Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dominów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00030340/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA GŁUSK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa drogi gminnej nr 128523L w Prawiednikach wraz z budową oświetlenia drogowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GŁUSK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019980

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Dominów

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-388

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: 81-75-18-760

1.4.8.) Numer faksu: 81-75-18-650

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: glusk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00030340

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00526747

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi gminnej nr 128523L w Prawiednikach wraz z budową oświetlenia drogowego oraz rozbudową sieci wodociągowej. 2.1Zamawiający podzielił zamówienie na dwa zadania
Zadanie nr 1 obejmuje:Budowę drogi gminnej nr 128523L w Prawiednikach wraz z budową oświetlenia drogowego.
Zakres robót dla zadania nr 1 w szczególności polega na wykonaniu następujących robót drogowych:
wykonanie nowej konstrukcji drogi na odcinku o długości około 550 mb ( wg. dokumentacji projektowej) w tym: szerokość jezdni bitumicznej 5,5 m, szerokość chodnika z kostki brukowej betonowej 2,5 m, zatoka postojowa na 15 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5 m oraz 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5 m z kostki betonowej, zjazdy indywidualne od strony chodnika z kostki betonowej, od strony pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m również utwardzone kruszywem. W ramach zadania przewiduje się budowę nowego oświetlenia drogowego wzdłuż drogi na słupach stalowych ocynkowanych o wys. 9 m, malowane na kolor szary do wysokości wnęki bezpiecznikowej na około 0,5 m do 0,8 m, z lampami ledowymi – 16 kpl. oraz przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 KV będących w kolizji z projektowaną budową. W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać rozbiórkę budynku zlokalizowanego na działce nr 699/2.
Zadanie nr 1 jest dofinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zadanie nr 2: obejmuje „Rozbudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości
Prawiedniki”(ok. 210 m) -odcinek łączący siec wodociągową dn150 biegnącą wzdłuż drogi powiatowej z siecią wodociągową dn110 w pasie drogi gminnej o średnicy dn110mm z rur PE wraz z odgałęzieniem dn110 z rur PE w skrzyżowaniu na działce nr 676/8 oraz odcinkami
przyłączy do działek przyległych do drogi do granicy pasa drogowego.
Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Podstawą opracowania projektu i realizacji robót są wydane przez GZK Głusk Warunki rozbudowy sieci wodociągowej (GZK.W.186.2022) oraz pomocniczo Program funkcjonalno - użytkowy, zwany dalej PFU, stanowiący załącznik do niniejszej SWZ. Przedstawione w PFU dane i dołączone do Specyfikacji załączniki są tylko materiałem wyjściowym do sporządzenia własnych opracowań i wykonania całości zadania.
Zadanie jest realizowane w ramach własnych środków finansowych Zamawiającego.
Zakres robót dla zadania 2 w szczególności polega na wykonaniu:
- sieć dn110 PE100 RC SDR17 łącząca istniejące wodociągi w pasie drogowym drogi gminnej
dz.676/7,
- sieć dn110 PE100 RC SDR17 odgałęzienie w działkę 676/8(nowy nr 676/14)w kierunku działki 676/4,
- odgałęzienia (odcinki przyłączeniowe dn40 PE100 RC SDR11) do projektowanej sieci do granicy pasa drogowego i działek nr ew.: 676/10, 676/11, 676/12, 676/13(nowy nr 676/17)
- 2 hydranty nadziemne dn80 z zasuwą odcinającą,
- 2 węzły połączeniowe z kompletem zasuw,
- 4 zestawy przyłączeniowe wraz z zasuwami.
2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.
- przedmiary robót budowlanych, projekty techniczne dla poszczególnych branż (drogowej, budowlanej i elektrycznej) , STWiOR oraz projekt stałej organizacji ruchu- dla zadania nr 1 przedmiotowego zamówienia;
