Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00032870/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Wojskowa Akademia Techniczna

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
REMONT ŁAZIENEK I PIONÓW KANALIZACYJNYCH W BUDYNKU AW1, W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012122900

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-908

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wat.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00032870

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00031911

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 02.02.2023 r., do godz. 09:00 jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 33 000,00 zł.
3. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
1) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego:
PEKAO S.A. Warszawa
ul. Towarowa 25
Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228
z dopiskiem „Wadium do postępowania na remont łazienek i pionów kanalizacyjnych w budynku AW1, w formule „zaprojektuj i wykonaj”, nr sprawy: 4/DRN/2023”.
Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
2) wadium w formie innej, niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „OFERTY” poprzez wybranie opcji „Dodaj dokument” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu, w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml).
Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie, niż pieniądzu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT).
3) dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji / poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT.

Po zmianie:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 02.02.2023 r., do godz. 09:00 jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 33 000,00 zł.
3. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
1) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego:
PEKAO S.A. Warszawa
ul. Towarowa 25
Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228
z dopiskiem „Wadium do postępowania na remont łazienek i pionów kanalizacyjnych w budynku AW1, w formule „zaprojektuj i wykonaj”, nr sprawy: 4/DIB/2023”.
Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
2) wadium w formie innej, niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „OFERTY” poprzez wybranie opcji „Dodaj dokument” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu, w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml).
Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie, niż pieniądzu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT).
3) dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji / poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT.

Zobacz inne

Prawo