Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00033017/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyposażenie meblowe do Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej w ramach projektu pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej (projekt numer RPMP.01.01.00-12-0141/18)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-155

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@pk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie meblowe do Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej w ramach projektu pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej (projekt numer RPMP.01.01.00-12-0141/18)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a4f3c9b-9335-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00033017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej Projekt RPMP.01.01.00-12-0141/18

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pk.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
5. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
6. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
7. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
8. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
9. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
10. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KA-2/001/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 236140,88 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa mebli do pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej:
1. biurko pracownicze (20 szt.) - szer. 1600 mm, gł. 800 mm, wys. 735 mm
2. biurko gabinetowe (2 szt.) - szer. 1600 mm, gł. 800 mm, wys. 735 mm,
3. przystawka do biurka gabinetowego (2 szt.) - szer. 1200 mm, gł. 500 mm, wys. 600 mm,
4. szafka gabinetowa na dokumenty (6 szt.) - 1200 x 420 x 815 mm,
5. szafa gabinetowa ubraniowo-aktowa (2 szt.) - 1600 x 420 x 1535 mm,
6. kontener mobilny (20 szt.) - 580 x 430 x 600 mm,
7. przystawka do biurka pracowniczego (6 szt.) - 800 x 800 mm,
8. stół konferencyjny (1 szt.) - 3500 x 1200 mm,
9. krzesło konferencyjne (48 szt.) - fotel na konstrukcji metalowej chromowanej. Kubełek plastikowy z tapicerką na siedzisku,
10. fotel obrotowy pracowniczy (24 szt.) - krzesło obrotowe tapicerowane z podłokietnikiem,
11. fotel gabinetowy (4 szt.) - fotel menedżerski tapicerowany,
12. fotel (1 szt.) - fotel wypoczynkowy na płozach 920 x 890 mm,
13. stolik mały (3 szt.) - 800 x 800 x 390 mm,
14. sofa 2-osobowa (2 szt.) - sofa na płozach 1570 x 890 mm,
15. sofa 3-osobowa (1 szt.) - sofa wypoczynkowa na płozach 2200 x 890 mm,
16. szafa aktowo-ubraniowa (7 szt.) - szer. 800 mm, gł. 420 mm, wys. 1890 mm,
17. szafa aktowa (7 szt.) - szer. 800 mm, gł. 420 mm, wys. 1890 mm,
18. szafka z szufladami (13 szt.) - 800 x 420 x 780 mm,
19. szafka na dokumenty (11 szt.) - 800 x 420 x 780 mm,
20. regał otwarty (10 szt.) - 800 x 420 x 1890 mm,
21. regał metalowy (21 szt.) – 2000 x 1200 x 500 mm
22. stół roboczy (7 szt.) - 1600 x 800 mm,
23. stół roboczy (3 szt.) - 1200 x 800 mm,
24. stół roboczy warsztatowy (10 szt.) - z półką, szer. 800 mm, dł. 1600 mm, wys. 720-900 mm,
25. szafa szatniowa (1 szt.) - z płyt HPL na ławce,
26. fotel konferencyjny (11 szt.) - fotel obrotowy gościnny na stelażu stalowym typu HS,
b) dostawa zabudowy kuchennej:
27. szafki podblatowe-stojące (1 zestaw) - szer. 3610 mm, gł. 600 mm, wys. 861 mm
28. szafki nadblatowe-wiszące (1 zestaw) - szer. 3610 mm, gł. 400 mm, wys. 720 mm
Dopuszcza się tolerancję każdego z wymiarów mebli w zakresie +/- 15mm
Pozostałe warunki:
" Transport i wniesienie mebli
" Montaż mebli
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39112000-0 - Krzesła

39113100-8 - Fotele

39121100-7 - Biurka

39131000-9 - Regały biurowe

39151200-7 - Stoły robocze

39151300-8 - Meble modułowe

39153000-9 - Meble konferencyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony i podpisany formularz oferty, zawierający informacje o oferowanych meblach – producenta / wyrób własny, model, cenę - Załącznik nr 2 do SWZ.
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ,
3) opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (składane w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy) lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną (w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu” – Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
1) zmiany terminów, o których mowa w umowie - gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe ich zachowanie – poprzez ich przedłużenie o okres uzgodniony między stronami, z tym, że nie dłuższy niż ten podczas którego z powodu siły wyższej nie było możliwości realizacji umowy, bądź jej części;
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, jeżeli dotrzymanie ustalonego terminu byłoby niemożliwe z winy Zamawiającego np. brak przygotowania miejsca dostawy lub w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie.
3) zmiany wyrobu (asortymentu) na wyrób (asortyment) spełniający wszystkie wymogi określone w dokumentach postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, przy zachowaniu identycznych warunków gwarancji oraz rękojmi jak dla wyrobu pierwotnego oraz z zachowaniem cen określonych w ofercie, w następujących sytuacjach:
a) w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów,
b) w celu poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa,
c) w celu aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów
d) gdy z powodu siły wyższej nie ma możliwości dostarczenia zaoferowanych wyrobów w terminie ustalonym w umowie a Zamawiający nie wyraził zgody na jego przedłużenie;
e) gdy doszło do zamknięcia wstrzymania bądź uszkodzenia (w tym także czasowego) linii produkcyjnej wyrobu bądź jego części,
f) gdy po złożeniu oferty przez Wykonawcę, wyrób, który zaoferował bądź jego element został objęty ochroną patentową przez inny podmiot,
4) innych postanowień umowy – w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności zmiany przepisów prawa, które uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w niej przewidzianych. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć termin (okres) wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w razie zaistnienia sytuacji określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zasadach w tym przepisie przewidzianych.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania zawiera projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-24 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 90 dni od daty podpisania umowy.

Zobacz inne

Prawo