Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Licheń Stary, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00029464/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO W LICHENIU STARYM

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa oleju opałowego do obiektów Gminy Ślesin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO W LICHENIU STARYM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001196873

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konińska 48

1.5.2.) Miejscowość: Licheń Stary

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-563

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632707915

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp.lichen@konin.lm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://splichen.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Ostrowążu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6652340392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrowąż 21

1.5.2.) Miejscowość: Ślesin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-561

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spostrowaz@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spostrowaz.edu.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Szyszyńskich Holendrach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6652340423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szyszyńskie Holendry 162

1.5.2.) Miejscowość: Ślesin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-561

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spholendry@gazeta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spholendry.szkolnastrona.pl/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6652951256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młodzieżowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Ślesin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-561

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mgok@slesin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mgok.slesin.pl/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6652276820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kleczewska 15

1.5.2.) Miejscowość: Ślesin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-561

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mgops.slesin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mgops.slesin.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony ustalają, że zamawiającym, który przeprowadzi postępowanie w imieniu i na rzecz Stron, będzie Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym - dalej „Zamawiający”.
2. Strony udzielają Zamawiającemu upoważnienia do podejmowania w ich imieniu niezbędnych czynności w postępowaniu. Upoważnienie obejmuje reprezentowanie Stron w procedurach odwoławczych, tj. przed Krajową Izbą Odwoławczą i właściwym sądem okręgowym.
3. Zamawiający w imieniu wszystkich Stron:
1) podejmuje czynności związane z przygotowaniem postępowania,
2) przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia,
3) dokona wyboru Wykonawcy.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa oleju opałowego do obiektów Gminy Ślesin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c5d93d7-919a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00029464

