Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Oleśnica, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00033715/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Powiat Oleśnicki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyfrowy Powiat”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Oleśnicki

1.2.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934696

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Słowackiego 10

1.4.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@poiwat-olesnicki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-olesnicki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00033715

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00511632

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe
3. Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa 1(jednej) szt. centralnego UPS obejmująca zakup fabrycznie nowego, nieużywanego
oraz
b) montaż i uruchomienie centralnego UPS wraz z dostosowaniem do istniejącej instalacji elektrycznej oraz agregatu prądotwórczego. W zakres prac wchodzi:
1) zapewnienie bezprzerwowego działania istniejących odbiorów komputerowych, obsługiwanych przez rozdzielnie piętrowe RK-1, RK-2, RK-3 i RK-4
2) wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej dla podłączenia UPS-a 30kW współpracującego z istniejącym agregatem prądotwórczym GBL 40 TDM o mocy 40kVA.
3) umiejscowienie UPS-a w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego- pomieszczenie garażowe znajdujące się przy budynku starostwa
4) dostarczenie UPS-a z modułem bypassu zewnętrznego
5) wykonanie w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego nowej rozdzielni elektrycznej rozdziału zasilania dla podłączenia UPS-a ( dwie linie zasilające) i bypassu zewnętrznego
6) wykonanie podłączenia nowej rozdzielni do istniejącego SZR-a współpracującego z agregatem.
7) doprowadzenie minimum jedną linię sieci komputerowej do UPS-a z najbliższego punktu dystrybucyjnego.
8) zamontowanie wyłącznika p/poż POE w okolicy rozdzielni głównej budynku ( przy wejściu głównym) i połączenie wyłącznika POE przewodem HDGS do UPS.
9) wykonanie niezbędnego okablowania elektrycznego, umożliwiającego podłączenie UPS-a.
10) podłączenie i uruchomienie UPS-a.
11) opracowanie dokumentacji powykonawczej.

4. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale III a SWZ.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji dostaw określają:
1) opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SWZ
2) wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ

Po zmianie:
1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe
3. Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa 1(jednej) szt. centralnego UPS obejmująca zakup fabrycznie nowego, nieużywanego
oraz
b) montaż i uruchomienie centralnego UPS wraz z dostosowaniem do istniejącej instalacji elektrycznej oraz agregatu prądotwórczego. W zakres prac wchodzi:
1) zapewnienie bezprzerwowego działania istniejących odbiorów komputerowych, obsługiwanych przez rozdzielnie piętrowe RK-1, RK-2, RK-3 i RK-4 w dni robocze w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30”
2) wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej dla podłączenia UPS-a 30kW współpracującego z istniejącym agregatem prądotwórczym GBL 40 TDM o mocy 40kVA.
3) umiejscowienie UPS-a w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego- pomieszczenie garażowe znajdujące się przy budynku starostwa
4) dostarczenie UPS-a z modułem bypassu zewnętrznego
5) wykonanie w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego nowej rozdzielni elektrycznej rozdziału zasilania dla podłączenia UPS-a ( dwie linie zasilające) i bypassu zewnętrznego
6) wykonanie podłączenia nowej rozdzielni do istniejącego SZR-a współpracującego z agregatem.
7) doprowadzenie minimum jedną linię sieci komputerowej do UPS-a z najbliższego punktu dystrybucyjnego.
8) zamontowanie wyłącznika p/poż POE w okolicy rozdzielni głównej budynku ( przy wejściu głównym) i połączenie wyłącznika POE przewodem HDGS do UPS.
9) wykonanie niezbędnego okablowania elektrycznego, umożliwiającego podłączenie UPS-a.
10) podłączenie i uruchomienie UPS-a.
11) opracowanie dokumentacji powykonawczej.

4. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale III a SWZ.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji dostaw określają:
1) opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SWZ
2) wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
Na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w Rozdziale III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych, przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie przez oferowany UPS norm:
1) UPS posiada oznaczenie CE, spełnia zapisy dyrektyw 73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68 i został skonstruowany i wykonany zgodnie z następującymi normami:
• EN 62040-1 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach o ograniczonym dostępie.”
• EN 62040-2 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).”
• EN 62040-3 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań (oryg.).”
2) aktualny certyfikat ISO9001 producenta UPS

Po zmianie:
Na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w Rozdziale III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych, przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie przez oferowany UPS norm:
1) UPS posiada oznaczenie CE, spełnia zapisy dyrektyw 73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68 i został skonstruowany i wykonany zgodnie z następującymi normami:
• EN 62040-1 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach o ograniczonym dostępie.”
• EN 62040-2 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).”
• EN 62040-3 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań (oryg.).”
2) aktualny certyfikat ISO 9001 producenta UPS lub równoważny dokument zapewnienia jakości dla oferowanego urządzenia

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
5. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ (załącznik nr 3 do SWZ),
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 8 SWZ (Załącznik nr 3a do SWZ) - (jeżeli dotyczy)
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 (Załącznik nr 4 do SWZ) - (jeżeli dotyczy)
4) odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty lub pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy) z uwzględnieniem zapisów poniższego ust 8 i 9.
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (Załącznik nr 5 do SWZ) – (jeżeli dotyczy)
6) potwierdzenie, że UPS posiada oznaczenie CE, spełnia zapisy dyrektyw 73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68 i został skonstruowany i wykonany zgodnie z następującymi normami:
• EN 62040-1 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach o ograniczonym dostępie.”
• EN 62040-2 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).”
• EN 62040-3 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań (oryg.).”
7) aktualny certyfikat ISO9001 producenta UPS-a
8) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)

Po zmianie:
5. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ (załącznik nr 3 do SWZ),
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 8 SWZ (Załącznik nr 3a do SWZ) - (jeżeli dotyczy)
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 (Załącznik nr 4 do SWZ) - (jeżeli dotyczy)
4) odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty lub pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy) z uwzględnieniem zapisów poniższego ust 8 i 9.
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (Załącznik nr 5 do SWZ) – (jeżeli dotyczy)
6) potwierdzenie, że UPS posiada oznaczenie CE, spełnia zapisy dyrektyw 73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68 i został skonstruowany i wykonany zgodnie z następującymi normami:
• EN 62040-1 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach o ograniczonym dostępie.”
• EN 62040-2 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).”
• EN 62040-3 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań (oryg.).”
7) „aktualny certyfikat ISO 9001 producenta UPS lub równoważny dokument zapewnienia jakości dla oferowanego urządzenia”
8) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-17 10:00

Po zmianie:
2023-01-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-17 10:30

Po zmianie:
2023-01-24 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-15

Po zmianie:
2023-02-22

Zobacz inne

Prawo