Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Konstantynów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00029654/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Z1/01//2023 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Konstantynowie w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 383950822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Konstantynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-543

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp_am_konstantynow@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spmickiewicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Z1/01//2023 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Konstantynowie w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b59b179-931f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00029654

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00119924/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 ZP2/12//2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Konstantynowie w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b59b179-931f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
1)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu
Wykonawca na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce „Centrum Pomocy”.
2) Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy -
ZP1/01/2023

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 3) Jeżeli dokumenty elektroniczne,
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233)
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia
oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań
dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie
e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na
stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
w zakładce „Zgłoś problem”.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy
i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail: sp_am_konstantynow@interia.pl nie dotyczy składania ofert )
8. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanym dalej rozporządzeniem RODO), informuję, iż: 1Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie z siedzibą : ul. Nowa 2, 21-543
Konstantynów, tel. 83 341 50 24, reprezentowany przez Dyrektora. 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Paweł Kamola, e mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.Zgodnie także z Ustawą PZP
w zakresie przeprowadzenia postępowania na dostawę artykułów żywnosciowych w 2022 r. Ustawa PZP (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1129
ze zm. ) 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: – realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły -
prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej szkoły i uczniów na podstawie wcześniej udzielonej zgody, która
jest warunkiem umownym i można ją w każdej chwili wycofać – realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora 5.
Odbiorcy danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów
upoważnionych do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe
Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Danych nie przekazujemy do państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych. 6. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zgodnie z terminami archiwizacji lub do czasu wycofania udzielonej
zgody. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: -dostępu do treści swoich
danych osobowych – żądania ich sprostowania – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – przenoszenia swoich danych
osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadkach, gdzie
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 8. Przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych , w
przypadku, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 9. Podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy
prawa lub zawarta miedzy stronami umowa. 10. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP1/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 279374,52 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE – przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty
gotowane sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji,

4.2.5.) Wartość części: 55468,43 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w
zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z
wyżywienia, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia
dostaw w/w przedmiocie zamówienia do wysokości min. 60 % wartości brutto wskazanej w Formularzu ofertowym
wykonawcy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej Części oddzielnie według następujących kryteriów oceny ofert:
• Cena (C) – 60 % - Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2.)
• KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY :
• A) wniesienie do magazynu – 40 PKT
• B) Siedziba placówki parter bez wniesienia do magazynu -0 PKT
P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY
C+P=suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy
Suma przyznanych punktów w kryterium cena i sposób dostawy będzie sumowna .
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże drugiego kryterium Zamawiający przyjmie, iż jest to termin
wskazany w pkt. 2 B) Rozdziału XVIII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzyma – 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY : • A) wniesienie do magazynu – 40 PKT • B) Siedziba placówki parter bez wniesienia do magazynu -0 PKT

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MIĘSOWędlina Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach,
konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na
przekroju jasno różowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw,
dopuszczalne pojedyncze skupiska galarety

4.2.5.) Wartość części: 32083,81 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w
zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z
wyżywienia, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia
dostaw w/w przedmiocie zamówienia do wysokości min. 60 % wartości brutto wskazanej w Formularzu ofertowym
wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej Części oddzielnie według następujących kryteriów oceny ofert:
• Cena (C) – 60 % - Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2.)
• KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY :
• A) wniesienie do magazynu – 40 PKT
• B) Siedziba placówki parter bez wniesienia do magazynu -0 PKT
P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY
C+P=suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy
Suma przyznanych punktów w kryterium cena i sposób dostawy będzie sumowna .
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże drugiego kryterium Zamawiający przyjmie, iż jest to termin
wskazany w pkt. 2 B) Rozdziału XVIII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzyma – 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY : • A) wniesienie do magazynu – 40 PKT • B) Siedziba placówki parter bez wniesienia do magazynu -0 PKT

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DRÓB,Wędlina Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach,
konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na
przekroju jasno różowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw,
dopuszczalne pojedyncze skupiska galarety