- PFU z warunkami rozbudowy sieci wodociągowej wydanymi przez GZK dla zadania nr 2.
Obowiązki wykonawcy robót budowlanych szczegółowo określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi gminnej nr 128523L w Prawiednikach wraz z budową oświetlenia drogowego oraz rozbudową sieci wodociągowej. 2.1Zamawiający podzielił zamówienie na dwa zadania
Zadanie nr 1 obejmuje:Budowę drogi gminnej nr 128523L w Prawiednikach wraz z budową oświetlenia drogowego.
Zakres robót dla zadania nr 1 w szczególności polega na wykonaniu następujących robót drogowych:
wykonanie nowej konstrukcji drogi na odcinku o długości około 550 mb ( wg. dokumentacji projektowej) w tym: szerokość jezdni bitumicznej 5,5 m, szerokość chodnika z kostki brukowej betonowej 2,5 m, zatoka postojowa na 15 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5 m oraz 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5 m z kostki betonowej, zjazdy indywidualne od strony chodnika z kostki betonowej, od strony pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m również utwardzone kruszywem. W ramach zadania przewiduje się budowę nowego oświetlenia drogowego wzdłuż drogi na słupach stalowych ocynkowanych o wys. 9 m, malowane na kolor szary do wysokości wnęki bezpiecznikowej na około 0,5 m do 0,8 m, z lampami ledowymi – 16 kpl. oraz przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 KV będących w kolizji z projektowaną budową. W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać rozbiórkę budynku zlokalizowanego na działce nr 699/2.
Zadanie nr 1 jest dofinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zadanie nr 2: obejmuje „Rozbudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości
Prawiedniki”(ok. 210 m) -odcinek łączący siec wodociągową dn150 biegnącą wzdłuż drogi powiatowej z siecią wodociągową dn110 w pasie drogi gminnej o średnicy dn110mm z rur PE wraz z odgałęzieniem dn110 z rur PE w skrzyżowaniu na działce nr 676/8 oraz odcinkami
przyłączy do działek przyległych do drogi do granicy pasa drogowego.
Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj. Podstawą opracowania projektu i realizacji robót są wydane przez GZK Głusk Warunki rozbudowy sieci wodociągowej (GZK.W.186.2022) oraz pomocniczo Program funkcjonalno - użytkowy, zwany dalej PFU, stanowiący załącznik do niniejszej SWZ. Przedstawione w PFU dane i dołączone do Specyfikacji załączniki są tylko materiałem wyjściowym do sporządzenia własnych opracowań i wykonania całości zadania.
Zadanie jest realizowane w ramach własnych środków finansowych Zamawiającego.
Zakres robót dla zadania 2 w szczególności polega na wykonaniu:
- sieć dn110 PE100 RC SDR17 łącząca istniejące wodociągi w pasie drogowym drogi gminnej
dz.676/7,
- sieć dn110 PE100 RC SDR17 odgałęzienie w działkę 676/8(nowy nr 676/14)w kierunku działki 676/4,
- odgałęzienia (odcinki przyłączeniowe dn40 PE100 RC SDR11) do projektowanej sieci do granicy pasa drogowego i działek nr ew.: 676/10, 676/11, 676/12, 676/13(nowy nr 676/17)
- 2 hydranty nadziemne dn80 z zasuwą odcinającą,
- 2 węzły połączeniowe z kompletem zasuw,
- 4 zestawy przyłączeniowe wraz z zasuwami.
2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.
- przedmiary robót budowlanych, projekty techniczne dla poszczególnych branż (drogowej, budowlanej i elektrycznej) , STWiOR oraz projekt stałej organizacji ruchu- dla zadania nr 1 przedmiotowego zamówienia;
- PFU z warunkami rozbudowy sieci wodociągowej wydanymi przez GZK dla zadania nr 2.
Obowiązki wykonawcy robót budowlanych szczegółowo określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.
Zamawiający zamieszcza jako dodatkowy załącznik do SWZ Wymagania dotyczące opraw LED i szafek oświetleniowych – dla zadania nr 1 przedmiotowego zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-17 10:00

Po zmianie:
2023-01-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-17 11:00

Po zmianie:
2023-01-20 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-15

Po zmianie:
2023-02-18

Zobacz inne

Prawo