Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00030247/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostosowanie łazienek (2 łazienki dla osób z niepełnosprawnościami)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001376

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podchorążych 2

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-084

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@up.kraków.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/up

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie łazienek (2 łazienki dla osób z niepełnosprawnościami)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9ac4482-9324-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00030247

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Uniwersytet Pedagogiczny Uczelnią równych szans

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/up

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Portalu, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/up w zakładce „Korespondencja”.
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Portalu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Portalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 15. Wymagania techniczne:
1) Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć minimum 3 GB RAM, procesor 1,5 GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i MacOS 10.12 – lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox ver. 46 i późniejsze, Google Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37
i późniejsze;
Przeglądarki zalecane: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera.
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Oprogramowanie Java ver. 1.8 lub nowsza;
f) Zainstalowana aplikacja Szafir – do pobrania ze strony: http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/
g) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
2) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB
w formatach .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx
3) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego, po upływie terminu składania ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/TP/DiRm/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na dostosowaniu istniejących węzłów sanitarnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia zlokalizowane są na 2. i 5. piętrze budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. Zamówienie obejmuje również wyposażenie pomieszczeń.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 1.1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie tj.:
a) Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie, budowie i wyposażeniu pomieszczeń sanitarnych, o wartości minimum 80 000,00 zł brutto.
b) Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować w trakcie wykonywania zamówienia osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót budowlanych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Osoba ta w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub posiadającą kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane zgodnie z zasadami podanymi w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegóły zmian zostały opisane w Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-25 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/up

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-25 09:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-23

Zobacz inne

Prawo