Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00033329/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi przygotowania scenariuszy oraz realizację i montaż w oparciu o powstałe scenariusze animowanych filmów instruktażowych i informacyjno – edukacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: PFRON

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012059538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-828

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aniedoszewska@pfron.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pfron.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi przygotowania scenariuszy oraz realizację i montaż w oparciu o powstałe scenariusze animowanych filmów instruktażowych i informacyjno – edukacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dac49bf1-957a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00033329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00053174/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Przygotowanie filmów instruktażowych i filmów informacyjnych nt. standardów obsługi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POWER

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pfron

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pfron

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zostały opisane w Rozdziale XIV i XV
SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Działając na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
dalej „Postępowanie”, Zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
1.1 Tożsamość administratora
Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w
Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.
1.2 Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 50 55
500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
1.3 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez
e-mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem.
1.4 Cele przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Postępowania oraz archiwizacja dokumentacji zgromadzonej w jego
wyniku. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu, w tym ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
1.5 Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja przez administratora obowiązku
prawnego). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przez administratora jest prawnie uzasadnionego
interesu podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
1.6 Źródło danych osobowych
Administrator może pozyskiwać dane osobowe przedstawicieli Wykonawcy za jego pośrednictwem.
1.7 Kategorie danych osobowych
Zakres danych dotyczących przedstawicieli Wykonawcy obejmuje dane osobowe przedstawione w ofercie, w szczególności imię,
nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
1.8 Okres, przez który dane będą przechowywane
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z przepisami o zamówieniach
publicznych oraz zasadami archiwizacji dokumentacji obowiązującymi u administratora.
1.9 Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe
Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługę publikacji ogłoszeń o zamówieniach
publicznych, usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej, pocztowe, dostawy lub utrzymania systemów informatycznych. Dane
osobowe mogą być udostępniane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących
przepisów, np. organom publicznym. Niezależnie od powyższego odbiorcami danych osobowych mogą być wszyscy zainteresowani przebiegiem Postępowania, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.10 Prawa podmiotów danych Osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe
przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo:
1) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;
2) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystania z tego
prawa nie może naruszać integralności protokołu Postępowania oraz jego załączników oraz nie może skutkować zmianą wyniku
Postępowania ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą – Prawo
zamówień publicznych;
3) na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3
lit. b, d oraz e RODO;
4) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem, że
zgłoszenie tego żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia Postępowania;
5) na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO.
1.11 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem
przetwarzanie danych osobowych przez administratora.
1.12 Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe (konsekwencją niepodania danych w zakresie wynikającym z SWZ będzie odrzucenie
oferty na zasadach wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych).
1.13 Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.
1.14 Informacja o możliwości przekazania danych osobowych do państwa trzeciego
W związku z jawnością Postępowania dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Realizacja obowiązku informacyjnego w imieniu administratora
2.1 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora osobom,
których dane zawarte są w ofercie.
2.2 W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy zamawiający
przeprowadzi weryfikację wdrożenia przez Wykonawcę odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych z
przepisami o ochronie danych osobowych i chroniących prawa osób, których dane dotyczą

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/02/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie scenariuszy oraz realizacja i montaż w oparciu
o powstałe scenariusze:
1) pięciu maksymalnie 4 minutowych animowanych filmów instruktażowych dotyczących obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością: ruchową, wzroku, słuchu, intelektualną i w spektrum autyzmu w oparciu o przygotowane przez Zamawiającego standardy: (i) informowania i komunikowania się oraz (ii) pomocy w podróży;
2) trzech maksymalnie 4 minutowych animowanych filmów informacyjno - edukacyjnych nt. opracowanego w projekcie pn. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” standardu informowania i komunikowania się odrębnie dla: transportu kolejowego, miejskiego i międzymiastowego;
3) trzech maksymalnie 4 minutowych animowanych filmów informacyjno - edukacyjnych nt. opracowanego w projekcie pn. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” standardu pomocy w podróży odrębnie dla: transportu kolejowego, miejskiego i międzymiastowego.
2. Opis przedmiotu zamówienia został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92111100-3 - Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi podobne do przedmiotu zamówienia; za usługę odpowiadającą rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uważa się usługę* polegającą na przygotowaniu scenariuszy oraz realizacji i montażu m.in. animowanych filmów/spotów wraz z napisami rozszerzonymi w języku polskim i/lub audiodeskrypcją o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (w przypadku jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu zawarcia umowy na realizację usługi),

* Przez usługę Zamawiający rozumie jedną umowę/zamówienie/zlecenie.