4.2.5.) Wartość części: 21942,86

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, wzależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z
wyżywienia, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia
dostaw w/w przedmiocie zamówienia do wysokości min. 60 % wartości brutto wskazanej w Formularzu ofertowym
wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej Części oddzielnie według następujących kryteriów oceny ofert:
• Cena (C) – 60 % - Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2.)
• KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY :
• A) wniesienie do magazynu – 40 PKT
• B) Siedziba placówki parter bez wniesienia do magazynu -0 PKT
P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY
C+P=suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy
Suma przyznanych punktów w kryterium cena i sposób dostawy będzie sumowna .
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże drugiego kryterium Zamawiający przyjmie, iż jest to termin
wskazany w pkt. 2 B) Rozdziału XVIII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzyma – 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY : • A) wniesienie do magazynu – 40 PKT • B) Siedziba placówki parter bez wniesienia do magazynu -0 PKT

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MROŻONKI- Warzywa owoce świeże bez uszkodzeń, odpowiednio mrożone , niepokruszone MROŻONKI- Warzywa owoce
świeże bez uszkodzeń, odpowiednio mrożone , niepokruszone. Ryby świeże, mrożone odpowiednio całe , zapach smak
świeży, po odmrożeniu nie rozpadają się 175-340 g.

4.2.5.) Wartość części: 76338,10 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w
zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z
wyżywienia, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia
dostaw w/w przedmiocie zamówienia do wysokości min. 60 % wartości brutto wskazanej w Formularzu ofertowym
wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej Części oddzielnie według następujących kryteriów oceny ofert:
• Cena (C) – 60 % - Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2.)
• KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY :
• A) wniesienie do magazynu – 40 PKT
• B) Siedziba placówki parter bez wniesienia do magazynu -0 PKT
P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY
C+P=suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy
Suma przyznanych punktów w kryterium cena i sposób dostawy będzie sumowna .
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże drugiego kryterium Zamawiający przyjmie, iż jest to termin
wskazany w pkt. 2 B) Rozdziału XVIII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzyma – 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: • KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY : • A) wniesienie do magazynu – 40 PKT • B) Siedziba placówki parter bez wniesienia do magazynu -0 PKT

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy
składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy Pzp DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - zał. nr 3

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy Pzp DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU – zał. nr 3

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(dotyczy wszystkich części)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale XIII SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
XV. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania
niniejszej umowy, polegające na:
a) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
w tym zmiany ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) zmianie terminie, częstotliwości dostaw i sposobu wykonywania umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zamiana
sposobu wykonywania lub terminu, częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla
zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.
c) w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy tj. zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, pod warunkiem, iż
odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.
d) przedłożeniu przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej
lub wyższej jakości za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.
e) wprowadzeniu do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/ udoskonalonego produktu powodującego wycofanie
dotychczasowego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.
f) dopuszczeniu się zmiany umowy w zakresie numeru katalogowego, nazwy produktu wielkości opakowania przy
zachowaniu jego parametrów - w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez producenta potwierdzonych
odpowiednimi dokumentami.
g) zwiększeniu o 10% wartości umowy brutto, o ile stało się to niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostawy oraz
prawidłowego funkcjonowania stołówki na skutek okoliczności jakich nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia
postępowania o zamówienie.
h) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, których nie uwzględniono w
zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy
i) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowanykażdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
W przypadkach, o których mowa w pkt. H , I: 1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy; 2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
2. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy, gdy zmiany te są nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje waloryzacje:
poprzez zmianę ceny zamówienia, zarówno jej wzrost jak i obniżenie z użyciem odesłania do ogłaszanego w komunikacie
Prezesa GUS wskaźnik zmian cen.
lub wskazania innej podstawy prawnej w szczególności wykazu rodzajów produktów lub kosztów w przypadku gdy zmiana
ceny uprawnia strony do żądania zmiany wynagrodzenia.
Pierwsza waloryzacja ceny może nastąpić po okresie 60 dni od dnia otwarcia ofert.
Strony ustalają , że w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę wynagrodzenia. Wykonawca może
wystąpić do Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wprowadzenia zmiany z wnioskiem o zmianę cen jednostkowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z rozdziałem XVI SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-21 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo