Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mszana, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00029967/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MSZANA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi wraz z remontem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MSZANA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258687

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 81

1.5.2.) Miejscowość: Mszana

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-325

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mszana.ug.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi wraz z remontem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c8afaf2-931e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00029967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020258/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi wraz z remontem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mszana.logintrade.net/zapytania_email,114617,5ed8dc45fcaf2f6391a02e0a6809bcd2.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mszana.logintrade.net/zapytania_email,114617,5ed8dc45fcaf2f6391a02e0a6809bcd2.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 344 ze zm.), tj.:
1) przy użyciu Platformy, adres: https://mszana.logintrade.net/zapytania_email,114617,5ed8dc45fcaf2f6391a02e0a6809bcd2.html
2) za pomocą poczty elektronicznej, adres: zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl - Zamawiający w sytuacjach awaryjnych dopuszcza możliwość komunikowania się z Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega, że oferta wraz załącznikami może być składana tylko
i wyłącznie za pośrednictwem Platformy przetargowej.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Osoby wyznaczone do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego przedmiotu zamówienia:
- w sprawach merytorycznych: Marek Małek
- w sprawach formalno-prawnych: Barbara Banko
zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl
2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej.
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej są dostępne pod niniejszym adresem: https://mszana.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę, zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy dostępnych pod adresem oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy dostępny pod adresem https://mszana.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy dostępny pod adresem: https://mszana.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA, nr tel. 71 787 35 34, e-mail:helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00-16:00.
Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty) dopuszczone są formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2247) – z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza także przesyłanie dokumentów (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar
UWAGA: przesłanie pliku w formacie .rar poprzez Platformę przetargową jest możliwe tylko po uprzednim jego skompresowaniu do innego formatu wskazanego w Rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2.6 niniejszego rozdziału (np. w formacie .zip).
Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
z 2020, poz. 2452) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2020, poz. 2415).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB dla jednego pliku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 5.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, reprezentujący Gminę Mszana z siedzibą przy ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mszana jest Pan Jerzy Mazur,
kontakt: iod@mszana.ug.gov.pl; tel. 32 4759758;
3) przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań nałożonych na gminę na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych w związku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych poprzez doprowadzenie do wyboru Wykonawcy
w oparciu o ustawę Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi wraz
z remontem”, nr postępowania: PI.271.1.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz tym, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli, jak również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresie działania archiwów państwowych (Dz.U.2011.14.67 ze zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania udzielanego w trybach zamówień publicznych; w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta
w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi programu, z którego uzyskano dofinansowanie;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
c.d. w pkt 3.16

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
5.3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
5.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PI.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Połomi wraz z remontem.
Projektowana przebudowa zawiązana z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku wraz z pracami towarzyszącymi obejmuje następujący zakres robót budowlanych:
Branża budowlana:
- docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 15cm;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;
- demontaż istniejących krat okiennych;
- roboty malarskie w pomieszczeniach objętych wymianą okien i drzwi oraz wymianą oświetlenia;
- docieplenie konstrukcji dachu (sala gimnastyczna- segment I, aula – segment C) wełną mineralną grubości 30cm (2 x 15cm) wraz z wykonaniem sufitu podwieszonego z płyt 2XGKF1,5na stelażu stalowym;
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową wełną mineralną grubości 30cm w pozostałej części budynku;
- roboty budowlane związane z docieplenie dachów płaskich styropapą wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachów papą termozgrzewalną, odwodnieniem i obróbkami blacharskimi.
- zamurowanie okien trójkątnych w auli (segment C),
- docieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną grubości 15cm;
- roboty budowlane związane z likwidacja tarasów – planuje się docieplenia ich wełną mineralną gr. 30cm, wykonaniem przykrycia tarasów dachami spadzistymi konstrukcji drewnianej krytych papą termozgrzewalną;
- roboty budowlane związane z zamurowaniem drzwi tarasowych i zabudowanie w tym miejscu okien;
- roboty budowlane związane z remontem kominów, wymianą pokrycia dachowego na segmencie D; wymianą rynien i rur spustowych, podbitki drewnianej na całym obiekcie;
- rozbiórka murków oporowych przy segmencie D oraz murków pełniących funkcję zsypów na opał do poziomu 30cm poniżej poziomu terenu, zasypanie zsypów i przestrzeni pomiędzy murkiem a ścianą piwnicy i uzupełnienie jej kostką betonową, w miejscu okien piwnicznych projektuje się naświetla. Projektuje się także likwidację otworu w ścianie zewnętrznej, który pełnił funkcję zsypu oraz otwór drzwiowy na poziomie piwnicy ( poziom 0.00);
- roboty budowlane związane z wykonaniem opasek wokół budynku z kostki betonowej, wykonaniem naziemnej pochylni dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej, likwidacją tarasu naziemnego;
- roboty budowlane związane z częściową wymianą zużytej kostki betonowej na nową wraz z minimalnym podniesieniem jej przy drzwiach wejściowych do przedszkola, przy wyjściu tarasowym przy segmencie B (obecnie jest próg około 12-15cm) oraz przy wejściu bocznym – segment C; wymiana nierównej i zużytej kostki betonowej wzdłuż segmentów E oraz na wewnętrznym dziedzińcu.
Branża elektryczna:
- wymianę opraw oświetlenia podstawowego i zewnętrznego budynku na oprawy ze źródłami światła LED,
- instalacje przeciwpożarowe: montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych,
- montaż nowej instalacji odgromowej,
- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- instalację elektryczną do zasilania projektowanej centrali wentylacyjnej.
- monitoring – wymiana kamer
Branża sanitarna:
- remont wentylacji mechanicznej – projektuje się wymianę central wentylacyjnych
i wentylatorów dachowych obsługujących pomieszczenia kuchni i jadalni w budynku szkolno-przedszkolnym wraz z dostosowaniem do obecnych przepisów.
UWAGA!:
Zmiany i uzupełnienie do dokumentacji projektowej w zakresie prowadzenia prac:

Zakres robót objętych dokumentacją projektową należy uzupełnić i dokonać zmian w następującym zakresie:
- Należy zastosować kamery zewnętrzne o rozdzielczości co najmniej: 5 Mpx (2592×1920), należy wykonać nowe okablowanie do kamer,
- Należy wykonać wymianę dwóch okien zewnętrznych z pustaków szklanych w segmencie F na okna aluminiowe EI60,
- Należy wymienić wyłaz dachowy zamontowany na dachu wieży na pokryciu z dachówki,
- Należy wykonać malowanie we wszystkich pomieszczeniach użytkowych szkoły (bez piwnic – kotłownia, magazyny) z dostosowaniem koloru i rodzaju farby do stanu istniejącego,
- Pod sufitem sali gimnastycznej należy zamontować siatkę osłonową z polietylenu o średnicy 4 mm i oczkach 100x100 mm mocowaną na linkach stalowych ocynkowanych,
- Należy zastosować oprawy oświetleniowe wewnętrzne o barwie światła 3000°K
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w oparciu o projekty architektoniczno-budowlane, techniczne, przedmiar robót (przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego pełni funkcję informacyjną, pomocniczą i orientacyjną i jest dokumentem pomocniczym do ww. dokumentów mających pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót wchodzących
w skład przedmiotu zamówienia), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne dokumenty stanowiące załączniki nr 9-17 do swz z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia – odpowiedzi na pytania wykonawców, z zachowaniem norm
i standardów jakościowych odnoszących się do typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa
i zgodnie z ustaleniami zawartymi w swz, przy zachowaniu terminów na wykonanie robót, określonych w umowie.
Zakres robót objętych dokumentacją projektową nie wprowadza ograniczeń w dostępności i barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu na salę gimnastyczną oraz przy wejściu bocznym do budynku oraz likwidację stopni przy wejściu do przedszkola.
Wytyczne realizacji robót:
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej musi nastąpić poza okresami działalności szkoły tj.
w terminie od 24.06.2023 r. do 31.08.2023 r. lub w innym terminie po godzinach zajęć lekcyjnych i przedszkolnych lub w dni wolne od nauki. W przypadku wykonania prac po godzinach zajęć lekcyjnych lub przedszkolnych pomieszczenie objęte pracami należy uporządkować w sposób umożliwiający przeprowadzenie zajęć z dziećmi w dniu następnym (tj. usunięcie zabezpieczeń z folii, usunięcie gruzu, mycie pomieszczeń). Zamawiający dopuszcza inne terminy wykonania prac po uzyskaniu pisemnej akceptacji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego lub osoby zastępującej i telefonicznym poinformowaniu przedstawiciela Zamawiającego.
- Wymiana oświetlenia wraz z okablowaniem musi nastąpić poza okresami działalności szkoły tj. w terminie od 24.06.2023 r. do 31.08.2023 r. lub w innym terminie po godzinach zajęć lekcyjnych i przedszkolnych lub w dni wolne od nauki. W przypadku wykonania prac po godzinach zajęć lekcyjnych lub przedszkolnych pomieszczenie objęte pracami należy uporządkować w sposób umożliwiający przeprowadzenie zajęć z dziećmi w dniu następnym (tj. usunięcie zabezpieczeń z folii, usunięcie gruzu, mycie pomieszczeń). Zamawiający dopuszcza inne terminy wykonania prac po uzyskaniu pisemnej akceptacji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego lub osoby zastępującej i telefonicznym poinformowaniu przedstawiciela Zamawiającego.
- Roboty wewnętrzne w pomieszczeniach użytkowanych należy wykonać po godzinach zajęć lekcyjnych i przedszkolnych lub w dni wolne od nauki. W przypadku wykonania prac po godzinach zajęć lekcyjnych lub przedszkolnych pomieszczenie objęte pracami należy uporządkować w sposób umożliwiający przeprowadzenie zajęć z dziećmi w dniu następnym (tj. usunięcie zabezpieczeń z folii, usunięcie gruzu, mycie pomieszczeń). Zamawiający dopuszcza inne terminy wykonania prac po uzyskaniu pisemnej akceptacji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego lub osoby zastępującej i telefonicznym poinformowaniu przedstawiciela Zamawiającego.
- Roboty na auli należy przeprowadzić poza okresami działalności szkoły tj. w terminie od 24.06.2023 r. do 31.08.2023 r. lub w innym terminie po godzinach zajęć lekcyjnych
i przedszkolnych lub w dni wolne od nauki. W przypadku wykonania prac po godzinach zajęć lekcyjnych lub przedszkolnych pomieszczenie objęte pracami należy uporządkować w sposób umożliwiający przeprowadzenie zajęć z dziećmi w dniu następnym (tj. usunięcie zabezpieczeń
z folii, usunięcie gruzu, mycie pomieszczeń). Zamawiający dopuszcza inne terminy wykonania prac po uzyskaniu pisemnej akceptacji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego lub osoby zastępującej i telefonicznym poinformowaniu przedstawiciela Zamawiającego.
- Wykonanie prac na sali gimnastycznej musi zostać przeprowadzone w okresie od 15.05.2023 do 15.09.2023 r. lub w okresie ferii zimowych, przerwy świątecznej.
- Przy organizacji placu budowy należy zapewnić dostęp do wszystkich drzwi wejściowych do budynku oraz placu pożarowego w rejonie wejścia do części przedszkolnej – segment G.
- Należy zabezpieczyć i wygrodzić miejsca składowania materiałów budowlanych.
- Prace wywołujące nadmierny hałas (rozbiórka ścian, skucia tynków i posadzek, przewierty, bruzdy, wykucia itp.) należy prowadzić po godzinach zajęć lekcyjnych lub w dni wolne od nauki. Zamawiający dopuszcza inne terminy wykonania prac po uzyskaniu pisemnej akceptacji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Zamiar wykonania takich prac należy zgłosić do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem.
