Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00031603/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Uniwersytet Warszawski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych skierowanych do studentów studiów III stopnia studiów szkół doktorskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Warszawski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 26/28

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-927

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: s.denisiuk@wpia.uw.edu.pl oraz p.grzebyk@wpia.uw.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00031603

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00526529

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Wykonawca wykaże osobę, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego (spełniająca wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku Nr 1 do SWZ) i posiada:
Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialna za świadczenie usług wraz z informacjami na temat doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania daną osobą.
Wykonawca wykaże osobę, która będzie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia publicznego (spełniająca wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku Nr 1 do SWZ) która:
• posiada co najmniej stopień doktora,
• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert prowadziła zajęcia w języku angielskim w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej poza terytorium Polski (przez okres co najmniej jednego roku akademickiego),
• posiada doskonałą znajomość języka angielskiego (znajomość języka angielskiego minimalnie na poziomie C1 zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim w instytucjach szkolnictwa wyższego (co najmniej 30 h dydaktycznych)),
• posiada doskonałą znajomość języka mandaryńskiego (znajomość języka mandaryńskiego minimalnie na poziomie C1 zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) lub ukończone studia sinologiczne),
• posiada specjalizację naukową w zagadnieniach z prawa lub bezpieczeństwa lub polityki Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL)
• przeprowadziła badania lub zajęcia dydaktyczne (w zagadnieniach z prawa lub bezpieczeństwa lub polityki ChRL) na minimum dwóch uniwersytetach w państwie europejskim innym niż Polska, w każdym przez okres co najmniej 12 miesięcy,
• posiada doświadczenie w realizacji grantów naukowych dotyczących prawa lub bezpieczeństwa lub polityki ChRL
• w ciągu ostatnich 5 lat posiada publikacje (min. 2 publikacje) w renomowanych czasopismach międzynarodowych lub u renomowanych wydawców międzynarodowych przez które Zamawiający rozumie czasopisma znajdujące się na wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (uwaga: publikacje przyjęte do druku mogą zostać wzięte pod uwagę jedynie pod warunkiem przedstawienia potwierdzenia od wydawcy).
• posiada rozpoznawalność i uznanie w międzynarodowym środowisku naukowym rozumiane jako opublikowane w języku angielskim min. 3 publikacji w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, które były cytowane min. 500 razy, wg bazy Web of Science lub SCOPUS
• w ciągu ostatnich 5 lat osoba miała wystąpienia (co najmniej 2 wystąpienia) na konferencjach w innym państwie niż Polska.

Po zmianie:
Wykonawca wykaże osobę, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego (spełniająca wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku Nr 1 do SWZ) i posiada:
Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialna za świadczenie usług wraz z informacjami na temat doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania daną osobą.
Wykonawca wykaże osobę, która będzie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia publicznego (spełniająca wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku Nr 1 do SWZ) która:
• posiada co najmniej stopień doktora,
• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert prowadziła zajęcia w języku angielskim w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej poza terytorium Polski (przez okres co najmniej jednego roku akademickiego),
• posiada doskonałą znajomość języka angielskiego (znajomość języka angielskiego minimalnie na poziomie C1 zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim w instytucjach szkolnictwa wyższego (co najmniej 30 h dydaktycznych)),
• posiada doskonałą znajomość języka mandaryńskiego (znajomość języka mandaryńskiego minimalnie na poziomie C1 zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) lub ukończone studia sinologiczne),
• posiada specjalizację naukową w zagadnieniach z prawa lub bezpieczeństwa lub polityki Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL)
• przeprowadziła badania lub zajęcia dydaktyczne (w zagadnieniach z prawa lub bezpieczeństwa lub polityki ChRL) na minimum dwóch uniwersytetach w państwie europejskim innym niż Polska, w każdym przez okres co najmniej 12 miesięcy,
• posiada doświadczenie w realizacji grantów naukowych dotyczących prawa lub bezpieczeństwa lub polityki ChRL
• w ciągu ostatnich 5 lat posiada publikacje (min. 2 publikacje) w renomowanych czasopismach międzynarodowych lub u renomowanych wydawców międzynarodowych przez które Zamawiający rozumie czasopisma znajdujące się na wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (uwaga: publikacje przyjęte do druku mogą zostać wzięte pod uwagę jedynie pod warunkiem przedstawienia potwierdzenia od wydawcy).
• posiada rozpoznawalność i uznanie w międzynarodowym środowisku naukowym rozumiane jako opublikowane w języku angielskim min. 3 publikacji w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, które były cytowane min. 500 razy, wg bazy Web of Science lub SCOPUS lub Google Scholar lub Publish lub Perish
• w ciągu ostatnich 5 lat osoba miała wystąpienia (co najmniej 2 wystąpienia) na konferencjach w innym państwie niż Polska.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-16 12:00

Po zmianie:
2023-01-20 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-16 13:00

Po zmianie:
2023-01-20 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-14

Po zmianie:
2023-02-18

Zobacz inne

Prawo