Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00033123/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Elbląg

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Przezmark Osiedle, gmina Elbląg, w wyniku którego powstanie 12 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Browarna 85

1.4.2.) Miejscowość: Elbląg

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 552341884

1.4.8.) Numer faksu: 552340871

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminaelblag.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00033123

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00526365

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 11:00

Po zmianie:
2023-02-03 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 11:10

Po zmianie:
2023-02-03 11:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-17

Po zmianie:
2023-03-05

Zobacz inne

Prawo