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005929/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa oleju opałowego do obiektów Gminy Ślesin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c5d93d7-919a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego (opałowego) dla potrzeb obiektów Gminy Ślesin w planowanej łącznej ilości 122 000 litrów w roku 2023. Olej powinien spełniać wymagania Zamawiającego /Upoważnionego, zgodnie z zapisami niniejszej SWZ. Dostarczany olej opałowy powinien spełniać odpowiednie wymagania jakościowe i musi charakteryzować się parametrami
nie gorszymi niż poniżej wymienione:
a) gęstość w temp. 15ºC (nie wyższa niż) 860 kg/m³
b) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC (nie większa niż) 6 mm2/s
c) temperatura płynięcia (nie wyższa niż) -20ºC
d) temperatura zapłonu (nie mniejsza niż) 56ºC
e) zawartość wody (nie wyższa niż) 200 mg/kg
f) zawartość siarki (nie więcej niż) 0,10%
g) wartość opałowa (nie mniejsza niż) 42,6 MJ/kg
h) zawartość znacznika (nie wyższa niż) 9 mg/l
i) barwa czerwona
2) Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w dostawach sukcesywnych według potrzeb Zamawiającego, przy czym w okresie trwania umowy dostarczonych zostanie maksymalnie 122 000 litrów oleju opałowego lekkiego. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj. możliwość zmniejszenia dostaw oleju określonego powyżej. Maksymalny zakres zamówienia może zostać pomniejszony maksymalnie o 30% ogólnej wartości zamówienia, tzn. powinien zostać zrealizowany w co najmniej 70%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonywanych sukcesywnych dostaw, uzależnionych od warunków atmosferycznych panujących w trakcie okresu grzewczego.
3) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować sukcesywne dostawy (min. jednorazowo 2 000 litrów) oleju opałowego lekkiego, odpowiednio oznaczonymi i przystosowanymi własnymi środkami transportowymi posiadającymi ważne świadectwa legalizacji liczników, z nienaruszonym oplombowaniem, na własny koszt i ryzyko, wraz z załadunkiem, rozładunkiem opału w danym obiekcie Gminy (wskazanym przez pracownika Zamawiającego / Upoważnionego), zgodnie ze złożonymi zamówieniami. Autocysterny realizujące dostawy muszą być wyposażone w pompy wraz z legalizowanym układem pomiarowo-wydawczym z możliwością odczytu pomiaru.
4) Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w:
a) obowiązującej w Polsce normie PN-C-96024:2020-12 lub równoważnej
b) Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008),
c) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1822).
d) ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2021 poz. 133 ze zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz.1680 ze zm.).
1.4 Dodatkowe wymagania:
1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju opałowego w terminie do 2 dni, w godzinach 7:00-15:00 licząc od zgłoszenia telefonicznego.
2) Wykonawca przedstawi, w stosunku do każdej partii dostarczonego oleju napędowego grzewczego, świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne określające parametry techniczne dostarczanego oleju wraz z dowodem wydania dostawcy (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta wystawione przez uprawniony podmiot.
3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego/Upoważnionego, iż jakość dostarczonego oleju opałowego jest niezgoda z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.
4) Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur częściowych za dostawę przedmiotu zamówienia do danych obiektów.
5) Dane do faktury:
a) Gmina Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, NIP: 665-27-16-489
Odbiorca:
Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym, ul. Konińska 48, 62-563 Licheń Stary
b) Gmina Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, NIP: 665-27-16-489
Odbiorca:
Szkoła Podstawowa w Ostrowążu, Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin
c) Gmina Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, NIP: 665-27-16-489
Odbiorca:
Szkoła Podstawowa w Szyszyńskich Holendrach, Szyszyńskie Holendry 162,
62-561 Ślesin,
d) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11, 62-561 Ślesin,
NIP: 665-29-51-256,
e) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie, ul. Kleczewska 15,
62-561 Ślesin, NIP: 665-22-76-820
6) Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
7) Zamówienie należy zrealizować w terminie od podpisania umowy do 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania maksymalnej ilości dostaw stanowiących przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonywał co najmniej 2 dostawy oleju napędowego do celów opałowych w ilości łącznej minimum 85 000 litrów.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku:
- dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i realizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
- dot. zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, w pkt. 1) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy złożyć do oferty i podpisuje je podmiot udostępniający swoje zasoby. W treści zobowiązania należy podać dane identyfikujące podmiot udostępniający swoje zasoby (przykładowo: adres, pełna nazwa, NIP, REGON, PESEL), a powinno ono zawierać:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Podpis pod tym oświadczeniem ma złożyć osoba umocowana do składania oświadczeń w imieniu danego podmiotu, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje obowiązku przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem zał. nr 1 do SWZ,
b) Pełnomocnictwo
- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
- Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać
w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
c) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których
tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy
są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
e) Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ) – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
f) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy bez wezwania przez Zamawiającego w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
- Każdy z wykonawców musi wykazać brak podstaw wykluczenia określonych w rozdziale I podrozdział 8 SWZ,
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku:
- dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i realizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
- dot. zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
c) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy bez wezwania przez Zamawiającego w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian niniejszej umowy i zgodnie z art. 454, art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dokonywanie zmiany mogą nastąpić w następujących okolicznościach:
a) w przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian na zgodą Zamawiającego,
b) zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę,
c) zmiany przewidziane w umowie, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 458 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455, W takim przypadku stosuje się postanowienie umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą.
4. Zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz wysokości wynagrodzenia, o których mowa mogą dotyczyć:
a) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) uzasadnionej zmiany podwykonawcy, rezygnacji lub powierzenia podwykonawcy określonego zakresu prac objętych niniejszą umową. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
c) zmiany stawki podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. W przypadku zmiany stawki VAT w trakcie wykonania umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część umowy wykonywana po wejściu w życie nowej stawki podatku. Powyższa zmiana następuje z mocy prawa,
d) wystąpienia tzw. siły wyższej - przez co Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia którego skutkom nie dało się zapobiec np. pożar, powódź inne klęski żywiołowe, wojny, strajki generalne, zamieszki, epidemie, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym,
e) zmniejszenia ceny jednostkowej przedmiotu umowy w przypadku obniżenia cen przez Wykonawcę,
f) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla Zamawiającego, bez których nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie umowy.
5. Zmiana postanowień umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej (zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem nieważności takiej formy.
6. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają bądź mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095).
7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 i art. 455 ustawy Pzp:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,
b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy- wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego,
c) zmiana danych rejestrowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-23 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1), jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
3) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
4) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy bez wezwania przez Zamawiającego w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
5) Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, spowoduje wybór najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 263 ustawy Pzp.

Zobacz inne

Prawo