Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zakopane, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00035682/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi ubezpieczenia Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem w okresie 01.02.2023 – 31.01.2025 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

1.2.) Oddział zamawiającego: cosopozakopane

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142733356

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bronisława Czecha

1.4.2.) Miejscowość: Zakopane

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.zakopane@cos.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cos.pl/65/zakopane

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Centralny Ośrodek Sportu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035682

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00003270

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Zamawiający przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia

Przed zmianą:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Przed zmianą:
1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu wg. wzoru zawartego w formularzu oferty.
• oświadczenie składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia zastępuje podmiotowe środki dowodowe;
• w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
• dokument wymagany, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
• dokument wymagany, jeżeli oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu składania przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.
Pełna treść w swz i zgodnie z pzp

Po zmianie:
1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu wg. wzoru zawartego w formularzu oferty.
• oświadczenie składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (zawarte w treści formularza oferty);
• w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
• dokument wymagany, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
• dokument wymagany, jeżeli oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu składania przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.
Pełna treść w swz i zgodnie z pzp

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 09:00

Po zmianie:
2023-01-20 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 09:30

Po zmianie:
2023-01-20 13:30

Zobacz inne

Prawo