Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sieradz, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00034343/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.3.) Oddział zamawiającego: MOSiR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 731001210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Sieradz

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodek@mosirsieradz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirsieradz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Miasto Sieradz

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 827 223 77 37

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: plac Wojewódzki 1

1.11.4.) Miejscowość: Sieradz

1.11.5.) Kod pocztowy: 98-200

1.11.6.) Województwo: łódzkie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.11.9.) Numer telefonu: 43 826 61 10

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umsieradz.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.umsieradz.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-029d42ab-9182-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00034343

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007284/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmsieradz.e-zp.finn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Systemu e-ZP pod adresem https://gmsieradz.e-zp.finn.pl
zwanego dalej Systemem. 2. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów opisane są w rozdziale XXIII
SWZ.
3. Osoby wskazane do komunikowania się z Wykonawcami: Justyna Socha-Florczak, tel. 43 826 61 10.
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Systemu
(zwaną dalej Instrukcją). Instrukcja została zamieszczona w Systemie pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokonując rejestracji Wykonawca
akceptuje Regulamin korzystania z Systemu. Regulamin korzystania z Systemu dostępny jest pod adresem: https://gmsieradz.ezp.
finn.pl/regulations/REGU
W Systemie znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy
instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie
pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
Złożenie oferty/oferty dodatkowej w trybie podstawowym/oferty dodatkowej poprzez System wymaga posiadania przez Wykonawcę
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone
w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 poz. 173).
8.Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu:
a) format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b) komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c) oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera
synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
9. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
b) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63
i późniejsze;
c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
d) korzystanie z wbudowanej w System funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system
teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
- wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web
Start (JavaWS) lub
- wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania
podpisu elektronicznego,
e) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);
f) podpis zaufany;
g) certyfikat osobisty;
h) dopuszczalne formaty danych: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .rtf, .xml (zalecany .pdf);
i) maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty/oferty dodatkowej w trybie podstawowym/oferty dodatkowej
oraz wiadomości wynosi 150 MB;
j) w zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą
Systemu oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego
możliwa jest po upływie terminu składania ofert;
10. W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES,
XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).
Pliki można podpisać przed dołączeniem do Systemu za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu
e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna została zawarta w załączniku nr 8 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula Informacyjna została zawarta w załączniku nr 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOR-Z.271.61.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przy ul. Sportowej 1 (dalej: MOSIR), w łącznej ilości do 40.000 litrów.
Wymagane parametry oleju wg: PN-C-96024:2011:
gęstość w temperaturze 15ºC max 860 kg/m³
wartość opałowa nie niższa niż : 42,6 MJ/kg
temperatura zapłonu ( ºC) min. 56 ºC
lepkość kinematyczna w temp. 20 º C nie wyższa niż 6,00 mm²/s
zawartość siarki nie wyższa niż 0,10 % m/m
zawartość wody nie więcej 200 mg/kg
zawartość zanieczyszczeń stałych nie więcej niż 24 mg/kg
pozostałość po spopieleniu nie więcej niż 0,01% m/m
pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej nie więcej niż 0,03 % m/m

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami i sposobem oceny ofert dla wszystkich części zamówienia:

- łączna cena ofertowa brutto – waga 100%

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:

Sposób obliczania oceny za łączną cenę ofertową brutto:
(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt x 100%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanej łącznej ceny brutto, oferta zostanie odrzucona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi- olejem opałowym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, aktualną na dzień składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z nich wykaże się posiadaniem ww. koncesji i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie w zakresie dostawy oleju opałowego z przeznaczeniem na cele grzewcze o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.
W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu trwania dostawy, dotyczą części umowy już zrealizowanej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z nich wykaże się wykonaniem dostaw, do realizacji których te zdolności są wymagane
w pełnym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu u.o.k.k., z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi- olejem opałowym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi,
b) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następującego przedmiotowego środka dowodowego:
- wydruk ceny za 1 litr oleju opałowego z dnia ogłoszenia postępowania ze strony internetowej producenta, który zaopatruje Wykonawcę.
2. Przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają procedurze złożenia lub uzupełnienia zgodnie art. 107 ust. 3 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3a do SWZ, składa ten Wykonawca, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
c) dokumenty, o których mowa w rozdziale XI pkt 2 ppkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie,
d) dokumenty i wykaz, o których mowa w rozdziale XI pkt 2 ppkt 2 składa Wykonawca, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty:
a) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa lub
b) w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę/ów lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, poświadczającymi zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci elektronicznej.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane, zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, stanowiące załącznik nr 7 do SWZ, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w pkt 5:
a) w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, lub
b) w przypadku, gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci elektronicznej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień zawartej umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, o ile nic innego nie wynika z treści umowy.
3. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę możliwa jest jedynie w przypadku gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodują rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiałów równoważnych.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
b) w przypadkach i na warunkach określonych w § 3 ust. 2 umowy.
6. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.
7. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmsieradz.e-zp.finn.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie 3 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą sumę punktów we wszystkich
kryteriach łącznie.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 1 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – zwanej dalej u.p.w.a.
4. Na podstawie art. 7 ust. 1 u.p.w.a., z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 u.p.w.a., z postępowania wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.w.a.;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późniejszymi zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.w.a.;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.w.a.
5. Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami

Zobacz inne

Prawo