Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Skołyszyn, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00037106/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA SKOŁYSZYN

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i montaż mebli, wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Święcanach, na działce nr ewid. 1642/1 (ponowne postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOŁYSZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skołyszyn 12

1.5.2.) Miejscowość: Skołyszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-242

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134491729

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skolyszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.skolyszyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851950756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skołyszyn 232

1.5.2.) Miejscowość: Skołyszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-242

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzozskolyszyn@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.spzozskolyszyn.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Gmina Skołyszyn - jako pełnomocnik Zamawiającego prowadzi wszelkie czynności w postępowaniu od ogłoszenia do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie - jako drugi Zamawiający przygotowywał wspólnie z Gminą Skołyszyn materiały do postępowania i po wyborze oferty podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i montaż mebli, wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Święcanach, na działce nr ewid. 1642/1 (ponowne postępowanie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfcc11e8-9649-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00037106

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty lub oświadczenia wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub
oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca , albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. Składanie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn. Aktualna instrukcja składania oferty poprzez platformę zakupową dostępna jest pod adresem: https://drive.google.com/file//1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Zamawiający zapewnia, że ww. środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne i sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania. Zamawiający informuje także, że przesyłana przez wykonawcę informacja / wiadomość środkiem komunikacji elektronicznej (wskazana powyżej) w przypadku skrzynki e-mail będzie generowała automatycznie odpowiedź zwrotną, potwierdzającą datę, godzinę otrzymanych informacji.
Wykonawca składający ofertę, zadając pytanie lub prosząc udzielenie wyjaśnień związanych z postępowaniem (SWZ) jest proszony w jej treści o podanie swoich danych identyfikujących możliwość skorzystania z tych środków komunikacji elektronicznej. Pozwoli to na sprawny przebieg postępowania i dokonanie wyboru wykonawcy. Zamawiający dopuszcza kontakt poprzez środek komunikacji elektronicznej platformę zakupową:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn
- limit objętości plików lub spakowanych folderów do 10 plików o maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB lub w sytuacjach
awaryjnych - na skrzynkę e-mail: przetargi@skolyszyn.pl - pojemność jednej wiadomości na skrzynce - do 20 MB;
Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr postępowania oraz dane identyfikujące wykonawcę. Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05).
Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach:
- .com - .exe - .bat - .msi.
W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób sporządzania oferty, załączników, dokumentów i oświadczeń określony został Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U.z2020 r. poz. 2452). Zamawiający dopuszcza także – przed terminem składania ofert zadawanie pytań/żądanie wyjaśnień do
swz czy prowadzonego postępowania poprzez środek komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn przy niniejszym postępowaniu lub awaryjnie poprzez skrzynkę e-mail:
przetargi@skolyszyn.pl.
Pozostałe szczegóły i wytyczne zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
• W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy pn.:
"Zakup i montaż mebli, wyposażenia oraz mebli i urządzeń medycznych do nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Święcanach, na działce nr ewid. 1642/1 " Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Skołyszyn, 38 - 242 Skołyszyn 12 , tel. 13 / 449 10 62 - 64;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skołyszyn jest Pan Radosław Ramut, email:iod@skolyszyn.pl , tel. 13/
449 17 24;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i montaż mebli, wyposażenia oraz mebli i urządzeń medycznych do nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Święcanach, na działce nr ewid. 1642/1”, Nr GPIR.271.1.3.2023 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zawarcia umowy, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d.
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
______________________
− * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
− ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
− *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPIR.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż urządzeń oraz mebli i wyposażenia medycznego pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Ośrodka Zdrowia w Święcanach. Bieżące postępowanie nie obejmuje mebli i pozostałego zamówienia.
2. Szczegółowy opis i rysunki techniczne pokazujące rozmieszczenie projektowanego wyposażenia zawiera projekt wystroju
wnętrz opracowany przez mgr inż. Jakuba Czerneckiego, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Szczegółowy opis poszczególnych elementów zamówienia, urządzań zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia - jako załącznik nr 2 do SWZ.
3. OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANEGO WYPOSAŻENIA:
1) Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment będący przedmiotem zamówienia posiadał gwarancję min. 24 miesięcy (z wyłączeniem produktów, dla których w opisie podany jest inny wymagalny okres gwarancji).
2) Miejsce dostawy, montażu: Święcany, Ośrodek Zdrowia w Święcanach.
3) Zamawiający wymaga, aby oferowane elementy wyposażenia spełniały parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w szczegółowym opisie zamówienia.
4) Wymienione w opisie elementy wyposażenia muszą posiadać atesty, deklaracje zgodności wymagane przez Zamawiającego.
5) Wszystkie elementy wyposażenia muszą spełniać wymogi pod kątem użytkowania w zakładzie opieki zdrowotnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

