Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tryńcza, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00035082/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Tryńcza

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tryńczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tryńcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 37-204 Tryńcza 127

1.5.2.) Miejscowość: Tryńcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-204

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.tryncza@data.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tryncza.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tryńczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f653c1f-7f75-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035082

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028721/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa Centrum Opiekuńczo –Mieszkalnego w Tryńczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f653c1f-7f75-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl . W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@tryncza.eu (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, wskazane w rozdziale 10 pkt 8 SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisany został w rozdziale 14 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia, oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia oraz posiadania przez użytkownika uprawnienia do komunikacji. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych zostały opisane w rozdziale 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127;
• w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres: iod@tryncza.eu
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tryńczy prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji oraz zawarcia umowy;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z poź. zm.);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, na czas przewidziany przepisami prawa;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UIB.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3468987,35 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tryńczy, na terenie części działki oznaczonej nr ewid. 463 w miejscowości Tryńcza, gm. Tryńcza.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:
2.1. budowy centrum opiekuńczo mieszkalnego wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz komunikacyjną o następujących parametrach:
 liczba kondygnacji – 2,
 powierzchnia zabudowy - 243,80 m2,
 kubatura – ok. 1875,0 m3,
2.2. elementów małej architektury (w tym altana),
2.3. ogrodzenia terenu,
2.4. zagospodarowania terenu, w tym utwardzenia terenu (dojazdy i miejsca postojowe) wraz infrastrukturą instalacyjną.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszących robót budowlanych, usług i dostaw związanych z wykonaniem zamówienia na obiekt gotowy do użytkowania, opisanych w SWZ, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i opracowanej dokumentacji projektowej.
4. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo –mieszkalne” na podstawie zawartej umowy na realizację zadania pn. „Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją gazu w Tryńczy”.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w następujących dokumentach:
5.1. Załącznik nr 7 do SWZ – Dokumentacja projektowa,
5.2. Załącznik nr 8 do SWZ – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
5.3. Załącznik nr 9 do SWZ - Przedmiar robót,
5.4. Załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (zawierające pozostałe warunki dotyczące zamówienia).
Uwaga: Zamawiający informuje że załączony przedmiar ma charakter pomocniczy. Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45410000-4 - Tynkowanie

45313100-5 - Instalowanie wind

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości 500 000 zł netto.
Zamówienia te będą mogły dotyczyć przedmiotu zamówienia określonego w SWZ i będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w stosunku do opisanych w niniejszym postępowaniu. Zakres robót budowlanych obejmuje roboty związane z przedmiotem zamówienia m.in. robót wykończeniowych, instalacyjnych oraz zagospodarowaniem terenu. Zamówienia zostaną udzielone na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej określonych kryteriów i przypisanego im znaczenia (wagi). Dla dokonania oceny ofert waga w kryteriach oceny określona w procentach zostanie przeliczona na punkty, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Ocenie podlegać będą oferty niepodlegające odrzuceniu. Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany
w rozdziale 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków,
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków,
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków,
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Zamawiający określa, że warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę budowlaną (zrealizowaną w ramach jednego zamówienia) polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie budynku o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) brutto.
4.2. Zamawiający określa, że warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca skieruje do realizacji zamówienia przynajmniej 1 (jedną) osobę posiadającą uprawnienia budowlane:
- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi - która pełniła będzie funkcję kierownika budowy,
- w specjalności instalacyjnej branży elektrycznej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi – która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej,
- w specjalności instalacyjnej branży sanitarnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi – która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa albo odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wymienionych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (na potwierdzenie spełniania warunku o którym mowa w rozdziale 6 pkt 2.1.4.1. SWZ). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Uwaga:
W przypadku wartości podanych w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg. średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, o którym mowa w rozdziale 8 pkt 2.1.1. dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na potwierdzenie spełniania warunku o którym mowa w rozdziale 6 pkt 2.1.4.2. SWZ). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) - podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym;
2. Oświadczenie/a wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale 8 pkt 1.1. SWZ - podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym;
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, o którym mowa w rozdziale 8 pkt 1.3. SWZ (jeżeli dotyczy) - podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym;
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust 5 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale 8 pkt 1.2.3. SWZ - (jeżeli dotyczy) - podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym;
5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik albo pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy — dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym,
6. Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa – (jeżeli dotyczy) - podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdziale 8 pkt 1.1. SWZ potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą każdy z wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia
zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią załącznik
nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). W celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert zawarte w załączniku Nr 2/2a do SWZ.

Zobacz inne

Prawo