Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krokowa, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00030979/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Krokowa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krokowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żarnowiecka 29

1.5.2.) Miejscowość: Krokowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 6754100

1.5.8.) Numer faksu: 58 6754101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@krokowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krokowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f49dc19-9336-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00030979

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025175/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2f49dc19-9336-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) oraz identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia zostały określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w dokumentach zamówienia (SWZ).
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zam.publ@krokowa.pl (nie dotyczy składania ofert).
7. Pozostałe wymagania zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa, obejmującej zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych:
1) infrastruktura wodociągowa:
a) rozbudowa SUW i ujęcia wody w m. Białogóra,
b) remont 2 zbiorników retencyjnych ziemnych w m. Białogóra,
c) budowa sieci wod. DN 200 L ok. 300m,
d) budowa studni nr 3 w m. Białogóra,
e) rozbudowa SUW i ujęcia wody w m. Wierzchucino,
f) budowa 2 zbiorników retencyjnych o poj. 100m3 każdy ( retencja 200m3 ) w m. Wierzchucino,
g) budowa studni nr 4 w m. Wierzchucino,
h) budowa PPC na sieci w m. Białogóra i w m. Wierzchucino,
i) budowa sieci wod. DN 160 L ok. 700m + 1400m,
j) wymiana sieci wodociągowej azbesto-cementowej na ul. Abrahama w miejscowości Wierzchucino
2) kanalizacja sanitarna miejscowości Glinki:
a) kanalizacja grawitacyjna PVC 200 – ok. 2007 m,
b) przyłącza PVC 160 – ok. 100 m,
c) kanał tłoczny ϕ 75 PEHD – ok. 460 m,
d) pompownie ścieków – 3 szt.
3) kanalizacja sanitarna miejscowości Goszczyno – etap I
a) kanalizacja grawitacyjna PVC 160 – ok. 252 m,
b) kanalizacja grawitacyjna PVC 200 – ok. 1239 m,
c) przyłącza PVC 160 – ok. 200 m,
d) kanał tłoczny ϕ 63 PEHD – ok. 267 m,
e) pompownia ścieków – 1 szt.
4) kanalizacja sanitarna miejscowości Goszczyno Wybudowanie – etap II
a) kanalizacja grawitacyjna PVC 160 – ok. 817 m,
b) przyłącza PVC 160 – ok. 50 m.
5) kanalizacja sanitarna miejscowości Sulicice – etap II
a) kanalizacja grawitacyjna PVC 200 – ok. 1425 m,
b) kanalizacja grawitacyjna PVC 160 – ok. 795 m,
c) przyłącza PVC 160 – ok. 200 m,
d) wymiana zbiornika pompowni (zmiana rzędnych) – 1 szt.
6) Dostawa i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadań – 5 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71351910-5 - Usługi geologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z wykonania wymiany sieci wodociągowej azbesto-cementowej na ul. Abrahama w miejscowości Wierzchucino, w przypadku rezygnacji z wykonania zakresu drogowego przez ZDW.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi legitymować się doświadczeniem polegającym na należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej (sanitarnej i/lub deszczowej), w tym co najmniej budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przepompowni oraz wykonania robót związanych z technologią uzdatniania wody, o łącznej wartości minimum 5 mln zł brutto.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi posiadać zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości minimum 3 mln złotych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie lub inne właściwe dokumenty podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy;
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – jeżeli dotyczy;
3) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania oraz ewentualne pełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się zmiany umowy w zakresie przedmiotu zamówienia, terminu wykonania, podwykonawców, obowiązków wykonawcy, sposobu rozliczania i wysokości wynagrodzenia. Szczegółowy opis zmian określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Zobacz inne

Prawo