Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Białystok, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00035109/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Białystok

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oprac. dok. projekt. dla zad pn.: ,,Rozbiórka i budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku'' wraz z uzysk. niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i prawomoc. dec. admin. oraz pełnieniem nadz. autorskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Białystok

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Słonimska 1

1.4.2.) Miejscowość: Białystok

1.4.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dgk@um.bialystok.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035109

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00510975

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 10:00

Po zmianie:
2023-01-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 11:00

Po zmianie:
2023-01-23 11:00

Zobacz inne

Prawo