2) Skieruje do realizacji zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.:
A. ekipę realizacyjną mającą doświadczenie w realizacji produkcji prezentacji w formie filmów z wykorzystaniem animacji o charakterze instruktażowym i/lub promocyjnym i/lub reklamowym, zapewniającą wysoką jakość wykonania zamówienia, złożoną co najmniej z:
a) scenarzysty – 1 osoba z doświadczeniem w zakresie przygotowania scenariusza, wynikającym z udziału w co najmniej 3 projektach związanych z przygotowaniem i realizacją min. 4-minutowych filmów animowanych (promocyjnych/reklamowych/szkoleniowych/ instruktażowych) w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert,
b) reżysera – 1 osoba z doświadczeniem w zakresie reżyserii, wynikającym z udziału w co najmniej 3 projektach związanych z przygotowaniem i realizacją min. 4 -minutowych filmów animowanych (promocyjnych/reklamowych/szkoleniowych/ instruktażowych) w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert,
c) specjalisty od pisania audiodeskrypcji - 1 osoba z doświadczeniem w zakresie pisania audiodeskrypcji, wynikającym z udziału w co najmniej 3 projektach związanych z przygotowaniem i realizacją min. 4 -minutowych filmów animowanych (promocyjnych/reklamowych/szkoleniowych/ instruktażowych) w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert,
d) tłumacza języka ukraińskiego – 1 osoba z ukończonymi studiami wyższymi, minimum licencjat na kierunku filologicznym języka ukraińskiego (w kraju lub za granicą) lub legitymująca się certyfikatem C1 lub równoważnym (poziom biegły) języka ukraińskiego zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Langues) lub posiadająca ukończone studia podyplomowe (w kraju lub za granicą) w zakresie tłumaczenia języka ukraińskiego lub posiadająca prawo do wykonywania w Polsce zawodu tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego, która w ostatnich trzech latach przetłumaczyła łącznie co najmniej 1000 stron obliczeniowych tekstu (1800 znaków ze spacjami każda) z języka polskiego na ukraiński i z języka ukraińskiego na polski,
B. ekipę do produkcji filmów, z przeznaczeniem do emisji w Internecie, telewizji oraz na targach, konferencjach, pokazach, eventach, złożoną co najmniej z:
a) realizatora postprodukcji - montażysty (offline i online) – 1 osoba z doświadczeniem w zakresie postprodukcji – wykonanie montażu filmów animowanych, wynikającym z udziału w co najmniej 3 projektach związanych z przygotowaniem i realizacją min. 4 -minutowych filmów animowanych (promocyjnych/reklamowych/szkoleniowych/instruktażowych) w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert,
b) grafika i twórcy animacji komputerowych – 1 osoba z doświadczeniem w zakresie tworzenia grafiki i animacji komputerowej (w tym 2 D lub 3D) oraz efektów specjalnych w filmie, wynikającym z udziału w co najmniej 3 projektach związanych z przygotowaniem i realizacją filmów w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert,
c) operatorów – 2 osoby z doświadczeniem w zakresie operatorskim, wynikającym z pełnienia funkcji operatora w co najmniej 3 projektach związanych z przygotowaniem i realizacją min. 4 -minutowych filmów (promocyjnych/reklamowych/szkoleniowych/instruktażowych) w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. z 2020r.poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;
2) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa:
1) Formularz ofertowy, Zamawiający zaleca przygotowanie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym,
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ,
w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, zawierające w szczególności informacje:
a) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V SWZ,
b) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w Rozdziale VI SWZ,
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku Wykonawcy, który wykazując spełnienie warunków udziału
w postepowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy). Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale
w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osoby udzielające pełnomocnictw, albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza).
6) wymóg fakultatywny: w formularzu ofertowym Wykonawca wskaże Zatrudnienie na umowę o pracę 1 osoby z niepełnosprawnościami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli Wykonawca
powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi
Wykonawcami, Wykaz usług, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 dotyczy usług, w
których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadkach świadczeń
powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub
uczestniczy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VIII ust.
3 pkt 2) SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewidział zmiany umowy w par. 8 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pfron

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

Zobacz inne

Prawo