Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wierzbica, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00030461/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146273578

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 55

1.5.2.) Miejscowość: Wierzbica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-680

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48/618-31-74

1.5.8.) Numer faksu: 48/618-31-74 w. 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mow87@mowwierzbica.lh.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mowwierzbica.lh.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7e2ac7a-931d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00030461

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mow-wierzbica.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mow-wierzbica.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z platformy zakupowej zamawiającego MARKETPLANET pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy, reprezentowany przez Dyrektor Agnieszkę Ankurowską, pod adresem: 26-680 Wierzbica, ul. Sienkiewicza 55, tel. 48/6183174 email: mow87@mowwierzbica.lh.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych p. Martą Stachowicz, za pośrednictwem adresu e-mail: mow87@mowwierzbica.lh.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pzp;
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia,;
2) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w ustawy;
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6) przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
- 5 lat – dokumentacja dot. postępowania – licząc od stycznia roku następnego po zakończeniu postępowania o udzielenia zamówienia,
- 10 lat – zawarte umowy – licząc od stycznia roku następnego od daty wygaśnięcia umowy.
informujemy iż:
 w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
 skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOW.321.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w zał. nr 10 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Kryterium Waga kryterium w %
Cena 60 % (60 pkt)
Wiedza i doświadczenie 20% (20 pkt)
Urozmaicenie jadłospisu dekadowego 10% (10 pkt)
Odległość – maksymalnie 10 % (10 pkt)
Ocena punktowa w zakresie powyższych kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1% = 1 pkt.
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60%
Posiadanie wiedzy i doświadczenia – 20,00 pkt. = 20%
Urozmaicenie jadłospisu dekadowego – 10,00 pkt = 10%
Odległość od miejsca wytworzenia posiłku do MOW w Wierzbicy – 10,00 pkt = 10%

2. Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór: cena najniższa z ważnych ofert/ cena badanej oferty x 60 Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60.
Według wzoru : CN / CO x 60
gdzie:
CN - cena oferty najtańszej CO - cena oferty badanej
3. Ocena kryterium „Wiedza i doświadczenie”- waga 20%
Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez samego wykonawcę w wykazie wykonanych usług (zał. Nr 3 do SWZ). Ocenie podlega ilość usług spełniających warunki określone w SWZ. Usługa nie spełniająca jakiegokolwiek z warunków nie zostanie zakwalifikowana do oceny ofert.
Punkty zostaną przyznane bez dalszego przeliczania w następujący sposób:
3 wykazane usługi: 20,00 pkt
2 wykazane usługi: 10,00 pkt
1 wykazana usługa: 0,00 pkt

4. Ocena kryterium „Urozmaicenie jadłospisu dekadowego” – waga 10%
Ocena będzie dokonana przez członków komisji przetargowej w oparciu o analizę załączonego do oferty przykładowego jadłospisu dekadowego. (zał. Nr 11 do SWZ). Każdy z członków komisji może przyznać maksymalnie 10 punktów. Następnie łączna sumę punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji będzie liczona wg wzoru:
J min / J max x 10%
gdzie:
J min – łączna ilość punktów przyznana za to kryterium przez członków komisji przetargowej dla badanej oferty
J max – najwyższa łączna ilość punktów przyznana za to kryterium przez członków komisji przetargowej
Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady – im wyższa łączna ilość punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej tym wyższa ilość punktów w skali 10 punktowej, pozostałe proporcjonalnie mniej.

5. Ocena kryterium „Odległość od miejsca wytworzenia posiłków do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy” – waga 10%
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Odległość do 20 km – 10 pkt
Odległość powyżej 20 km a poniżej 40 km – 5 pkt
Odległość 40 km i więcej – 0 pkt

6. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiedza i doświadczenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Urozmaicenie jadłospisu dekadowego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość od miejsca wytworzenia posiłków do MOW w Wierzbicy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy PZP, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM: Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, którą utrzyma w trakcie realizacji zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.
4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje usługi wytwarzania i dostawy całodziennego wyżywienia – świadczone sukcesywnie przez okres nie krótszy, niż 12 miesięcy na rzecz przynajmniej jednego podmiotu i o wartości rocznej nie mniejszej niż 140.000 zł brutto dla jednego podmiotu. Wykonane/wykonywane usługi cateringowe muszą obejmować transport samochodem., dostępnym Wykonawcy w celu transportu posiłków i wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Załącznik nr 6 załączany wraz z ofertą.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 7.1 SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) w przypadku, o którym mowa w pkt 7.1 ppkt 4 niniejszego rozdziału, jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się doświadczenia zawodowego.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w rozdziale II punkt 7 i 8 SWZ. Oświadczenia składają odrębnie: wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której art. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 Pzp określone w załączniku nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mow-wierzbica.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.).

Zobacz inne

Prawo