Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ustronie Morskie, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00029255/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w Centrum Sportowym HELIOS w Ustroniu Morskim w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320904509

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Polna 3

1.5.2.) Miejscowość: Ustronie Morskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-111

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943515095

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gosir@ustronie-morskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gosir-ustronie-morskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w Centrum Sportowym HELIOS w Ustroniu Morskim w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6922fc62-9315-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00029255

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012319/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w Centrum Sportowym HELIOS w Ustroniu Morskim w 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6922fc62-9315-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3. Przesłanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu poczty elektronicznej lub portalu e-zamówienia.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem portalu.
5. Adres Strony internetowej prowadzącego postępowanie: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Składanie ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu portalu e-zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, z zastrzeżeniem pkt 1, za pomocą poczty elektronicznej.
3. Korzystanie z portalu e-zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie https://ezamowienia.gov.pl/.
5. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej, w formacie danych .doc, .docx, .rtf, .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip, .7z (zalecane).
6. Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami, sposób wycofania oferty, opisany został na stronie Centrum Pomocy, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-zamówienia.
8. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego).
9. Zamawiający zaleca zapoznanie się z opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opinią dotyczącą elektronicznego podpisywania ofert: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): opisane w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): opisane w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOSiR.RŚ.271.03.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w Centrum Sportowym HELIOS w Ustroniu Morskim w 2023 r.” w szacunkowych ilościach 9108 godzin w tym:
- basen kryty – 7992 godzin
- basen otwarty – 1116 godzin
2. Podane powyżej ilości są wartościami szacunkowymi, które mają posłużyć jedynie Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej mogą ulec zmianie tj. zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będą podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych usług.
3. Termin płatności faktur - termin płatności wynosi od 14 do 30 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Termin należy określić w formularzu oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp. KRYTERIUM WAGA – udział w ocenie %
1 Cena 60 % (60 pkt)
2 Pokaz ratownictwa wodnego dla dzieci i młodzieży Dzień dziecka 20 % (20 pkt)
Mikołajki 20 % (20 pkt)


2. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
3. Kryterium nr 1 cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin/Co) x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów w kryterium ceny,
Cmin - najniższa zaoferowana cena,
Co - cena oferty ocenianej.
4. Kryterium 2 pokazy - ocenie poddane zostaną deklaracje Wykonawcy w formularzu ofertowym w zakresie pokazu ratownictwa wodnego dla dzieci i młodzieży w obiekcie Zamawiającego z uwzględnieniem 2 podkryteriów w ramach których wykonawca łącznie uzyskać może maksymalnie 40 punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Za deklarację pokazu ratownictwa wodnego z okazji Dnia Dziecka – 20.00 pkt, a za brak takiej deklaracji – 0 pkt,
b) Za deklarację pokazu ratownictwa wodnego z okazji Mikołajek – 20.00 pkt, a za brak takiej deklaracji – 0 pkt,

5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów, zgodnie ze wzorek: O = C+P

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: pokazy ratownicze

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp i na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835)
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać:
a) decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie
usług w zakresie ratownictwa wodnego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych *(Dz. U. z 2022 r. poz. 147 z późn. zm.
b) wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Zamawiający nie wymaga przedłożenia decyzji/potwierdzenia wpisu wraz z ofertą. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony jeżeli spełni go każdy z Wykonawców składających wspólnie ofertę.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
Zamawiający nie wymaga przedłożenia polisy wraz z ofertą. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców składających wspólnie ofertę.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien:
a) dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia tj. osób posiadających uprawnienia ratownika wodnego. Wykonawca winien dysponować co najmniej 5 ratownikami. Wykonawca na potwierdzenie przedłoży dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym (Dz. U. z 2022, poz. 147 z późn. zm.) - załącznik SWZ.
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden lub więcej (sumarycznie) z wykonawców składających wspólnie ofertę.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, o których mowa w ust. 2 (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp i na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835)
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać:
a) decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie
usług w zakresie ratownictwa wodnego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych *(Dz. U. z 2022 r. poz. 147 z późn. zm.
b) wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Zamawiający nie wymaga przedłożenia decyzji/potwierdzenia wpisu wraz z ofertą. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony jeżeli spełni go każdy z Wykonawców składających wspólnie ofertę.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
Zamawiający nie wymaga przedłożenia polisy wraz z ofertą. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców składających wspólnie ofertę.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien:
a) dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia tj. osób posiadających uprawnienia ratownika wodnego. Wykonawca winien dysponować co najmniej 5 ratownikami. Wykonawca na potwierdzenie przedłoży dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym (Dz. U. z 2022, poz. 147 z późn. zm.) - załącznik SWZ.
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden lub więcej (sumarycznie) z wykonawców składających wspólnie ofertę.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, o których mowa w ust. 2 (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp i na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835)
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać:
a) decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie
usług w zakresie ratownictwa wodnego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych *(Dz. U. z 2022 r. poz. 147 z późn. zm.
b) wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Zamawiający nie wymaga przedłożenia decyzji/potwierdzenia wpisu wraz z ofertą. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony jeżeli spełni go każdy z Wykonawców składających wspólnie ofertę.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
Zamawiający nie wymaga przedłożenia polisy wraz z ofertą. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców składających wspólnie ofertę.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien:
a) dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia tj. osób posiadających uprawnienia ratownika wodnego. Wykonawca winien dysponować co najmniej 5 ratownikami. Wykonawca na potwierdzenie przedłoży dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym (Dz. U. z 2022, poz. 147 z późn. zm.) - załącznik SWZ.
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden lub więcej (sumarycznie) z wykonawców składających wspólnie ofertę.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, o których mowa w ust. 2 (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Przewidywane zmiany zostały określone w § 15 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-23 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-21

Zobacz inne

Prawo