33131000-7 - Stomatologiczne instrumenty ręczne

33182100-0 - Defibrylatory

33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

33123200-0 - Urządzenia do elektrokardiografii

33155000-1 - Przyrządy do fizykoterapii

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wprowadza
w tym postępowaniu dodatkowych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 4 do SWZ).
Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia składa
każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust 5).
W postępowaniu Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z
wykonawców, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie
składania ofert składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 3 do
SWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Podpisanie jednego oświadczenia przez wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną będzie przez Zamawiającego uznane jako złożone prawidłowo.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, to wykonawca musi wykazać, że bezpośrednio uczestniczył w wykonywaniu robót budowlanych, dostaw lub
usług.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w powyżej, także (dodatkowo) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa. Każdy z wykonawców, na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(przykładowe oświadczenie - załącznik nr 3 do SWZ). Zamawiający nie wymaga złożenia innych dokumentów, podmiotowych
środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy złożyć na załączonym do SWZ formularzu oferty, zał. nr 1 do SWZ. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ, wykaz cen – załącznik nr 1a do SWZ oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) i braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 4 do SWZ) z postępowania, a także inne wymagane
oświadczenia, o których mowa w ust. 2 - składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:
2.1. Wypełniony wykaz cen (załącznik nr 1a) – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.
2.2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.
2.3. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
2.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr
6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2.5. Wstępne oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ - wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.
2.6. Wstępne oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.
2.7 W przypadku konsorcjum - oferta wspólna - w zakresie braku podstaw do wykluczenia oświadczenia składają wszyscy wykonawcy, w zakresie spełnienia warunków udziału ten wykonawca który spełnia dany warunek – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 5 do SWZ .
2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na niżej określonych zasadach:
1) Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT.
2) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia - po stronie Wykonawcy.
3) Zmiany danych osobowych oraz rachunku bankowego.
4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy niemożność dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana
będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu Umowy,
z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy:
a) zaistnienia przyczyn ogłoszenia stanu wyjątkowego, związanych z nasileniem sytuacji COVID-19, problemów z uzyskaniem materiałów budowlanych, dostępnością pracowników wykonujących zadanie lub innymi trudnościami spowodowanymi ograniczeniami związanymi z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego lub pandemicznego, w szczególności pandemią wirusa COVID-1,9 o termin wpisany w odpowiednie rozporządzenia, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.);
b) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na świadczenia Stron.
5) Zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na zamianę elementów wyposażenia, sprzętu, na alternatywne o tożsamych lub lepszych parametrach technicznych, jeżeli montaż pierwotnie oferowanych elementów wyposażenia jest technicznie niewykonalny lub z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy, spowoduje konieczność wydłużenia terminu zakończenia zadania.
6) Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na zasadach określonych w Rozdziale X pkt 6 SIWZ.
7) W przypadku, którym mowa w ust. 1 pkt. 4a umowy, procedura i szczegóły dokonywania zmian umowy w przypadkach związanych z COVID-19 określone zostały w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn. Aktualna instrukcja składania oferty poprzez platformę zakupową dostępna jest pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-25 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. zmian umowy:
4. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy wyrażenia zgody na zmianę umowy. Niedopuszczalne są jednak, pod
rygorem nieważności, istotne zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy,
jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia w postaci jasnych, precyzyjnych i
jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i rodzaj zmian, określają warunki wprowadzenia zmian,
nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;
b) Gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę, jeżeli taka możliwość została przewidziana w
postanowieniach umownych;
c) W wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy Pzp;
d) W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o
którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;
e) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;
f) Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

Zobacz inne

Prawo