Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00037228/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Długoterminowy najem samochodów osobowych na potrzeby Sieci
Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020671635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stabłowicka 147

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-066

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.gorzeja@port.lukasiewicz.gov.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.port.org.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

badania rozwojowe i naukowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Długoterminowy najem samochodów osobowych na potrzeby Sieci
Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a5ac2d8-964d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00037228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/port

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywanie informacji,
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i dokumentów odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja
miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”, dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/port lub poczty elektronicznej. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: w sprawie dokumentacji przetargowej Pani Katarzyna Gorzeja: katarzyna.gorzeja@port.lukasiewicz.gov.pl. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty, wynosi 150MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO.271.72.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Długoterminowy najem samochodów osobowych na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiającemu, w ramach prawa opcji, przysługuje możliwość zwiększenia limitu przebiegu Pojazdów docelowych o nie więcej niż 20 000 km względem limitu kilometrów wskazanego w OPZ, przy czym Wynajmującemu w takiej sytuacji należny będzie czynsz dodatkowy, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, o którym mowa w § 5 ust 1 projektowanych postanowień umowy. Limit 20 000 km, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy łącznie wszystkich najmowanych na podstawie umowy Pojazdów (sumy przekroczonych kilometrów). Wykonanie prawa opcji może nastąpić poprzez oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które powinno zostać złożone Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w umowie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka zapłaty za 1 km przebiegu ponad określony limit kilometrów

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka zwrotu za 1 km niewykorzystanego limitu kilometrów Pojazdów

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, nie później niż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, lub aktualnie wykonuje należycie, co najmniej dwie umowy najmu pojazdów o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto dla każdej umowy z zastrzeżeniem, że umowa która została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji nie mogła lub nie może trwać krócej niż 12 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r. poz. 275 j.t. ) z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 SWZ, składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 10 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony, mając na uwadze art. 439 i nast. PZP, przewidują możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, na zasadach określonych poniżej:
a) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia
wynosi 15% w stosunku do cen lub kosztów z kwartału lub miesiąca, w którym Wykonawca złożył ofertę Wykonawcy,
b) w sytuacji zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy o więcej niż 15% Strona jest uprawniona
złożyć drugiej Stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających (lub mających wyniknąć) z
faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek winien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstaw prawnych oraz powinien zawierać dokumenty
potwierdzające treść uzasadnienia znajdującego się we wniosku, wykazujące w szczególności rzeczywiste zastosowanie
poszczególnych materiałów / poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszej Umowy oraz dokładne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Nie jest wystarczające powołanie się na ogólny wzrost cen.
Wnioskodawca musi udowodnić faktyczne zwiększenie ceny materiałów lub kosztu.
c) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, odpowiedniego (według branży) wskaźnika cen producentów usług związanych z obsługą działalności
gospodarczej za dany kwartał, i wynosi połowę wartości tego wskaźnika (Strony ponoszą konsekwencje po połowie; sposób
określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszty wykonania zamówienia). W przypadku, gdyby ww.
wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego,
d) wniosek, o zmianę wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustępu można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6
miesięcy od dnia zawarcia Umowy; wniosek należy złożyć najdalej do dnia wykonania Umowy;
e) maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, jaka może zostać dokonana w efekcie zastosowania postanowień
niniejszego ustępu, nie może łącznie przekroczyć wynagrodzenia przewidzianego przez Wykonawcę w ofercie o więcej niż
2%,
f) zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Stron aneksu. Aneks powinien zostać zawarty w ciągu miesiąca od dnia
otrzymania kompletnego i uzasadnionego wniosku o zawarcie stosownego aneksu przez drugą Stronę; taki aneks stosuje
się od dnia złożenia kompletnego i uzasadnionego wniosku o zmianę wynagrodzenia.
g) jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwiększone na podstawie powyższych punktów, Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli
spełnione są przesłanki wskazane w art. 439 ust. 5 PZP tj. okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6
miesięcy a przedmiotem umowy z podwykonawcą są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
h) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty o jaką powinno ulec zwiększeniu
wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy, zgodnie z pkt. g) powyżej, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w punktach
powyżej (por. art. 436 pkt 4 lit. a) PZP). Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kar umownej. Do kary umownej, o której mowa w niniejszym ustępie stosuje się przewidziany Umową górny
łączny limit kar umownych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/port

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na zawartość oferty składa się:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SWZ,
2) Wypełnione i podpisane oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1. SWZ
wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 4 i 5 do SWZ (jeżeli dotyczy),
3) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.3 SWZ (jeżeli dotyczy) załącznik nr 6,
4) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy),
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy),
6) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wyżej wymienionych, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu na tej podstawie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspominanej ustawy.

Zobacz inne

Prawo