Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00035649/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewaluacja ex post Programu Innowacje Społeczne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141032404

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Chmielna 69

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-801

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ncbr.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/ncbr

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035649

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00514772

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 10:30

Po zmianie:
2023-01-25 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 11:00

Po zmianie:
2023-01-25 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-18

Po zmianie:
2023-02-23

Zobacz inne

Prawo