- W ofercie należy uwzględnić malowanie wszystkich pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zabezpieczenie posadzek, mebli, elementów wyposażenia przed zabrudzeniem, mycie posadzek po wykonanych pracach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najwyżej ocenioną ofertą będzie oferta spośród nieodrzuconych, która przedstawi najwyższy bilans ceny i innych kryteriów (termin gwarancji) odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Pkt 3.4 swz - Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub budowie lub przebudowie co najmniej jednego obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto.
Robota ta winna być wykonana należycie.
Uwaga do ust. 3.4 pkt a):
1. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp – jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, gdy roboty były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub innymi Wykonawcami, należy w Wykazie robót, wskazać jakie czynności w ramach tych robót, które były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienia.
b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolną/ymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, tj.:
1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy);
2) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
3) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych;
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 1117 z późn. zm),
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn.zm.), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1117 z późn. zm).
Zamawiający uzna warunek określony w pkt. 3.4 b) za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje chociażby jedną osobą posiadającą łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w swz, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, zał. nr 6 do swz) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w swz, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.2 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w swz, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu wykazania warunku, o którym mowa w ust. 3.4 a) rozdziału III swz
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych stanowi zał. nr 7 do SWZ.
2) W celu wykazania warunku, o którym mowa w ust. 3.4 b) rozdziału III swz
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób stanowi zał. nr 8 swz.
Uwaga:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia
i dokumenty w zakresie pkt 2.1 niniejszego rozdziału SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty i oświadczenia w zakresie pkt 2.1 niniejszego rozdziału składa również podmiot udostępniający zasoby.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
1.1 Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do swz (formularz oferty).
Wraz z ofertą należy złożyć:
1.2 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale III SWZ – zgodnie z zał. nr 3 do swz.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenie, o którym mowa w ust 1.2 składają odrębnie każdy z wykonawców -
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zał. nr 3a do SWZ.
1.3 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych danych.
Uwaga: opisane zasady stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby.
1.4 Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/ów - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1.3 (dotyczy również spółki cywilnej). Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej
w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1.5 Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (zał. nr 4 do swz) – oświadczenie dotyczy wyłącznie wykonawców wspólnie składających ofertę;
1.6 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (zał. nr 5 do swz) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca, korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy;
1.7 Dowód wniesienia wadium – w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny dokument zgodnie z ust. 5 rozdziału VII swz. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu. Szczegóły wniesienia wadium zawarte są
w rozdziale VII swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
60 000,00 zł
(słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść się przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1 pieniądzu,
3.2 gwarancjach bankowych,
3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy
w Mszanie (Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju nr: 88847000012001002900940006 z tytułem przelewu: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi wraz
z remontem”.
Uwaga! - wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową – w wydzielonym odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga! - niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego podpisem kwalifikowanym (np. e-gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej bądź e-poręczenia).
6. Wadium wnoszone w inne formie niż pieniądz musi spełniać następujące wymogi:
6.1 musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
6.2 określać nieodwołalny i bezwarunkowy obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego,
w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w SWZ,
6.3 w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – treść dokumentu wadialnego musi zapewnić możliwość zaspokojenia Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie i że wadium zostało wniesione w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem nie podlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających
z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.
8. Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności o której mowa w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.
9. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku:
9.1 który wycofał ofertę przez upływem terminu składania ofert
