Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ostrów Wielkopolski, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00032238/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Dzienny Dom Senior +

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie posiłków z dostawą do Dziennego Domu ,,Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul Raszkowskiej 39

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzienny Dom Senior +

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520182808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raszkowska 39

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik@dziennydom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dziennydom.ssdip.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie posiłków z dostawą do Dziennego Domu ,,Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul Raszkowskiej 39

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8afc6686-937f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00032238

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032016/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie posiłków z dostawą do Dziennego Domu ,,Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul Raszkowskiej 39

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8afc6686-937f-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną
przy użyciu https://ezamowienia.gov.pl/pl/ i poczty elektronicznej adres e-mail: kierownik@dziennydom.pl Złożenie oferty jest
możliwe wyłącznie na platformie e-zamowienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie platformy e-zamowienia.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz komunikacji wynosi 150MB. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na Platformie e-zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do przygotowania oferty konieczne jest
posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu
zaufanego lub podpisu osobistego.
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone
złożenie oferty przez Wykonawcę.
Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca:
- przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF,
- opatrzenie plików składających się na ofertę podpisem kwalifikowanym PAdES,
- w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż PDF, pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym
podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został na Platformie e-zamowienia.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych m.in.: .pdf, .doc, .docx,
.rtf, .xps, .odt, .txt, .xls,.xlsx, .zip, .rar. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
z Platformie e-zamowienia.
Oferta musi być złożona w oryginale w postaci elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem
zaufanym lub podpisem osobistym.
Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej
złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Paltformy e-zamowienia, awaria Internetu, problemy techniczne związane z
brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
Zamawiający wymaga, by tajemnica przedsiębiorstwa została załączona w formularzu elektronicznym na Platformie e-zamowienia w
odrębnym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zawiera informacje niejawne”.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać: „Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
2247), zwanego dalej „Rozporządzeniem KRI”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczenie do Dziennego Domu „Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim
przy ul. Raszkowskiej 39: śniadań i obiadów dwudaniowych.
Terminy wydawania posiłków: od poniedziałku do piątku, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłki tj, śniadania od
godziny 7.45 do 8.00, obiady od godziny 12.50 do 13.20
Przewidywana ilość świadczeń tj. śniadania i dwu daniowego obiadu w okresie obowiązywania umowy: minimum 6000
świadczeń, maksymalnie do 10313 świadczeń.
Przewidywana ilość świadczeń tj. posiłków w ramach imprez okolicznościowych w okresie obowiązywania umowy: minimum
55 świadczeń, maksymalnie do 110 świadczeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przewidywana ilość świadczeń tj. śniadania i dwu daniowego obiadu w okresie obowiązywania umowy: minimum 6000
świadczeń, maksymalnie do 10313 świadczeń.
Przewidywana ilość świadczeń tj. posiłków w ramach imprez okolicznościowych w okresie obowiązywania umowy: minimum
55 świadczeń, maksymalnie do 110 świadczeń.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium jakości obiadu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, wykonawcę:
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawyz dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,
1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego
przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,
o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym
mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d
Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn
zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub
wnioski niezależnie od siebie;
1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
• Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
• Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
• Wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
3.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - zamawiający nie stawia warunku w
tym zakresie;
3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla każdego Zadania: wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej
100.000,00 zł,
3.4 zdolności technicznej lub zawodowej dla każdego Zadania: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca
który: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje usługi żywienia lub usługi gastronomiczne o wartości 100 000 zł brutto - w
zakresie jednej umowy bądź zlecenia, lub kilku umów bądź zleceń, lub usługi te wykonywane są w lokalu lub polegają na
cateringu - w okresie następujących po sobie 12 miesięcy,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)
dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. C.3.3 SWZ,
b) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu z podaniem
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane,
c) dowody określające czy usługi zawarte w w/w wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 tekst jednolity) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, lub oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) podmiotowym środkiem dowodowym służącym wykazaniu braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ww. jest:
odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe albo jego część, sprawozdanie zarządu z
działalności jednostki albo jego część, informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, informacja z wykazów
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, a także informacja z listy rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
,wskazał/wskazali w oświadczeniu wstępnym (załącznik nr 2 do SWZ) a w przypadku podmiotu udostępniającego (załącznik nr 6 do
SWZ) dane umożliwiające dostęp do tych środków,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
1.2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z postępowania - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków stanowi
Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia
wraz z oświadczeniami, o których mowa w ppkt 1.1 i ppkt. 1.2 , także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
1.4. Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z
przygotowanego przez zamawiającego wzoru w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w
Formularzu Ofertowym;
1.5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
1.6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez konsorcja i spółki cywilne;
1.7. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 3.800,00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, będzie spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji
te uprawnienia są wymagane.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w części E pkt 1,
ppkt 1.1-1.2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
W przypadku, o którym mowa w pkt 5.2 i 5.3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy.
Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału,
o których mowa wyżej zostaną spełnione:
1 w przypadku określonym w pkt. 3.3 warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie
,
2 w przypadku określonym w pkt. 3.4 warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.
3 W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich składa podmiotowe środki
dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do
każdego z tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wynagrodzenie - określone w § 4 ust. 1 Umowy jak również stawki określone w § 4 ust. 2 Umowy - będzie waloryzowane
o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
(dalej jako „Wskaźnik waloryzacji”), przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
1) każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, przy czym waloryzacja nastąpi na
wniosek Strony, przy czym
2) Strona może wystąpić z wnioskiem o pierwszą waloryzację po 6 miesiącach od podpisania Umowy oraz przy wzroście
lub obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 2%, obliczonego na podstawie średniej
Wskaźników waloryzacji za 2 ostatnie kwartały poprzedzające złożenie wniosku
o waloryzację; w przypadku wzrostu lub obniżenia Wskaźnika waloryzacji waloryzacja będzie polegała odpowiednio na
wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za usługi realizowane po dniu złożenia wniosku o wartość procentową Wskaźnika
waloryzacji, przy czym
3) Strona może wystąpić z wnioskiem o każdą kolejną waloryzację nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniej
waloryzacji oraz przy wzroście lub obniżeniu Wskaźnika waloryzacji o co najmniej 2%, obliczonego na podstawie średniej
Wskaźników waloryzacji za 2 ostatnie kwartały poprzedzające złożenie wniosku
o waloryzację; w przypadku wzrostu lub obniżenia Wskaźnika waloryzacji waloryzacja będzie polegała odpowiednio na
wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za usługi realizowane po dniu złożenia wniosku o Wskaźnik waloryzacji obliczony na
podstawie średniej Wskaźników waloryzacji za 2 ostatnie kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację, przy czym
4) waloryzacja nie dotyczy usług zrealizowanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze Stron, przy czym
5) w przypadku likwidacji Wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym
mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi
dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot, przy czym
6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający
w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy.
2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w trybie wskazanym w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest do
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres co najmniej 6 miesięcy. W
każdym przypadku zmiany Umowy, o której mowa w ust. 6 Wykonawca w terminie 30 dni przedłoży Zamawiającemu
oświadczenie o dokonaniu odpowiedniej zmiany w umowie podwykonawczej, jeżeli przy wykonywaniu Umowy korzysta z
usług podwykonawców.
3. Inicjatorem zmian, o których mowa w ust. 6 może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w
okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
4. Każda ze stron może w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o zmianę, o którym mowa w ust. 6, zwrócić się do strony
wnioskującej o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać
oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
5. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień
przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie na platformie e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-17

Zobacz inne

Prawo