Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wejherowo, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00029502/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
USŁUGA W ZAKRESIE DERATYZACJI, DEZYNSEKCJI ORAZ USŁUGA STAŁEGO MONITORINGU W RAMACH SYSTEMU HACCP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 222106502

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul Jana III Sobieskiego 277

1.4.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.7.) Numer telefonu: 261250283

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 18wog.przetargi@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.18wog.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00029502

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00020558

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do posiadania:
 aktualnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą warunki weterynaryjne do prowadzenia działalności Zakładu DDD w zakresie zbierania i przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z przeznaczeniem do utylizacji kat. 1;2;3;
 aktualnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środek transportu Zakładu DDD przeznaczonego do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1;2;3;
 aktualnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii na odbiór i unieszkodliwianie odpadów, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii: 1;2;3 dla zakładów utylizacji lub prowadzących działalność w zakresie deratyzacji i dezynsekcji;
UWAGA:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek będzie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane – zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

b) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
należycie wykonał jedną usługę polegającą na deratyzacji i dezynsekcji. Usługa musi:
- być wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie):
a) dotyczyła dezynfekcji i deratyzacji prowadzonej w obiektach o wielkości nie mniejszej niż 20 000 m2
b) wykonana przed upływem terminu na składanie ofert w okresie następujących po sobie 10 m-cy na kwotę 120 000,00 zł brutto.
- w przypadku usług niezakończonych każda musi być zrealizowana do dnia składania ofert przynajmniej na kwotę 120 000,00 zł brutto oraz w okresie następujących po sobie 10 m-cy. Niedopuszczalne jest łączenie usług przez różnych wykonawców w celu wykazania wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przynajmniej jeden z nich musi spełniać warunek określony przez Zamawiającego.

Uwaga 1: Przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie 1 umowę, pojedyncze, odrębne zobowiązanie. Wykonawca nie może sumować kilku świadczeń o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanego zamówienia do dnia złożenia wniosku musi być wystarczająca do wykazania spełnienia warunku udziału.

Uwaga 2: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.


Warunek zdolności technicznej i zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

• 2 osobami:
- zatrudnionymi na umowę o pracę posiadającymi min:
- certyfikat ukończenia kursów z zakresu dezynfekcji, deratyzacji;
- certyfikat ukończenia kursu z wdrażania Programu Zwalczania Szkodników Zgodnie z systemem HACCP w przemyśle spożywczym.
Warunek zdolności technicznej i zawodowej w zakresie potencjału technicznego wykonawcy do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
• jednym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat 1, 2 i 3.


Podstawa prawna
art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Po zmianie:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do posiadania:
 aktualnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą warunki weterynaryjne do prowadzenia działalności Zakładu DDD w zakresie zbierania i przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z przeznaczeniem do utylizacji kat. 1;2;3;
 aktualnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środek transportu Zakładu DDD przeznaczonego do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1;2;3;
 aktualnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii na odbiór i unieszkodliwianie odpadów, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii: 1;2;3 dla zakładów utylizacji lub prowadzących działalność w zakresie deratyzacji i dezynsekcji;
UWAGA:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek będzie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane – zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

b) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
należycie wykonał jedną usługę polegającą na deratyzacji i dezynsekcji. Usługa musi:
- być wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie):
a) dotyczyła dezynsekcji i deratyzacji prowadzonej w obiektach o wielkości nie mniejszej niż 20 000 m2
b) wykonana przed upływem terminu na składanie ofert w okresie następujących po sobie 10 m-cy na kwotę 70 000,00 zł brutto.
- w przypadku usług niezakończonych każda musi być zrealizowana do dnia składania ofert przynajmniej na kwotę 70 000,00 zł brutto oraz w okresie następujących po sobie 10 m-cy. Niedopuszczalne jest łączenie usług przez różnych wykonawców w celu wykazania wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przynajmniej jeden z nich musi spełniać warunek określony przez Zamawiającego.

Uwaga 1: Przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie 1 umowę, pojedyncze, odrębne zobowiązanie. Wykonawca nie może sumować kilku świadczeń o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanego zamówienia do dnia złożenia wniosku musi być wystarczająca do wykazania spełnienia warunku udziału.

Uwaga 2: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.


Warunek zdolności technicznej i zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

• 2 osobami:
- zatrudnionymi na umowę o pracę posiadającymi min:
- certyfikat ukończenia kursów z zakresu dezynfekcji, deratyzacji;
- certyfikat ukończenia kursu z wdrażania Programu Zwalczania Szkodników Zgodnie z systemem HACCP w przemyśle spożywczym.
Warunek zdolności technicznej i zawodowej w zakresie potencjału technicznego wykonawcy do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
• jednym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat 1, 2 i 3.


Podstawa prawna
art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-18 10:00

Po zmianie:
2023-01-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-18 10:05

Po zmianie:
2023-01-20 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-16

Po zmianie:
2023-02-18

Zobacz inne

Prawo