Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wyszków, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00030987/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIAT WYSZKOWSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa drogi powiatowej nr 4405W na odcinku Poręba Średnia – Udrzynek”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT WYSZKOWSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668829

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Róż 2

1.4.2.) Miejscowość: Wyszków

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.7.) Numer telefonu: 29 743 59 35

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-wyszkowski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wyszkowski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00030987

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00520697

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-16 10:00

Po zmianie:
2023-01-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-16 10:30

Po zmianie:
2023-01-17 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-14

Po zmianie:
2023-02-15

Zobacz inne

Prawo