9.2 którego oferta została odrzucona
9.3 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
9.4 po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Uwaga: złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa
w dziale IX ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
12. Beneficjentem wniesionego wadium jest: Gmina Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
8.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Stosowne pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. Pełnomocnictwo może wynikać z dokumentu pod taką sama nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.2 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).
8.3 Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
8.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt. 1.2 rozdziału IV swz) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu) oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8.5 W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do swz.
8.6 Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
8.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
8.8 Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 6 rozdziału VII.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany określa § 9 zał. nr 1 do swz:
1. Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 455 ustawy Pzp.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy na podstawie w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
2.1 Zmiana w zakresie przedmiotu umowy:
1) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych, które mają na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a konieczność ich wykonania wynika z braku możliwości dalszej realizacji zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,
2) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej z uwagi na błędy mające wpływ na należyte wykonanie umowy,
3) dokonanie zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,
4) zmiany technologii wykonania robót i zastosowania materiałów przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w przypadku niedostępności odpowiednich surowców, materiałów albo zaniechania ich produkcji, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności spowoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo należytej staranności, nie mógł temu zapobiec,
5) zmiany technologii wykonania robót lub zastosowania materiałów przewidzianych dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego jest możliwe wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które nie obniżą jakości wykonanych robót lub zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji bez obniżenia jakości wykonanych robót lub pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy bez obniżania jakości wykonanych robót lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu,
6) zmiany zasad przeprowadzania odbiorów częściowych, o których mowa w § 7 poprzez dokonywanie dodatkowych odbiorów częściowych, których przeprowadzenie będzie wynikało z konieczności spełnienia warunków finansowania inwestycji zgodnie z zasadami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2.2 Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, który może nastąpić w przypadku – szczegóły dot. możliwości zmiany terminu opisane są w § 9 ust. 2.2 pkt 1) – 9)
2.2 W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji wymagana jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.
2.3 Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – szczegóły w § 9 ust. 2.3 pkt. 1)
2) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności wykonania robót określonych w § 8, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uwzględniając zaakceptowane przez Zamawiającego Protokoły konieczności tych robót oraz dołączy dokumenty potwierdzające zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
3) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – szczegóły w § 9 ust. 2.3 pkt. 3),
4) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, – szczegóły w § 9 ust. 2.3 pkt. 4),
5) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych– szczegóły w § 9 ust. 2.3 pkt. 5),
6) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy - wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (umowy) w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp – szczegóły w § 9 ust. 2.3 pkt. 6).
c.d. zmian znajduje się w sekcji IX niniejszego ogłoszenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://mszana.logintrade.net/zapytania_email,114617,5ed8dc45fcaf2f6391a02e0a6809bcd2.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający dodaje nowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia:
1. Na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) zwaną dalej ustawą sankcyjną, zamawiający wykluczy
z postępowania:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
2. Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 1 następuje na okres trwania okoliczności określonych
w pkt. 1
3. Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 stosuje się art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
c.d. zmian umowy:
2.4 Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Kierownika budowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających, co najmniej takie warunki jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postępowania.
2.5 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca jest zobowiązany dokonania zmiany tej osoby w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. Nowy kierownik musi posiadać kwalifikacje, co najmniej takie, jak podano w swz.
Pozostałe zmiany w pkt od 2.6 do pkt 8 są zawarte w § 9 zał. nr 1 do swz. Szczegółowo wszystkie zmiany są w § 9 zał. nr 1 do swz opisane.

Zobacz inne

Prawo