Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gubin, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00035442/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Gubin

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów
i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci Sękowice – Gmina Gubin”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gubin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Pokoju 20

1.5.2.) Miejscowość: Gubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-620

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 68 359 16 40

1.5.8.) Numer faksu: 683594546

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminagubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminagubin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów
i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci Sękowice – Gmina Gubin”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e58bbd5-959c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019245/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i Luboszyce oraz modernizacja suw w m-ci Sękowice – Gmina Gubin”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e58bbd5-959c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344).
2. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: urzad@gminagubin.pl, adres strony internetowej www.bip.gminagubin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu »Wykonawca« na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa »Regulamin Platformy e- »Centrum Pomocy«.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy
e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z »Formularzy do komunikacji« w pełnym zakresie wymaga posiadania konta »Wykonawcy« na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania
z »Formularzy do komunikacji« służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy
w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu
w podglądzie postępowania w zakładce »Komunikacja«

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin tel. 68 359 16 40
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.2.2023.DK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych
w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci Sękowice – Gmina Gubin”Zakresem inwestycji jest budowa nowego wodociągu o długości ok. 2,8 km wraz z przyłączami w ilości ok. 40 szt. w m-ci Kozów i Luboszyce dla ok. 197 mieszkańców oraz modernizacja SUW Sękowice poprzez, m.in.:
-modernizację SUW (m.in. modernizacje instalacji napowietrzania wody surowej aerator, modernizacja instalacji uzdatniania wody, wymiana zestawu pomp sieciowych wraz z pompą płukania, wymiana orurowania wewnątrz stacji, wymiana przepustnic na pneumatyczne, instalacja dezynfekcji wody pitnej chlorator i lampa UV, instalacja zasilania i AKP plus telemetria,);
Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie PFU. Zakres prac: prace budowlane, roboty i czynności związane z budową sieci i przyłączy oraz modernizacją stacji, przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, operatów, projektów, uzgodnień, planów, itp. niezbędnych do realizacji inwestycji wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej i pomiarami geodezyjnymi powykonawczymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45232460-4 - Roboty sanitarne

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnętrznej

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny, okresu gwarancji
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Ofertom pozostałych Wykonawców, spełniającym wymagania kryteriów, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp i przedmiotowej SWZ oraz zostanie uznana
za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż min 1 500 000 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. jedno zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub budowie stacji uzdatniania wody lub budowie obiektów infrastruktury wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł - potwierdzone dowodem określającym czy te usługi zostały wykonane należycie.
b) Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5 ppkt 4) lit. a, również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od wymaganych w pkt 5 ppkt 4)
lit. a. Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr 5 do SWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót lub spełniających wymagania pkt 5 ppkt 4) lit. a), które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań;
c) Zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające zgodnie z ustawą Prawo budowlane: (wg załącznika nr 6 do SWZ)
1) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie robót sanitarnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;
2) Co najmniej jedna osoba do kierowanie robotami budowlanymi – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie;
3) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie niezbędnym do prowadzenia obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania pomiarów powykonawczych obiektów oczyszczalni.
4) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie instalacji elektrycznych do 1 kV

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
3) wykazu (sporządzony wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ) robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
5) wykazu (sporządzony wg wzoru załącznika nr 6 do SWZ) osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
8.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. – pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników, jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
8.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 20 000 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione w:
a) w pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2020 poz. 299 )
2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku:
Gmina Gubin ul. Obrońców Pokoju 20 66-620 Gubin
nr rachunku: PKO SA 61 1020 5402 0000 0902 0027 8754
z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci Sękowice – Gmina Gubin”UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
2. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą
(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) wskazać beneficjentem poręczenia lub gwarancji
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
3. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej.
4. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp. zostanie odrzucona.
5. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnieniu warunków w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w następujących przypadkach:
1) zmiany w trakcie wykonywania Umowy, warunków projektowania w szczególności
z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do projektu wykonawczego wykonania wzmocnienia gruntu pod istniejącymi ścianami murowanymi;
2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
3) wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych niekorzystnych warunków atmosferycznych wiatr, z zastrzeżeniem że okoliczności, o których mowa poniżej występują przez minimum 14 kolejnych dni:
a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
b) gwałtowne opady deszczu śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,
4) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej;
5) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
6) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb
i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
7) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie;
8) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np.
z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych,
g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, itp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

DOFINANSOWANIE: Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą
NR Edycja3PGR/2021/4346//PolskiLad dotyczącą realizacji inwestycji: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci Sękowice – Gmina Gubin

Zobacz inne

Prawo