I – 2 szt.
2. Przełącznik sieciowy - Typ II – 3 szt.
3. Serwer – 1 szt.
4. Infokiosk zewnętrzny – 1 szt.
5. Laptop z oprogramowaniem – 15 szt.
6. Zestaw do nauki hybrydowej – 8 szt.
7. Szkolenie on-line dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania – 62 szt.
2. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
• Dokumentacja techniczna.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-18 10:00

Po zmianie:
2023-01-26 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-18 11:00

Po zmianie:
2023-01-26 11:00

Zobacz inne

Prawo