Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Konstancin-Jeziorna, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00034891/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa materiałów szewnych dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142013120

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wierzejewskiego 12

1.4.2.) Miejscowość: Konstancin-Jeziorna

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-510

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@stocer.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stocer.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00034891

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00004203

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. p.z.p.
3. Kwota wadium:
Pakiet 1 - wynosi: 1.297,00 zł
Pakiet 2 – wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 3 – wynosi: 141,00 zł
Pakiet 4 – wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 5 – wynosi: 456,00 zł
Pakiet 6 – wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 7 – wynosi: 231,00 zł
Pakiet 8- wynosi: 192,00 zł
Pakiet 9- wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 10- wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 11- wynosi: 220,00 zł
Pakiet 12- wynosi: 246,00 zł
Pakiet 13- wynosi: 246,00 zł
Pakiet 14- wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 15- wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 16- wynosi: 910,00 zł
Pakiet 17- wynosi: 108,00 zł
Pakiet 18- wynosi: 237,00 zł
Pakiet 19- wynosi: 101,00 zł
Pakiet 20- wynosi: 188,00 zł
Pakiet 21- wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 22- wynosi: 448,00 zł
Pakiet 23- wynosi: 630,00 zł
Pakiet 24- wynosi: 488,00 zł
Pakiet 25- wynosi: 353,00 zł
Pakiet 26-wynosi: 281,00 zł
Pakiet 27- wynosi: 578,00 zł
Pakiet 28- wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 29- wynosi: 187,00 zł

4. Wadium należy wnieść do dnia 19.01.2023 r. do godz. 10:00.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto:

Banku Millenium S.A. 57 1160 2202 0000 0003 1557 0460
z dopiskiem; Wadium- znak sprawy TP 106-2022 oraz podanie numeru NIP Firmy

6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa wyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
8. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego (w pieniądzu) lub wniesienie wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w formie niepieniężnej).
9. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
• być wystawione na Zamawiającego - MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI „STOCER” Sp. z o.o.,
• zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta/poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
• okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.
10. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, Zamawiający wymaga złożenia oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Dokument w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty i złożyć przy użyciu Systemu Zamawiającego do dnia i godziny składania ofert.
11. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa art. 98 p.z.p.

Po zmianie:
1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. p.z.p.
3. Kwota wadium:
Pakiet 1 - wynosi: 1.297,00 zł
Pakiet 2 – wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 3 – wynosi: 141,00 zł
Pakiet 4 – wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 5 – wynosi: 456,00 zł
Pakiet 6 – wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 7 – wynosi: 231,00 zł
Pakiet 8- wynosi: 192,00 zł
Pakiet 9- wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 10- wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 11- wynosi: 220,00 zł
Pakiet 12- wynosi: 246,00 zł
Pakiet 13- wynosi: 246,00 zł
Pakiet 14- wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 15- wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 16- wynosi: 905,00 zł
Pakiet 16A- nie jest wymagane
Pakiet 17- wynosi: 108,00 zł
Pakiet 18- wynosi: 237,00 zł
Pakiet 19- wynosi: 101,00 zł
Pakiet 20- wynosi: 188,00 zł
Pakiet 21- wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 22- wynosi: 448,00 zł
Pakiet 23- wynosi: 630,00 zł
Pakiet 24- wynosi: 488,00 zł
Pakiet 25- wynosi: 353,00 zł
Pakiet 26-wynosi: 281,00 zł
Pakiet 27- wynosi: 578,00 zł
Pakiet 28- wynosi: nie jest wymagane
Pakiet 29- wynosi: 187,00 zł

4. Wadium należy wnieść do dnia 19.01.2023 r. do godz. 10:00.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto:

Banku Millenium S.A. 57 1160 2202 0000 0003 1557 0460
z dopiskiem; Wadium- znak sprawy TP 106-2022 oraz podanie numeru NIP Firmy

6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa wyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
8. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego (w pieniądzu) lub wniesienie wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w formie niepieniężnej).
9. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
• być wystawione na Zamawiającego - MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI „STOCER” Sp. z o.o.,
• zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta/poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
• okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.
10. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, Zamawiający wymaga złożenia oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Dokument w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty i złożyć przy użyciu Systemu Zamawiającego do dnia i godziny składania ofert.
11. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa art. 98 p.z.p.

Zobacz inne

Prawo