Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nakło nad Notecią, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00036086/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

NAKIELSKA ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy 27 000 litrów oleju opałowego do kotłowni lokalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NAKIELSKA ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 093161015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Krzywoustego 7A

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nadm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomosciami wykonywane na zlecenie.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy 27 000 litrów oleju opałowego do kotłowni lokalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f807012-9635-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00036086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nadm

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nadm

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. dla Użytkowników (Wykonawców), zwany dalej Regulaminem na Platformie. W przypadku pytań technicznych związanych z działaniem systemu, Zamawiający prosi o kontakt
z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem +48 (22) 101 02 02, lub adresem e – mail: cwk@platformazakupowa.pl.
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie
oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.
4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty
lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150MB każdy (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne, umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługa JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,
3) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
4) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego
z zegarem Głównego urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych), dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Bolesława Krzywoustego 7a, 89-100 Nakło nad Notecią.
2) Inspektorem danych osobowych w Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest Jakub Pawlak, e – mail: inspektorodo@nadm.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy.
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7) W odniesieniu do podanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/PZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy 27 000 litrów oleju opałowego lekkiego, spełniającego warunki PN – C 96024 dla niżej wymienionych kotłowni lokalnych:
Lubaszcz 11 – 21 000 litrów
Trzeciewnica, ul. Słoneczna 7 – 6 000 litrów
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo na wniosek Zamawiającego, określając ilość oleju opałowego i miejsce odbioru (poszczególne kotłownie). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie do dwóch dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego. Dopuszcza się telefoniczne ustalanie terminów dostaw.
Zamawiający informuje, iż podana w niniejszej specyfikacji wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostaw, co do ilości ze względu na aktualne potrzeby.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia co do ilości
ze względu na zmianę własności przedmiotowych kotłowni, przyjmowania nowych kotłowni, przekwalifikowania kotłowni ze względu na rodzaj opału lub też w przypadku sytuacji i zdarzeń, których nie można było przewidzieć w obecnym momencie.
Dostawa oleju odbywać się będzie bezpłatnie transportem własnym Wykonawcy.
Olej opałowy powinien spełniać wymagania jakościowe, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.). Parametry techniczne
i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach
do przywołanego wyżej rozporządzenia.
Olej opałowy powinien pochodzić z bieżącej produkcji.
Olej opałowy powinien być dostarczany cysternami samochodowymi będącymi
w dyspozycji Wykonawcy, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., poz. 1367 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania opcji, zgodnie z art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia max o 30% w zakresie dostaw oleju
do poszczególnych kotłowni. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego. W przypadku z korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji obliczone na podstawie ceny jednostkowej i ilości wskazanej w prawie opcji. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc pod uwagę niżej wskazane kryterium oceny ofert:
Kryterium „Cena” (C) – waga 100%
Sposób dokonania oceny ofert nastąpi przez punktowanie ww. kryteriów w skali 0 – 100 punktów.
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
C=c_n/c_b ×100 〖(max〗⁡〖liczba punktów)〗×90%
C = otrzymana liczba punktów w kryterium „Cena”
Cn = najniższa cena ofertowa
Cb = cena oferty badanej
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największa liczbę punktów, biorąc pod uwagę kryterium „Cena”, spośród ofert nieodrzuconych i spełanijących wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SWZ.
Punkty przyznawane ofertom w poszczególnych kryteriach będą liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę
nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru),
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy – zgodnie
ze wzorem określonym w Załączniku Nr 3,
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienie publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać
w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa;
b) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na formularzu ofertowym) – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani
do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa
w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik Nr 4.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się Protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
4. Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Prawo zamówień publicznych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) i ust. 2), Zamawiający działając zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
o czas opóźnienia lub przeszkody, jeżeli takie opóźnienie lub przeszkoda ma
lub będzie miała wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, uniemożliwiając dotrzymanie terminu wykonania określonego w Umowie;
b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe
z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego;
c) wystąpienia sił wyższych i klęsk żywiołowych (np. huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane
z Wykonawcą, nowe obostrzenia wynikające ze stanu epidemiologicznego
lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich władz uniemożliwiających prowadzenie robót lub pozostałych działań, itp.) niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w Umowie terminie;
d) ograniczenia w dostępie do kotłowni;
e) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy będącej następstwem działaniem organów administracji, w szczególności:
 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa,
 odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
 konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu
lub organu, którego nie przewidywano przy zawarciu Umowy,
 konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy,
 zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
f) Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
z inicjatywy Wykonawcy za zgodą Zamawiającego, w przypadku wcześniejszego wykonania Przedmiotu Umowy.


Szczegółowy opis zmian warunków zmiany umowy znajduje się w Załączniku Nr 5 do SWZ - Projekt Umowy (§).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-25 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nadm

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-25 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zobacz inne

Prawo