Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Purda, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00034479/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA PURDA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Purdzie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PURDA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743189

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Purda 19

1.4.2.) Miejscowość: Purda

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-030

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.7.) Numer telefonu: +48 89 512 22 23

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@purda.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.purda.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00034479

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00523152

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-18 11:00

Po zmianie:
2023-01-20 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-18 12:00

Po zmianie:
2023-01-20 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-16

Po zmianie:
2023-02-18

Zobacz inne

Prawo