Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00030666/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Wykonywanie usług pocztowych w okresie 36 miesięcy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

1.2.) Oddział zamawiającego: Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221964385

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nowe Ogrody 1-6

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-803

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 58 768 42 81

1.4.8.) Numer faksu: 58 761 46 29

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.copernicus.gda.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00030666

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00004765

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
„Wykonywanie usług pocztowych w okresie 36 miesięcy”

Po zmianie:
„Wykonywanie usług pocztowych na rzecz Copernicus PL Sp. z o.o.”

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pocztowych na okres 36 miesięcy, w szczególności usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, jak również usługi odbioru przesyłek z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z 23.11.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.) na rzecz Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ oraz Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane we wzorze umowy- w załączniku nr 4 do SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pocztowych na rzecz Copernicus PL Sp. z o.o., w szczególności usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z 23.11.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.) na rzecz Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ oraz Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane we wzorze umowy- w załączniku nr 4 do SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:
36

Po zmianie:
35

Zobacz inne

Prawo